<p>Zoekgebied zon- en windenergie gemeente Neder-Betuwe.</p>

Zoekgebied zon- en windenergie gemeente Neder-Betuwe.

(Foto: )

Neder-Betuwe bijna halverwege CO2-neutraal

  •   keer gelezen

De gemeente Neder-Betuwe zet voor 2025 in op 40% duurzame energie met de nieuwe Klimaatnota 2021-2025. Bijna de helft van de CO2-uitstoot door woningen, bedrijven én lokaal autoverkeer wordt in 2025 gecompenseerd. Hiervoor wijst de gemeente een nieuw zoekgebied langs de A15 aan voor zon- en windenergie en kunnen oudere windmolens worden vervangen. 


Neder-Betuwe - Met deze doelstellingen ligt Neder-Betuwe op koers van Europese en landelijke klimaatambities. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de nieuwe Klimaatnota begin februari 2021 vast.

In de nieuwe klimaatnota is ook aandacht voor de uitstoot van lokaal verkeer. Dat maakt dat de gemeente Neder-Betuwe haar klimaatdoelstelling aanscherpt en heeft gezocht naar oplossingen. Zo gaat de gemeente de opwarming van de aarde tegen om uiteindelijk ook in 2050 klimaatneutraal te zijn. Wethouder Van Someren: “De geactualiseerde Klimaatnota stimuleert onszelf, inwoners en bedrijven om minder energie te verbruiken én om duurzaam opgewekte energie te gebruiken. Dat doen we samen. Het is in de eerste plaats belangrijk om energie te besparen in onze eigen woningen en bedrijven.”


Minder energie verbruiken

De gemeente Neder-Betuwe verstrekt daarvoor onder andere duurzaamheidsleningen tegen aantrekkelijke voorwaarden, vouchers voor kleine energiebesparende maatregelen die mensen zelf kunnen uitvoeren en er zijn mogelijkheden voor collectieve inkoop van bijvoorbeeld woningisolatie. Het Energieloket informeert en adviseert inwoners over de mogelijkheden om hun woning te verduurzamen, over stimuleringsregelingen en financieringsmogelijkheden. “Hoe minder we verbruiken, des te minder we hoeven op te wekken”, aldus de wethouder. “Dit maakt ook de overstap naar aardgasvrij wonen een stuk makkelijker. De vraag naar elektriciteit die overblijft, wekken we duurzaam op.”


Duurzaam opwekken energie

Naast zon op dak wil de gemeente duurzame energie opwekken in de aangegeven zoekgebieden voor wind, in combinatie met een beperkte hoeveelheid zon op land. Ook zon op water staat de gemeente onder voorwaarden toe. De zoekgebieden die de gemeente geschikt vindt om grootschalig duurzame energie op te wekken, bevinden 

zich langs infrastructuren: voornamelijk binnen een strook van 600 meter van de A15/Betuweroute. In de Klimaatnota zijn drie zoekgebieden opgenomen: één zoekgebied op en rond bedrijvenpark Medel is nieuw en ligt op de grens met de gemeenten Tiel en Buren. Het andere zoekgebied betreft een gebied waar nu al windmolens staan (Echteld). Het derde is een bestaand zoekgebied ten oosten van Dodewaard. De zoekgebieden zijn plekken waar mogelijk windmolens kunnen komen, eventueel in combinatie met energie uit zon op land. Bij ieder initiatief bepaalt de gemeenteraad uiteindelijk of het er wel of niet mag komen.


Participatie, lokaal eigendom en vergoedingen

De gemeente streeft ernaar dat Neder-Betuwse inwoners en bedrijven voor minimaal 50% eigenaar worden van een zonne- of windpark. Daarnaast kijkt de gemeente ook naar verschillende vormen van financiële participatie zoals een omgevingsfonds. Hiermee kunnen ook bewoners die niet mee kunnen investeren, meeprofiteren door positieve bijdragen vanuit het omgevingsfonds aan de leefbaarheid in een gebied. Ook een omwonendenregeling behoort tot de mogelijkheden. Dat kan gaan om het aanbieden van een bijdrage aan het verduurzamen van de woning, zoals woningisolatie, groene stroom met korting, gratis zonnepanelen of een andere (directe) financiële vergoeding. Naast de financiële participatie is procesparticipatie (het kunnen meedenken bij daadwerkelijke initiatieven gedurende het hele proces) van groot belang.


Voorbereiden op klimaatveranderingen, aardgasvrij wonen en laadinfrastructuur

De Klimaatnota 2021-2021 besteedt daarnaast ook aandacht aan de zogenaamde klimaatadaptatie (de voorbereidingen op de klimaatveranderingen zoals hitte en droogte) en ondersteunt elektrisch rijden met een goede laadinfrastructuur. Ook de vervanging van aardgas door duurzame vormen van warmte komt aan bod. De Transitievisie Warmte waarin dit verder wordt uitgewerkt, volgt later dit jaar.


Vervolgstappen en input voor Regionale Energiestrategie

Begin februari 2021 beslist de gemeenteraad over de Klimaatnota 2021-2025. Deze nota vormt tevens de bijdrage van de gemeente Neder-Betuwe in de Regionale Energie Strategie (RES) bod 1.0 van de Regio Rivierenland. Het RES-bod draagt bij aan het Gelders Energie Akkoord en aan het Nationaal Klimaatakkoord. In het voorjaar van 2021 stelt de gemeente het uitvoeringsprogramma voor deze klimaatnota op. Zo werken we in Neder-Betuwe samen aan een duurzame, groene, schone en energieneutrale gemeente. Dat doen we met partners in de regio, inwoners, verenigingen, bedrijven en organisaties.


Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten