Uit de collegevergadering

  •   keer gelezen

Tiel - Het klimaat verandert. Het wordt warmer en we krijgen steeds meer te maken met extremere hitte, hoosbuien,
droogte en overstromingsrisico’s. Dit heeft gevolgen voor de regio waarin we wonen en werken. Dit vraagt dan
ook om aanpassingen (adaptatie) op kortere en langere termijn. Inspelen op (steeds) veranderende inzichten en
ontwikkelingen in het klimaat is noodzakelijk.
Er is al een gezamenlijk nationaal plan, het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie. Doel van dit plan is om het proces
van ruimtelijke adaptatie te versnellen en minder vrijblijvend te maken, zodat Nederland uiterlijk in 2050
waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Vanuit dit Delta Plan werken gemeenten in Rivierenland en
Waterschap Rivierenland aan een Regionale Adaptatie Strategie (RAS). Deze RAS wordt dit jaar opgesteld. In de
RAS komt te staan wat de kwetsbaarheden zijn in onze regio en geeft een richting voor een gezamenlijke aanpak
om er voor te zorgen dat onze regio zich tijdig aanpast aan het veranderende klimaat.
De commissie Ruimte ontvangt een informatienota over het proces voor het ontwikkelen van het beleid voor
klimaatadaptatie in regio Rivierenland.

Verordening individuele inkomenstoeslag 2020
De individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor inwoners die drie jaar achter elkaar van een laag inkomen
(bijstandsniveau) moeten rondkomen. De toeslag is bedoeld om hoge kosten op te vangen, waarvoor zij niet
kunnen sparen door een langdurig laag inkomen.
Bij de vaststelling van de begroting heeft de gemeenteraad ingestemd met een bezuinigingstaakstelling op de
uitgaven individuele inkomenstoeslag van € 40.000. Deze bezuiniging komt voort uit een pakket van maatregelen
zoals gepresenteerd tijdens de behandeling van de perspectievennota op 26 juni 2019. Dit pakket van
maatregelen is noodzakelijk om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.
Dat betekent dat de individuele inkomenstoeslag in 2020 5% lager is. De toeslag is vrij te besteden. Ook blijven
de individuele bijzondere bijstand en andere inkomensondersteunende maatregelen bestaan.
De raad ontvangt een raadsvoorstel.

Overige besluiten
· De CDA fractie heeft antwoorden gekregen op de artikel 41 vragen over het Lingecollege.
· De raad ontvangt het concept meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van Werkzaak Rivierenland ter kennisname.
Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen.
· Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het plan van aanpak voor het maken van het Regionaal
Economisch Ambitiedocument 2020 – 2024.

Publieke optredens: Dinsdag 14 januari 14.00 uur
Werkconferentie Taalakkoord Rivierenland Wethouder Melissen
Dinsdag 14 januari
16.00 uur
Nieuwjaarsontvangst Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin
Máxima, Paleis op de Dam
Burgemeester Beenakker
Donderdag 16 januari
19.30 uur
Nieuwjaarsgroet Vier Gravinnen Wethouder Melissen
Donderdag 16 januari
20.00 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst Kapel Avezaath Wethouder Brink
Vrijdag 17 januari
10.00 uur
Werkbezoek gedeputeerde Wonen provincie
Gelderland
Wethouders Melissen en Brink
Zaterdag 18 januari
11.00 uur
Ingebruikname AED De Hennepe 317 Wethouder Melissen
Maandag 20 januari
11.00 uur
Ondertekening Fietsroutenetwerk Wethouder Kreuk
 


Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier