• Werkzaamheden aan de dijk zijn in volle gang.
• Werkzaamheden aan de dijk zijn in volle gang. Foto: Aangeleverd

Vragen uit Rivierenland beantwoord door de partijen voor het Waterschap

Algemeen Rivierenland kiest bestuur waterschap 1.629 keer gelezen

RIVIERENLAND • De redactie van Het Kontakt, edities West Betuwe, Culemborg en Tiel legde de dertien deelnemende partijen aan de Waterschapsverkiezingen in Rivierenland twaalf vragen voor. Uiteindelijk reageerden elf partijen. Een reactie van 50PLUS en de SGP bleef uit. 

Voor de vragen ging de redactie langs bij inwoners en organisaties die door ervaringen in de afgelopen jaren net iets meer te maken hebben gehad met het Waterschap dan de gemiddelde inwoner. Denk aan de dijkbewoners langs de Waal die op dit moment in het project van de dijkversterkingen zitten en een organisatie zoals Vereniging Behoud Lingelandschap die zich zorgen maakt om natuurbehoud langs de oevers van de Linge.

Aanvullende opmerkingen JA21 en PvdA

JA21: “Het Waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid, waterkwaliteit en waterzuivering binnen haar werkgebied . De kosten die hiermee samenhangen moeten opgebracht worden door de bewoners van het gebied. De vragen die zijn toegestuurd zijn vanuit perspectief van de vragenstellers vanzelfsprekend terecht. Zij vertegenwoordigen echter niet alle bewoners. Vrijwel alles is technisch mogelijk als er onbeperkt budget is . Kosten komen in de vragen echter nauwelijks aan de orde.”

PvdA: “Het werk van de waterschappen wordt steeds omvangrijker en belangrijker. De eisen van inwoners en overheden liggen ook steeds hoger. Dat zal lijden tot hogere kosten. En dus tot hogere lasten. Daar lopen wij niet voor weg.”

1. Contact met de inwoners 

Een veelgehoorde klacht: Inwoners van het Rivierengebied die contact opnemen met het Waterschap krijgen meestal geen ontvangstbevestiging en verder vaak geen reactie op inhoudelijke vragen. Wat zijn volgens u (nieuwe) mogelijkheden om communicatie met de inwoners te verbeteren?

AWP: Elk contact met het waterschap moet leiden tot een ontvangstbevestiging waarbij aangegeven wordt binnen hoeveel dagen een reactie volgt en daarna een inhoudelijke reactie. Een mondelinge of telefonische reactie moet schriftelijke bevestigd worden. Het waterschap moet betrouwbaar zijn en beloftes nakomen.

BoerBurgerBeweging: Algemene informatie kan via facebook en website worden gecommuniceerd. Verder zou voor meer inhoudelijke zaken een goed werkende “klantenservice” beschikbaar moeten zijn om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij is het voor BBB van belang dat de menselijke maat op nummer 1 staat en blijft staan en berichten binnen 2 werkdagen beantwoord worden over de verdere afhandeling.

BvNL: Voor kleine zaken willen wij de inwoners de Beter Buiter app aanbevelen. Voor groteren zaken willen wij het gesprek aangaan met de bewoners en proberen hun onderwerpen onder de aandacht te brengen. 

CDA: Bewoners horen standaard een ontvangstvestiging te krijgen en vervolgens een inhoudelijke reactie. Indien nodig moeten daartoe nieuwe communicatiekanalen worden ingericht.

ChristenUnie: Naast email is o.a. Facebook/Messenger een bruikbaar medium. Waar mogelijk heeft persoonlijk contact de voorkeur. 

JA21: JA21 vindt contact met inwoners belangrijk. Wij zouden graag zien dat op de website van het Waterschap een laagdrempelige manier beschikbaar gemaakt wordt om direct contact op te nemen met fracties. 

Daarnaast zien we mogelijkheden in het maken van een enquêteformulier op de website van WSRL. Vraag welke profit organisatie als voorbeeld kan dienen voor het behandelen van klachten/vragen en neem deze werkwijze vervolgens over .

Partij voor de Dieren: Het waterschap beschikt over meer dan genoeg communicatiemogelijkheden. Dat er niet goed gebruik van wordt gemaakt ligt aan de cultuur binnen de organisatie. De Partij voor de Dieren wil dat het dagelijks bestuur een portefeuillehouder participatie en inclusiviteit krijgt die écht verantwoordelijkheid neemt voor de communicatie met burgers.

PvdA: Vragen moeten gewoon beantwoord worden. Als het niet direct kan, dan moet worden aangegeven wanneer wel. En dan maakt het niet uit via welk kanaal er contact wordt opgenomen: telefonisch, via de mail of via de sociale media. Het meten van de kwaliteit van klantcontacten is een goed hulpmiddel om de verbetering ook te volgen.

VVD: De VVD verwacht van het waterschap dat het modern is. Ook in de wijze waarop het communiceert. Het is voor ons vanzelfsprekend dat het waterschap goed bereikbaar is, en inwoners serieus neemt. Als dat niet goed gaat horen we het graag zodat we daarop kunnen sturen.

Water Lokaal: Een betrouwbare overheid laat haar burgers niet in het ongewisse. Water Lokaal is voor heldere communicatie in begrijpelijke taal. Wij willen daarom dat het Waterschap op een persoonlijke manier en met gewone taal kordaat reageert en handelt. Persoonlijk en snel. Gewoon zoals je dat in deze tijd van een dienstverlener mag verwachten.

Water Natuurlijk: Dit is niet ok. Het waterschap is er voor de inwoners. Dus moet iedereen altijd antwoord krijgen. Hier zijn geen nieuwe communicatiemogelijkheden voor nodig. Gewoon fatsoen en afspraken nakomen. Ook bestuursleden moeten altijd benaderbaar zijn voor vragen, via een afspraak met het bestuurssecretariaat.

2. Kennis bij de inwoners 

Van een (volks)vertegenwoordiger wordt verwacht dat hij/zij het functioneren van het Waterschap kritisch volgt. Bijvoorbeeld door het stellen van vragen hoopt u antwoord te krijgen uit de organisatie. In het verleden is gebleken dat er ook veel kennis/kunde onder de inwoners aanwezig is, die zelf ook dossiers bijhouden. In hoeverre of op welke manier betrekt u of bent u bereid samen te werken met inwoners en externe experts bij het verzamelen van informatie, om een completer beeld te krijgen van een zaak?

AWP: Als lokale partij wordt de AWP voor water, klimaat en natuur via onze contacten met de lokale gemeentelijke politieke partijen gevoed vanuit het hele gebied van het waterschap, zodat wij horen wat er speelt. Wij worden niet voor niets gesteund door de Lokale Partijen Gelderland. Daarnaast zijn onze volksvertegenwoordigers altijd benaderbaar voor de inwoners: wij komen graag ter plaatse kijken als inwoners problemen ervaren met het waterschap. Onlangs is onze lijsttrekker Guido van der Wedden in dat kader nog op bezoek geweest bij inwoners van de Waalbandijk in Heesselt in West Betuwe om zich een completer beeld te vormen. Dat is ook het geval geweest bij de dijkversterking Wolferen-Sprok, daar heeft ons AB lid Stefan Daamen uitvoerig overleg gehad met bewoners rondom het dijktraject.

BoerBurgerBeweging: Bij BBB is de gulden regel dat we anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Daarbij spelen transparant, helder en openheid een belangrijke rol. Daar hoort ook bij dat we waar mogelijk samenwerken met inwoners, zij hebben oren en ogen ter plaatse. Ook vinden we het belangrijk dat we zo veel mogelijk informatie verzamelen om een compleet beeld te krijgen van zaken alleen dan kun je zorgvuldig besluiten afwegen of nadere vragen stellen. We gaan ook communiceren over wat we doen in het waterschap en waarom we dat doen.

BvNL: Wij willen een WhatsApp groep oprichten om van gedachten te wisselen. En waar nodig is gaan we op locatie kijken. Daarnaast beschikken we nu al over een zeer groot netwerk van burgers t/m gebiedsdeskundigen die ons adviseren.

CDA: CDA Rivierenland voorstaat een gebiedsgerichte aanpak. Daarin zijn inwoners en bedrijven onmisbaar. Door plannen vroegtijdig te delen en in het gebiedsproces ruimte te bieden voor input van inwoners en bedrijven, kunnen we betere plannen maken.

ChristenUnie: Waar mogelijk zal de ChristenUnie contact zoeken met belanghebbenden. In Neder-Betuwe zijn wij bezig een soort databank te maken, waardoor kennis gedeeld kan worden en inwoners actief betrokken zijn op thema’s. En daar hoort water ook bij.

JA21: Informatie en expertise van inwoners is uiterst waardevol . Dit is niet alleen waardevol , maar zelfs noodzakelijk . Zonder terugkoppeling is er geen verbetering . 

JA21 wil graag de expertise van bewoners benutten bij het behandelen van dossiers .

Partij voor de Dieren: Afgelopen vier jaar heeft de Partij voor de Dieren bijna de helft van alle schriftelijke vragen gesteld in ons waterschap. Een groot deel daarvan was naar aanleiding van tips van burgers. Rivierenland is een groot gebied: burgers zijn onze ogen en oren in het veld. Burgers die contact opnemen kunnen altijd op een reactie rekenen: soms mailen we, soms bellen we, en soms gaan we langs om samen ergens polshoogte te nemen. 

PvdA: Inwoners zijn in ieder geval experts voor hun eigen woonomgeving. Daar kan en moet veel meer en veel beter mee worden samengewerkt. Ook voordat projecten starten. Een burgerpanel (of een andere vorm) is daarbij een hulpmiddel (zie ook antwoord op vraag 3)

VVD: Bij een aantal dijkversterkingstrajecten hebben we intensief contact met bewoners. Dat helpt ons in onze eigen beeldvorming en om de juiste (kritische) vragen te stellen aan het college (Dagelijks Bestuur). Iets wat we de afgelopen periode veelvuldig hebben gedaan! Als waterschap moeten we onder ogen zien wat niet goed gaat en daarvan leren. 

Water Lokaal: Lokale partijen zijn ontstaan door participatie vanuit burgers die meer grip willen krijgen op hun eigen leefomgeving. Alles moet niet vanuit een landelijk oogpunt geregeld worden, maar eerder vanuit een lokaal/regionaal oogpunt (maatwerk). Water Lokaal is opgericht om als spreekbuis en doorgeefluik te dienen van inwoners en externe experts richting het (bestuur van het) waterschap. We gaan voor (veel) meer invloed van inwoners/deskundigen op de eigen omgeving. Het gaat tenslotte om onze leefomgeving.

Water Natuurlijk: Water Natuurlijk wil juist heel erg veel samenwerken met de inwoners, bedrijven en boeren in het gebied. Bij alle projecten mogen inwoners meedenken over de te kiezen oplossingen. Of het nu over de dijk, de stad of inrichting van het platteland gaat.

3. Participatieprocessen

Bij veel projecten wordt de inzet van inwoners gevraagd door middel van participatietrajecten. Bij de dijkverzwaringen, bijvoorbeeld langs de Waal klinken geluiden dat inwoners niet positief zijn op de manier van inspraak en invloed, als plannen al dichtgetimmerd zijn. Dit lijkt niet alleen een probleem bij het Waterschap maar ook bij andere (overheids)instanties. Hoe gaat uw partij zorgen voor een beter participatieproces? Of bij uitblijven participatie, misschien ziet u hier liever een andere manier van inspraak voor de inwoners?

AWP: Dit probleem is ons bekend. De participatie bij dijkversterkingsprojecten is de afgelopen periode te kort geschoten: het idee werd gegeven dat de burgers veel inspraak hebben, terwijl dat niet zo bleek te zijn. Bij de herziening van het participatiebeleid heeft de AWP nadrukkelijk aangegeven dat vooraf duidelijk moet worden gemaakt naar de inwoners wat de kaders zijn die vastliggen en welke ruimte er is om via participatie bij te stellen. Dit voorkomt achteraf teleurstellingen, zoals hierboven benoemd. Onlangs ontvingen we nog signalen vanuit gemeente Neder Betuwe dat men daar wel tevreden is over het participatietraject. Het lijkt dus effect te hebben.

Voor toekomstige projecten wil de AWP voor water, klimaat en natuur dat het waterschap luistert naar wat lokaal speelt zodat in projecten zo veel mogelijk ruimte voor maatwerk ontstaat. Ook in de uitvoeringsfase moet er geluisterd worden naar onze inwoners, maar daarbij wel goed duidelijk maken welke ruimte er is voor participatie en hoe er rekening gehouden wordt met de mening van inwoners, zodat we het maximale uit de participatie halen.

BoerBurgerBeweging: BBB wil dat het Waterschap in overleg met de omgeving, zoals directe aanwonenden, plannen uitwerkt. Dit betekend in een zeer vroeg stadium een bijeenkomt met omwonenden om dilemma’s te delen en inzichten op te halen. Echter, de veiligheid van bewoners in het hele gebied staat voorop, wat betekent dat we ons ook moeten realiseren dat het Waterschap niet altijd iedereen tevreden kan stellen. Als we als waterschap anders besluiten dan zullen we heel goed uit moeten leggen wat de reden daarvan is. Daarbij is een van de kernwaarden van BBB dat we dat op professionele wijze doen waarbij we het algemeen belang voorop stellen en kijken naar de lange termijn. 

BvNL: De meeste democratische weg is een referendum, daar zijn wij een groot voorstander van.

CDA: Het CDA wil in een vroegtijdig stadium in gesprek en steeds de dialoog aangaan. Alle betrokken partijen moeten vroegtijdig kennis nemen van elkaars belangen en welke speelruimte een project wel of niet biedt. Met ieders input in beeld, kan een gedegen afweging worden gemaakt, zonder daarbij visie en hoofdlijnen uit het oog te verliezen. 

ChristenUnie: Participatie is en blijft belangrijk maatwerk. Er zijn ook voorbeelden waar de inwoners zich wel gehoord voelen. De overgenomen aanbevelingen worden bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken.

JA21: Een project kenmerkt zich in een drietal zaken te weten: Specificatie van het project , Budget voor het project en Planning van het project . Een project is pas geslaagd als deze drie gerealiseerd worden . JA21 wil waar mogelijk inwoners betrekken. Soms is dan niet mogelijk , omdat het waterschap ( technische ) keuzes moet maken omtrent waterveiligheid.  Als een project zich leent voor participatie dan doen we dat met heldere kaders en wordt vooraf het budget duidelijk gemaakt .

Partij voor de Dieren: De eerste stap is een portefeuillehouder participatie en inclusiviteit aanstellen in het dagelijks bestuur. Alleen zo krijgt de manier waarop het waterschap burgers benadert op het hoogste niveau voldoende aandacht. Ook moeten er geleerd worden van eerder gemaakte fouten. Daarom heeft de Partij voor de Dieren samen met de VVD een motie ingediend die het dagelijks bestuur opdraagt om burgers actief om verbeterpunten te vragen. Daar moet het waterschap komende periode mee aan de slag.

PvdA: Voor de start van een traject samen met inwoners (en andere overheden) afspreken wat wel kan binnen een participatietraject en wat niet. En gedurende het hele traject werken met een burgerpanel dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Bij sommige projecten kan vooraf worden afgesproken dat een burgerpanel bij bepaalde besluiten een bindend advies kan geven.

VVD: Participatie betekent niet dat iedereen zijn zin moet krijgen, maar op zijn minst dat iedereen zich gehoord (en serieus genomen) moet voelen. We zien dat het waterschap daarin stappen zet, maar het gaat nog lang niet altijd goed genoeg. We zien ook dat er soms verwachtingen worden gewekt die niet kunnen worden waargemaakt. Daar balen we van en we vragen hier doorlopend aandacht voor. Komend jaar gaan we evalueren en daar kunnen we jullie input graag bij gebruiken.

Belangrijk is wat ons betreft dat mensen ons opzoeken voordat er een definitief besluit wordt genomen. Want als een besluit eenmaal genomen is....

Water Lokaal: Water Lokaal wil voor een beter participatieproces zorgen door het invoeren van een lokaal instemmingsrecht bij belangrijke besluiten van het waterschap. Inwoners zijn de baas in de eigen omgeving. Het project Gastvrije Waaldijk komt pas in uitvoering na instemming vanuit de aanliggende gemeenten.

Water Natuurlijk: De mensen op de lijst van Water Natuurlijk hebben juist hele goede ervaringen met participatie bij besluitvorming bij gemeenten. Die kennis willen we ook bij het waterschap inzetten.

4. Schadebeleid

Het Waterschap heeft een (concept)beleidsdocument opgesteld: Vertrouwenwekkend schadebeleid. Schade bij huizen heeft onlangs tot tumultueuze bijeenkomsten geleid, net als de schaderegeling die nog opgesteld moet worden voor enkele lopende projecten. Er lijkt op sommige vlakken sprake van rechtsongelijkheid. Sommige bewoners voorzien ‘Groningse toestanden’. Zou u als vertegenwoordiger in gesprek willen gaan met (kritische) dijkbewoners om bijvoorbeeld tot een voor iedereen bevredigende schaderegeling te kunnen komen?

Aanvullend daarop:

Er wordt vaak gesproken over ‘bouwen aan vertrouwen’, maar wilt u opnieuw een dialoog met betrokken bewoners starten wanneer blijkt dat het vertrouwen al geschaad is?

AWP: Als bewoners er met de ambtelijke organisatie niet uitkomen, gaan wij een gesprek niet uit de weg, zie ook ons antwoord op vraag 2. Daarbij houden wij ons wel aan de afspraken, dat wij als bestuur niet treden in de bevoegdheden van het ambtelijk apparaat.

Ja, Rivierenland moet een betrouwbare overheid zijn. Als inwoners voor het herstel van het vertrouwen graag een dialoog met bestuurders hebben, dan zijn wij daartoe bereid.

BoerBurgerBeweging: Ja dat doen we als BBB. We willen er als BBB voor elkaar zijn en respectvol met elkaar om gaan. Dan moeten we de zorgen van mensen over hun woningen serieus nemen en als die schade voortkomt uit de werkzaamheden die het waterschap heeft uitgevoerd dan zal dat ook in redelijkheid en billijkheid opgelost moeten worden. 

Ja dat doen we als BBB. We willen er als BBB voor elkaar zijn en respectvol met elkaar om gaan. We gaan dan ook graag de dialoog aan.

BvNL: Uiteraard willen wij zoeken naar de mogelijkheden daarvoor.

Zeker willen wij de open dialoog aangaan en staan wij voor open en eerlijke politiek.

CDA: Het CDA pleit voor een uniform schadebeleid om zo te ‘bouwen aan vertrouwen’. De procedures moeten helder en objectief zijn ingericht. Het CDA wil altijd in dialoog blijven met bewoners.

ChristenUnie: Zeker wil ik een gesprek met betrokkenen aangaan, maar dat betekent niet dat ieders wens ingewilligd kan worden. Het bestuur stelt het beleid vast en komt na uitwisseling van ideeën (de informatie van de bewoners wordt hierbij betrokken) van alle betrokken partijen tot besluitvorming. 

De ChristenUnie staat altijd open voor een gesprek. Als het participatietraject goed is doorlopen, mogen er daarna geen verkeerde verachtingen worden gewekt. Wanneer het om geschaad vertrouwen gaat, is de ChristenUnie bereid om in een gesprek dit te herstellen. 

JA21: Vertrouwen komt te voet en gaat te paard . Dit gezegde is hier zeker van toepassing . Wantouwen blokkeert iedere samenwerking . Het terugwinnen van vertrouwen begint met een dialoog . 

Bij projecten die schade kunnen veroorzaken moet een o -meting gedaan worden . Als er dan schade ontstaat, dan moet deze snel en volledig vergoed worden door de veroorzaker .

Partij voor de Dieren: De Partij voor de Dieren is afgelopen tijd zeer kritisch geweest op hoe het waterschap momenteel met haar schadebeleid omgaat. De verhalen van bewoners zijn schrijnend. Het waterschap moet gedupeerde bewoners ruimhartig compenseren.

Het waterschap is er voor iedereen die in Rivierenland woont: ook mensen wiens vertrouwen door het waterschap geschaad is. Natuurlijk moet het waterschap in gesprek blijven met burgers, maar belangrijk dan woorden zijn daden. Het waterschap moet laten zien dat het leert van zijn fouten.

PvdA: Vanzelfsprekend bereid tot serieuze gesprekken. Maar we kunnen niet beloven dat er altijd een voor iedereen bevredigende schaderegeling uit zal komen. Wat wel kan is zorgen dat voor iedereen helder en controleerbaar is op welke gronden een schadevergoeding wordt verleend of wordt afgewezen.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Bij geschonden vertrouwen is het daarom noodzakelijk de tijd te nemen 1. om na te gaan wat er precies aan de hand is, 2. om met elkaar te kijken wat er nodig is om tot een oplossing te komen en 3. als waterschap de afspraken die worden gemaakt ook stipt na te komen.

VVD: Op basis van ons contact met dijkbewoners staat de VVD kritisch tegenover het huidige schadebeleid. Wat ons betreft is er nog ruimte om het vertrouwen in onze inwoners centraal te stellen. De inwoners moeten nu nog vaak opboksen tegen een grote overheid. Wat ons betreft moet het waterschap als helder uitgangspunt nemen dat schade, ontstaan na een goede nulmeting, het gevolg is van de dijkversterking. Geen discussie meer, maar gewoon goed en netjes afhandelen. 

Het werk aan de dijk is nooit af. Ook als het mis is gegaan moet je samen verder. Zo’n gesprek is dus super belangrijk! Ook wanneer beleid door het waterschap wordt geëvalueerd, wil de VVD de stem van dijkbewoners hierin duidelijk te laten doorklinken. Ons werk doen we immers voor onze inwoners! 

Water Lokaal: Mensen lopen leeg door traag en onrechtvaardig handelen van een overheid. Water Lokaal wil een Waterschap dat zich kan verplaatsen in belanghebbenden. Daarin kunnen we alleen maar het goede voorbeeld geven door benaderbaar te zijn. Juist daarom willen wij de contacten en kennis van lokale partijen benutten.

Water Natuurlijk: Ja, Water Natuurlijk wil altijd in gesprek gaan met alle dijkbewoners. Rechtsongelijkheid moet altijd worden voorkomen. Ook moet schadevergoeding ruimhartig zijn. Water Natuurlijk wil hier in Rivierenland geen “Groningse toestanden”.

Water Natuurlijk vindt dat het waterschap aanspreekbaar moet blijven voor de inwoners. Als inwoners dat wensen blijft de dialoog op gang. Inwoners moeten wel begrijpen dat er meestal keuzen moeten worden gemaakt. Dat moet het waterschap blijven uitleggen.

5. ‘De Ideale Rivierdijk’

Bij de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg kwam een groep bewoners, daarbij geholpen door een dijkexpert, met een volgens hen veel beter alternatief “De Ideale Rivierdijk’. Hierbij kon bomenkap en het slopen van huizen tot een minimum beperkt blijven. Dit plan werd door het Waterschap afgewezen voor uitvoering maar zou het concept voorleggen voor een landelijk onderzoek omdat het toch interessant en innovatief werd gevonden. Deze belofte is later ingetrokken. Zou u dit alternatief alsnog, voor toekomstige dijktrajecten, willen aanbieden aan bijvoorbeeld de TU Delft of het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor nader onderzoek?

AWP: Ja, 1) omdat dit beloofd is via een nota van beantwoording zienswijzen en het intrekken van beloftes bestuurlijk onbehoorlijk is 2) wij zijn voorstander van nader onderzoek naar innovatieve manieren om toekomstige dijkversterkingen uit te voeren, omdat dit kan leiden tot beter ingepaste, duurzamere en goedkopere manieren van dijkversterking

BoerBurgerBeweging: BBB is voor innovatie. Echter zullen alternatieve plannen zoals deze ook getoetst moeten worden op hun betrouwbaarheid en betaalbaarheid. 

BvNL: Innovatie is altijd goed, maar het moet dan wel rendabel blijven. We moeten erop letten dat het Waterschap zich bij de kerntaken houdt en niet teveel mee laat gaan in hobbymatige projecten.

CDA: Innovatie staat hoog in het vaandel bij het CDA. Daar waar mogelijk moeten nieuwe, bewezen technieken worden toegepast met als voorwaarde dat ze haalbaar en betaalbaar zijn. 

ChristenUnie: Bij dijkversterkingstrajecten wordt marktpartijen de gelegenheid gegeven om te kijken naar innovatieve oplossingen. Wanneer later blijkt dat er vernieuwende en innovatieve oplossingen zijn, zal het waterschap deze bij volgende projecten mee moeten nemen.

JA21: Een kennisinstituut zou als vanzelfsprekend geïnteresseerd moeten zijn in innovatie ideeën . Aangewezen instituut hiervoor is Deltares .

Partij voor de Dieren: De Partij voor de Dieren heeft altijd met veel interesse naar het concept ‘De Ideale Rivierdijk’ gekeken. Het biedt mogelijk voordelen voor ecologie, voor dieren en voor mensen. Dat is zeker het onderzoeken waard.

PvdA: Ieder serieus en/of innovatief alternatief moet een kans krijgen. Een externe deskundigentoets helpt om zo’n alternatief te beoordelen. De vraag is wel wanneer iets een serieus alternatief is; en wie dat bepaalt; ook daarin kan een burgerpanel behulpzaam zijn.

VVD: We vinden het jammer dat waterschap en bewoners zo tegenover elkaar zijn komen staan. Het plan ‘de Ideale Rivierdijk’ is mooi maar veel duurder dan het huidige dijkontwerp, dat uitgaat van versterken met grond. De dijkversterking tot 2050 kost elke inwoner in Rivierenland al heel veel geld. De VVD wil dijkversterking ook betaalbaar houden voor ons allemaal. Dan is het helaas niet altijd mogelijk om alle wensen in te willigen. De VVD wil het belastinggeld efficiënt inzetten en kiest voor een doelmatige dijkversterking.

Water Lokaal: Ja, zonder meer. Toezeggingen moeten immers worden nagekomen. Belofte maakt schuld.

Water Natuurlijk: De mensen op de lijst van Water Natuurlijk zijn nieuw en niet betrokken bij de besluitvorming in het waterschap van de afgelopen jaren. Wij weten niet waarom deze belofte is ingetrokken. Water Natuurlijk is er voorstander van om alle mogelijkheden te onderzoeken.

6. Duurdere alternatieven

Het waterschap wil de dijkversterking het liefst met grond uitvoeren, maar op veel plekken komt er een ruimtesparende damwand. Op enkele plekken hebben bewoners de nadrukkelijke wens om een damwand te plaatsen om vernieling van hun tuinen te voorkomen. Bent u bereid om besluiten van het vorige bestuur te herzien en bijvoorbeeld na overleg met deze bewoners (mogelijk duurdere) alternatieven aan te bieden?

AWP: Ja, gelijke monniken, gelijke kappen. Het kan niet zo zijn dat in vergelijkbare situaties op de ene plek een stalen damwand wordt toegepast, en op de andere plek niet. Dit lijkt wel zo te zijn in Heesselt waar bij de Donkerstraat wel een damwand komt om tuinen te sparen en een stukje verderop aan de Waalbandijk niet. Wij hebben daarbij wel oog voor de fase waarin het project verkeert, indien het projectplan is goedgekeurd kan niet zonder meer worden teruggekomen op afspraken die in het contract met de aannemer over de uitvoering zijn vastgelegd. De AWP voor water, klimaat en natuur heeft hierover al kritische vragen gesteld en wij zijn nog niet tevreden met de beantwoording. 

BoerBurgerBeweging: Dijkverzwaringen zijn van cruciaal belang en vergen lange voorbereidingen. Het herzien van besluitvorming vertraagd dergelijke trajecten enorm en dient een zwaarwichtige aanleiding te hebben. 

BvNL: We kunnen altijd kijken naar zulke projecten, echter we moeten wel vooral vooruit blijven kijken en niet teveel oude koeien uit de sloot halen. 

CDA: Het CDA pleit voor betaalbare waterschapslasten, waarbij veiligheid voorop staat. Duurdere alternatieven kan het CDA om die reden niet steunen. 

ChristenUnie: Steeds wordt er een afweging gemaakt die het belang van de hele omgeving, dus ook van de omwonenden meeneemt. Op dat moment kunnen wijzigingsvoorstellen worden ingebracht. De ChristenUnie is er voorstander van om vanaf de start van een project eerst met alle betrokkenen (dus ook omwonenden) in gesprek te komen. Wanneer er zich lopende de werkzaamheden onvoorziene omstandigheden voordoen, is overleg mogelijk.

JA21: JA21 staat voor een consequent en betrouwbaar bestuur. Het terugdraaien van in het verleden genomen besluiten schept onzekerheid . In de toekomst is JA21 zeker bereid om naar deze alternatieven te kijken .

Partij voor de Dieren: De Partij voor de Dieren wil duurzame, groene dijken die passen in het natuurlijke landschap: dat kunnen dijken met damwanden zijn. Als burgers in de directe omgeving van een dijk een sterke voorkeuren hebben voor hoe de dijk eruit komt te zien moet het waterschap die wensen in overweging nemen. Dat mag ook best wat kosten. 

PvdA: Duurdere alternatieven kunnen leiden tot verhoging van de waterschapsbelasting; dan betalen anderen voor een enkeling. Wat niet wil zeggen dat daarom de wens van enkelen niet gehonoreerd moet worden. Het is iedere keer een kwestie van afwegen hoe ver je daarin kunt gaan. Dat lijkt misschien rechtsongelijkheid, maar je kunt niet altijd alle wensen honoreren. Ook hierbij geldt: zo veel mogelijk vooraf aangeven goed onderbouwd wat wel kan en wat niet. 

VVD: Slechte besluiten moet je als bestuur durven te heroverwegen, en eventueel aanpassen. Maar in dit geval staan we achter deze keuze. Grondoplossingen zijn duurzamer, goedkoper en beter uitbreidbaar dan damwanden. Damwanden passen we toe waar het echt niet anders kan. Maar gezien de enorme opgave waarvoor we staan in het Rivierengebied (er moeten nog veel dijken worden versterkt!) kunnen we het naar de belastingbetaler toe niet maken om altijd de duurste oplossing te kiezen. Dat is een lastige afweging, maar wel in het algemeen belang. Het is al duur genoeg.

Water Lokaal: Water Lokaal staat open voor het aanpassen van besluiten als we constateren dat de participatie onvoldoende is geweest of inzichten en belangen niet goed zijn meegewogen. Betere inbreng en participatie zijn de belangrijkste redenen voor onze oprichting.

Water Natuurlijk: Water Natuurlijk kijkt vooruit, genomen besluiten zijn niet zomaar terug te draaien. Het hangt er helemaal van af hoever het contract en financiering van de uitvoering al vast ligt. Als het echt onredelijk is moeten genomen besluiten worden herzien.

7. Relatief schone grond

Voor de dijkversterking wordt grond aangevoerd. Het Waterschap gaf in eerste instantie aan dat licht vervuilde grond gebruikt zou worden, dit is bijgesteld naar relatief schone grond. Op welke manier vindt u dat dit bij (onder)aannemers gecontroleerd moet worden en hoe wordt voorkomen dat vervuilde grond in het leefmilieu terecht komt?

AWP: De AWP voor water, klimaat en natuur is tegen de toepassing van vervuilde grond in dijken. Het waterschap is naast voor de dijken ook verantwoordelijk voor de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en heeft daarom een voorbeeldfunctie. Aannemers die voor het waterschap werken moeten hierop gecontroleerd worden door de toezichthouders van het waterschap.

BoerBurgerBeweging: Het waterschap heeft eigen inspecteurs die er op kunnen toezien dat aan de eisen wordt voldaan door eventuele (onder)aannemers. Vervuilde grond mag niet worden aangevoerd dus mag dan ook niet in het leefmilieu terecht komen. 

BvNL: Hier moet handhavend op gecontroleerd worden door het waterschap.

CDA: Aan- en afvoer van grond is gebonden aan landelijke regels die de kwaliteit borgen, bijvoorbeeld met certificaten. Daarnaast kan het waterschap eisen stellen aan de toegepaste kwaliteit. Voor het CDA staat voorop dat duidelijk moet zijn wat de toegepaste kwaliteit is en wat dat betekent voor of in de omgeving. 

ChristenUnie: Bij aangevoerde grond hoort een certificaat. Dat wordt verstrekt door een instantie die door de overheid is aangewezen. Bij twijfel kan er steekproefsgewijs worden getoetst op het naleven van de regels. 

JA21: Er zijn voorschriften voor het verplaatsen er verwerken van grond . 

De hoofdaannemer (WSRL) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden van zijn toeleveranciers en onderaannemers . Toetsing op kwaliteit en levertijd in de “Supply chain “ is onderdeel van projectmanagement .

Partij voor de Dieren: De Partij voor de Dieren heeft zich afgelopen tijd verzet tegen het gebruik van vervuilde grond. Dat is in het Rivierenland te vaak gedaan. Het waterschap kan dat voorkomen door te controleren of grond die geleverd ook echt zo schoon is als de bijbehorende papieren beweren.

PvdA: Lastige vraag. Natuurlijk moet worden voorkomen dat vervuilde grond in het leefmilieu terecht komt. En in de contracten met de (onder)aannemers moet zijn of worden opgenomen dat ze verantwoordelijk zijn voor het leveren van schone grond. De vraag is wel tegen welke kosten de grond helemaal schoon kan zijn. Daarom moet hiervoor een duidelijke normering zijn ook met controlemogelijkheden.

VVD: Het toepassen van vervuilde grond is onacceptabel. Het waterschap heeft strenge monitoringsprotocollen en die moeten onverkort worden nageleefd. In die gevallen waar we signalen kregen dat dat niet goed was gegaan, hebben we aangedrongen op nadere inspectie. Het waterschap moet hier bovenop zitten.

Water Lokaal: Er zijn strikte wettelijke procedures van toepassing op het aanvoeren van grond voor de dijkversterking. Het nemen en analyseren van grondmonsters leidt tot het certificeren van de voor de dijkversterking te gebruiken grond. In de bouwbestekken wordt geregeld dat uitsluitend grond wordt gebruikt die voorzien is van het juiste certificaat. Goed toezicht op de uitvoering en (eventueel) het doen van steekproeven moeten borgen dat de juiste grond is gebruikt.

Water Natuurlijk: Helaas is veel grond in Nederland al (licht) verontreinigd. Door onze huidige manier van produceren neemt de vervuiling alleen maar toe. Daar moet een eind aan komen! Grondstromen moeten heel goed op verontreinigingen gecontroleerd worden zodat verontreinigingen niet verder ongecontroleerd verspreid worden. 

8. Dieren een gevaar voor de dijk?

Een onderzoek van Stowa wees uit dat allerlei kleine en grotere soorten dieren de dijken ondergraven. De suggestie van Stowa is om de dijk preventief te voorzien van een hardere kern om dit tegen te gaan. Op dit moment bestaat de aanpak uit het doden van dieren. Op welke manier gaat uw partij ervoor zorgen dat dieren geen gevaar vormen voor de dijken?

AWP: Bij dijkversterkingen kunnen preventieve maatregelen tegen graafschade van muskusratten en bevers relatief goedkoop in het werk worden meegenomen. In de Alblasserwaard is ook graafschade veroorzaakt door de exotische rode rivierkreeft. Het is echter ondoenlijk om op korte termijn alle waterkeringen en oevers te beschermen. Tot die tijd is de AWP voor water, klimaat en natuur voorstander van het vangen en doden van deze dieren, indien de stabiliteit van de waterkeringen in gevaar komen. De veiligheid van onze kaden en dijken gaat voor.

BoerBurgerBeweging: BBB vindt dat voor dieren die schade toebrengen aan dijken en andere waterwerken er actief beheer nodig is. Ze vormen een bedreiging voor de veiligheid van de inwoners van Rivierenland. Bovendien wordt er veel geld gestoken in de dijkversterkingen. Als deze dieren dat weer te niet kunnen doen dan komen we uiteindelijk niet vooruit. 

BvNL: De beste manier om een dijk te beschermen tegen dieren is preventief en bestrijdend op te treden. Bijvoorbeeld door bevers te laten vangen.

CDA: Het CDA pleit voor betaalbare waterschapslasten, waarbij veiligheid voorop staat. Preventieve oplossingen toepassen die de veiligheid kunnen borgen, maar ook een preventieve werking hebben kunnen uiteindelijk misschien ook kosten besparen. Dit vraagt om een afweging waarbij de kosten helder zijn meegenomen.

ChristenUnie: Planten en dieren die niet van nature voorkomen in ons land, vormen vaak een bedreiging voor onze veiligheid, de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Daarom moeten ze zo effectief maar ook diervriendelijk bestreden worden. In overleg met andere waterschappen worden er voorbereidingen getroffen op de komst van dassen en bevers op en rond onze waterkeringen. Om hierin preventief te handelen moeten er richtlijnen worden opgesteld. Onze beheerders moeten worden getraind om deze verantwoord en adequaat toe te kunnen passen.

JA21: Veiligheid is het allerbelangrijkst. Wanneer dieren een gevaar vormen voor de dijken , dan bestrijden we die actief.

Partij voor de Dieren: De Partij voor de Dieren vinden dat alle dieren het recht hebben om hun leven in vrijheid te leven: dat geldt ook voor gravende dieren. Gelukkig zijn er inderdaad heel veel technieken beschikbaar om dijken te beschermen, zoals graafwerende rasters of damwanden. Het is niet nodig om dieren te doden van dieren in het kader van waterveiligheid.

PvdA: Eerst moeten alle werkbare en verantwoorde alternatieven worden uitgeprobeerd. Doden van dieren is het uiterste middel, maar in een enkel geval onvermijdelijk.

VVD: Door het nemen van passende antigraafmaatregelen in dijken, zoals bijvoorbeeld een ondoordringbare laag. Indien nodig en wanneer toegestaan bestrijden we actief deze dieren. Het heeft niet onze voorkeur om te doden, maar veiligheid staat voorop.

Water Lokaal: Water Lokaal is tegen het doden van dieren. Wij vinden dat populaties preventief zijn te beïnvloeden om bepaalde dieren zo binnen verantwoorde marges te houden. De suggestie van Stowa om de dijken preventief te voorzien van een hardere kern is goed in combinatie met het adequaat en tijdig repareren van door dieren aangebrachte schades aan dijken.

Water Natuurlijk: Water Natuurlijk is heel erg voor om met diervriendelijke methoden tegen te gaan dat er gevaar ontstaat. Dus beter preventieve bescherming dan het doden van dieren. 

9. Gastvrije Waaldijk

Inwoners langs de Waal hebben de Verenigde Waaldijkers opgericht en proberen invloed te krijgen om de nieuwe weginrichting verkeersveilig te maken. Met de invulling van de Gastvrije Waaldjjk lijkt er niet of nauwelijks inspraak te zijn en zijn inwoners teleurgesteld over de invulling en de procedures rondom de Gastvrije Waaldijk omdat ze die verkeersonveilig vinden. Is uw partij bereid om naar de kritiek en/of suggesties van bewonersinitiatieven te luisteren en samen naar alternatieven te kijken waardoor de verkeersveiligheid verbetert?

AWP: De volksvertegenwoordigers van de AWP voor water, klimaat en natuur zijn altijd bereid om in gesprek te gaan met deze inwoners en naar alternatieven te kijken. Zeker als deze zijn in te passen in het concept van de Gastvrije Waaldijk. 

BoerBurgerBeweging: Ja dat doen we als BBB. We willen er als BBB voor elkaar zijn en respectvol met elkaar om gaan. Dan moeten we de zorgen van mensen over hun leefomgeving serieus nemen. Vraag blijft in hoeverre is er nog ruimte voor wijzigingen en of waterschap hiervoor verantwoordelijk is, maar als we niet verantwoordelijk zijn moeten we inwoners wel helpen de juiste weg te vinden.

BvNL: Uiteraard zijn wij bereid hiernaar te luisteren en te zoeken met elkaar naar een passende oplossing.

CDA: De primaire taak van het waterschap is een veilige dijk, de verkeerskundige invulling is een taak van de gemeenten. Het CDA is altijd bereid te luisteren naar bewoners en vindt inspraak en overleg waardevol. 

ChristenUnie: Betreffende de verkeersveiligheid heeft het Waterschap een verantwoordelijkheid. De ChristenUnie vindt het belangrijk om met omwonenden hierover in gesprek te gaan. De aanleg van de weg en het verloop van de verkeersstromen is een verantwoording van de gemeenten. In overleg met de gemeente wordt er soms voor een andere wegdekconstructie gekozen. Dit laatste is het geval bij Gastvrije Waaldijk, waarbij aanpassingen op en rond de dijk en de recreatieve toevoegingen op kosten van gemeenten en/of provincie plaatsvinden.

JA21: JA21 is zeker bereid om de bewonersinitiatieven te bestuderen en te overwegen . Wel moeten we kijken wat er past binnen de kaders van het project.

Partij voor de Dieren: De Partij voor de Dieren wil net als bewoners graag terug naar het originele uitgangspunt van de Gastvrije Waaldijk: auto te gast en fiets als hoofdgebruiker. 

PvdA: Niet om af te schuiven, maar de gemeente gaat over de inrichting van de weg en de verkeersveiligheid. Uiteraard moet het waterschap zorgen voor de randvoorwaarden. En kan een bemiddelende rol vervullen tussen bewoners en gemeente(n). Een les die we leren is dat voor aanvang voor iedereen helder moet zijn wie waarover gaat, zodat kastje-muur geen kans krijgt.

VVD: Ook over de Gastvrije Waaldijk hebben we intensief gesproken met bewonersgroepen. We zijn niet blij met de wijze waarop de participatie is verlopen en het eindresultaat is voor niemand bevredigend. Zeker in het geval van een punt dat zo belangrijk is als de verkeersveiligheid, staat de deur van de VVD wagenwijd open voor signalen en verbetervoorstellen. We trekken daarbij vanuit het Waterschap samen op met onze VVD collega’s in de gemeenteraden (die primair verantwoordelijk zijn voor het verkeersplan) en bij Provinciale Staten. 

Water Lokaal: Water Lokaal is hier zonder voorbehoud toe bereid. In het programma van Water Lokaal is concreet aangegeven dat het project Gastvrije Waaldijk pas in uitvoering komt na instemming vanuit de aanliggende gemeenten. Baas zijn in eigen omgeving is het adagium van Water Lokaal.

Water Natuurlijk: Ja, zeker. Ook in Gorinchem zijn wij hier mee geconfronteerd. Water Natuurlijk wil heel graag een veilige autoluwe inrichting van de dijken met veel ruimte voor fietsers en wandelaars.

10. Handhaving langs de Linge

Uiterwaarden, dus ook die van de Linge, dienen als waterberging. Het waterschap Rivierenland is -deels ook de gemeenten- bevoegd gezag voor de handhaving voor de Linge, maar treedt nauwelijks op tegen natuurschade door recreatie, zwerfvuil, steigertjes, illegale bouwwerken en caravans, en (overkapte) fruitteelt in de uiterwaarden. Wat gaat u hiermee doen als u in het bestuur gekozen wordt?

AWP: Wij zetten in op voorlichting en strengere handhaving om de waterkwaliteit te verbeteren. Zie het 4e speerpunt op onze website. Het verwijderen van caravans en illegale bouwwerken en de overkapte fruitteelt zijn een gemeentelijke aangelegenheid. Het waterschap moet er op toezien dat bouwwerken geen belemmering vormen voor de waterafvoer. Zodra dit het geval is moet samen met de gemeente worden opgetreden en illegale bouwwerken worden verwijderd.

BoerBurgerBeweging: Indien het waterschap verantwoordelijk is zullen we in het bestuur toezien op een goede uitvoering van de waterschapstaken. 

BvNL: Eerst in kaart brengen wat de problemen zijn en waar nodig handhavend optreden.

CDA: Als schade ontstaat, dient dit geïnventariseerd te worden en getoetst aan het bestaande en eventueel toekomstige beleid. Dat geldt voor de uiterwaarden van de Linge, net als voor elke andere locatie in ons werkgebied.

ChristenUnie: Betreffende dit punt moet er regelmatig overleg tussen gemeenten en waterschap plaatsvinden. Wij zien dit dus als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wanneer de regels niet worden nageleefd, zal de ChristenUnie hierover vragen stellen.

JA21: Ik ken WSRL als een organisatie die handhaaft . Wanneer JA21 in het bestuur gekozen wordt nodig ik de vraagsteller uit om met mij de Linge uit te varen om overtredingen te signaleren en te rapporteren.

Partij voor de Dieren: De Partij voor de Dieren wil dat het waterschap meer onafhankelijke toezichthouders, buiten gewoon opsporingsambtenaren en sanctiemedewerkers aanneemt. Toezicht en handhaving is het sluitstuk van goed beleid.

PvdA: Handhaving is een taak van het waterschap; dat moet op orde zijn. Wel als sluitstuk. Voorkomen dat er natuurschade ontstaan is altijd beter dan achteraf schade (laten) herstellen.

VVD: De VVD staat voor de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van onze fysieke leefomgeving en waterkwaliteit. Tegen illegale activiteiten dient te worden opgetreden, daar zal de VVD het bestuur aan houden. Ook daarin trekken we als Waterschappers op met onze VVD collega’s in gemeenten. 

Water Lokaal: Water Lokaal vindt dat het waterschap zorg draagt voor veilig wonen, werken en recreëren in het gebied; dus ook in het gebied van de Linge. Het waterschap en de gemeenten dienen handhavend op te treden als voor het gebied geldende regels worden overtreden. In het bestuur zullen wij toezien op het inzetten van voldoende, adequate handhavingscapaciteit.

Water Natuurlijk: Water Natuurlijk vindt het heel belangrijk dat waterberging, natuurherstel en recreatie hand in hand gaan. Dus in gesprek gaan en handhaven over zwerfvuil en schadelijk gebruik van de uiterwaarden.

11. Lozing op de Linge

Het waterschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het Lingewater. Fruittelers mogen hun boomgaarden in de uiterwaarden bespuiten. Bedrijven aan of bij de Linge lozen soms op de Linge. Ook vervuild water uit de sloten wordt geloosd. Hoe gaat u zorgen dat de Linge schoner wordt en het waterschap de verplichte ‘Kaderrichtlijn Water’ haalt? 

AWP: De AWP voor water, klimaat en natuur wil dat het waterschap zorgt voor zo schoon mogelijk water waar mens en dier van kunnen genieten. Hiervoor moet vooral worden voorkomen dat gifstoffen in het water terecht komen door deze uit het water te houden. Het waterschap gaat echter niet over een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Wij zetten hiervoor primair in op voorlichting, indien dit onvoldoende effect heeft, is en strengere handhaving noodzakelijk. Zie het 4e speerpunt op onze website.

BoerBurgerBeweging: Op veel plekken is de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in het Rivierenland al op orde. Dit komt mede door de inzet van onze boeren en de samenwerking tussen de boeren en het Waterschap. BBB wil samenwerking met diverse partijen, waaronder overheidsorganisaties, en het Waterschap versterken om de kwaliteit van het water ook op andere plekken te verbeteren. We kijken nadrukkelijk hier ook naar andere bronnen, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, riooloverstorten en industrie.

BvNL: Eerst goed in kaart brengen wat precies de oorzaak is van de eventuele vervuiling en niet blind uitgaan van iets zoals we nu met stikstof doen. En dan samen met de veroorzaker een oplossing zoeken.

CDA: Het CDA vindt dat wetgeving en bestaand beleid uitgangspunt is. Illegale praktijken inzichtelijk maken en voorkomen is een onderdeel om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast kennen we nog meer initiatieven om dit mogelijk te maken, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Het CDA is daar voorstander van omdat deze zowel de kwaliteit als kwantiteit ten goede komen. 

ChristenUnie: Ook hierbij heeft het waterschap de verantwoordelijkheid om betrokkenen daarop aan te spreken. Wanneer de regels niet worden nageleefd, zullen we hier vragen over stellen aan de degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

JA21: Zoals de vraagsteller al aangeeft mogen fruittelers in de uiterwaarden bespuiten. Bedrijven mogen lozen op de Linge mits zij voldoen aan criteria . Waterzuiveringsinstallaties van het Waterschap lozen immers ook op oppervlaktewater . Tegen het lozen van vervuild water dient opgetreden te worden. We handhaven en hanteren de bestaande normen .

Partij voor de Dieren: Waterkwaliteit moet topprioriteit worden. De Partij voor de Dieren wil dat er meer wordt toezicht komt op het gebruik van bestrijdingsmiddelen: het liefst worden die helemaal niet gebruikt. Er worden geen nieuwe vergunningen gegeven voor het lozen van schadelijke stoffen en, waar mogelijk, worden bestaande vergunningen ingetrokken.

PvdA: Zoveel als wettelijk mogelijk is voorkomen dat ongezuiverd wordt geloosd op welk water dan ook. Kosten zoveel mogelijk verhalen op veroorzakers. Maar dit gaat wel de inwoners geld kosten; het kan niet gratis.

VVD: Schoon water is voor inwoners en bedrijven van absoluut belang om gezond en veilig te kunnen leven en ondernemen. Samen met de provincies zetten we met onze plannen in op het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Inwoners en bedrijven dienen zich te realiseren dat ook zij hierbij een grote verantwoordelijkheid hebben. Tegen illegale activiteiten dient te worden opgetreden, daar zal de VVD het bestuur aan houden. 

Water Lokaal: Water Lokaal vindt dat er voldoende en schoon water moet zijn voor iedereen, zodat een ieder zonder zorgen kan zwemmen en recreëren. Het waterschap moet als waterbeheerder maatregelen nemen om de kwaliteit van het (Linge)water binnen de komende bestuursperiode te laten voldoen aan de in de Kaderrichtlijn Water opgenomen kwaliteitseisen.

Water Natuurlijk: Water Natuurlijk vindt het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water heel belangrijk. Dit is ook een kwestie van handhaven. De landbouw en dus ook de fruitteelt in en bij dit soort kwetsbare (Natura 2000) wateren moet echt anders. Water Natuurlijk stimuleert natuur inclusieve kringloop landbouw. 

12. Waterpeil voor wie?

Bij hoogwater wordt het waterpeil in de gaten gehouden en keuzes gemaakt tussen poldergebieden of stroomgebieden. Teveel water afvoeren, water vasthouden. Water voor de agrariërs of water in de rivieren leek de keuze afgelopen december. Vanuit welk oogpunt houdt uw partij het waterpeil In de gaten?

AWP: Voorkomen moet worden dat onherstelbare schade aan natuur of landbouw optreedt. De AWP voor water, klimaat en natuur wil het peil daarom zo hoog mogelijk houden, waarbij in overleg met de landbouw gekeken wordt wat mogelijk is. We willen grenzen aan onttrekking van ondiep grondwater via grondwaterpeilbesluit, zodat woningeigenaren en boeren weten waar ze aan toe zijn en natuurgebieden niet verdrogen. Wateroverlast moet dus niet worden voorkomen door het water zo snel mogelijk af te pompen, maar door het (gebiedseigen) regenwater zoveel mogelijk vast te houden, bijvoorbeeld door het in de bodem te laten zakken en daar op te slaan. Bij droogte kan deze voorraad dan weer over het gebied worden verdeeld om bomen, planten en gewassen van water te voorzien. Het water dus niet te snel wegpompen, maar zoveel mogelijk te bergen in het gebied.

BoerBurgerBeweging: Het Waterschap Rivierenland heeft de luxe om water te kunnen inlaten uit de grote rivieren om zo voldoende water in de sloten te houden. BBB wil dat deze mogelijkheid blijft bestaan, in het belang van de natuur en voor een optimale oogst voor agrariërs in het kader van voedselzekerheid voor onze burgers.

BBB is heel kritisch op het verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden. Voor BBB is het belangrijk dat boeren mogelijk blijft in het veenweidegebied. Pilots met waterinfiltratiesystemen (bijv. peil gestuurde drainage) en andere maatregelen geven hoopvolle eerste resultaten. Deze zouden op grotere schaal kunnen worden toegepast.

BvNL: Peilbeheer behoord tot de kerntaken van het waterschap en dat zijn keuzes die je afhankelijk van het weer moet maken. Maar om snel te kunnen schakelen vinden wij dat de watergangen beter onderhouden moeten worden zodat je sneller water kan af of kan aanvoeren. En betere afspraken maken met gemeentes bij nieuwbouwprojecten hoe de waterhuishouding behoord te zijn.

CDA: Het CDA werkt vanuit het brede maatschappelijke belang. Samen met inwoners en bedrijven moet het waterbeheer in ons gebied klimaatbestendig worden gemaakt. Dat vraagt om een veerkrachtig watersysteem in tijden van teveel water en droogte. 

ChristenUnie: Naast de veiligheid die erg belangrijk is, zullen de afspraken rondom het peilbeheer moeten worden nageleefd. Het peil wordt bepaald op basis van peil volgt functie. De functie wordt vastgesteld door gemeenten, provincies en rijk.

JA21: Het waterpeil via de “peil volgt functie”-methode laag houden in landbouwgebieden met in acht name van dijken, constructies en de aanwezigheid van weidevogels

Partij voor de Dieren: Door de klimaatcrisis verandert ons watersysteem. De Partij voor de Dieren vindt dat het waterschap water daarom ook anders moet gaan beheren. Dat betekent: dynamisch peilbeheer met hogere waterpeilen en tijdens natte periodes water langer vasthouden voor in de droge periodes.

PvdA: De natuur heeft (te) veel te lijden onder watertekort. Het waterpeil moet zodanig zijn dat de bodem en de natuur het minst te lijden hebben. Dat kan op korte termijn ten koste gaan van bijvoorbeeld de agrariërs. Maar op de langere termijn biedt dat ook voor die sector de beste garantie om te kunnen blijven voortbestaan.

VVD: Een goede aanpak vereist afstemming met de agrarische sector en andere belangenorganisaties zoals die voor natuur of de scheepvaart. Daarin wil de VVD de balans bewaken, en kiest daarbij voor een gebiedsgerichte aanpak. Maar veiligheid staat bij ons altijd voorop. We moeten ons immers voorbereiden op fellere hoosbuien afgewisseld met grotere periodes van droogte. 

Water Lokaal: Water Lokaal meent dat een klimaatbestendig watersysteem (water langer vasthouden in het gebied) in het algemeen hogere peilen vereist; geen lagere. De tijd van het vaststellen van generieke peilhoogtes is voorbij. Een uitgekiend stelsel met gedifferentieerde peilen en opslag van water in waterbergingen zorgt ervoor dat zowel de agrarische-, als de niet agrarische belangen (fundering van woningen/gebouwen, dijken, natuur) optimaal worden behartigd.

Water Natuurlijk: Het klimaat verandert. In de zomer is het droger, in de winter is het natter en de regenbuien worden extremer. Dit betekent dat het “oude” peilbeheer niet meer van deze tijd is. Peilbesluiten moeten vaker dan 1 keer in de 10 jaar worden herzien. Afwegingen moeten anders worden gemaakt. We moeten er aan wennen dat het water niet meer altijd even hoog of even laag staat als we gewend waren. De omgeving en het gebruik van water verandert. Water Natuurlijk wil daarover de dialoog met de inwoners en de landbouwsector aan gaan. In de stad en op het platteland.

Jeroen Wijngaard

Journalist Het Kontakt - West Betuwe

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie