ZBB-traject en besluitvorming andere onderwerpen

  •   keer gelezen

Het zero based budgetting-traject (ZBB) is inmiddels in volle gang. Uw raad is over het traject geïnformeerd tijdens een bijeenkomst op 18 mei 2021. Daarin werd onder andere geschetst welk eindproduct u kan verwachten en wanneer de resultaten verwacht worden.


Buren - Het ZBB-traject concentreert zich op maatregelen die de lasten kunnen verlagen en de inkomsten kunnen verhogen. Het doel is dat uw raad in staat gesteld wordt om keuzes te maken over de optimale samenstelling van het gemeentelijk takenpakket en het bijbehorende budget. Tot die tijd staat de wereld natuurlijk niet stil. In dit stuk gaan we in op hoe we met voorstellen omgaan tot het ZBB-traject is afgerond.

De gemeenteraad heeft het budgetrecht in de gemeente. Dit betekent dat de raad de begroting vaststelt en bepaalt waar geld aan uitgegeven mag worden. Daarmee is de gemeenteraad altijd in de gelegenheid om besluiten te nemen of te heroverwegen. Het ZBB-traject zorgt er voor dat we als gemeente ons budget heroverwegen. Om dat traject optimaal te laten verlopen is het belangrijk dat er geen extra aanspraken op budget worden gedaan dan al eerder (bijvoorbeeld in de begroting 2021) zijn vastgesteld. Op die manier heeft uw raad meer keuzeruimte. Het college van burgemeester en wethouders zal daarom terughoudend zijn met voorstellen totdat de gemeenteraad een besluit heeft kunnen nemen over het ZBB-traject.

Dit betekent niet dat er de komende maanden helemaal geen voorstel met financiële gevolgen kan worden aangeboden. Soms hebben we wettelijke verplichtingen of regionale afspraken waar we aan moeten voldoen. Of volgt een voorstel uit een eerdere opdracht van de gemeenteraad. Het kan ook zijn dat het niet doen van een voorstel ongewenste maatschappelijke gevolgen heeft. Dit soort afwegingen maakt het college steeds bij het wel of niet doen van een voorstel met financiële gevolgen. Het college heeft ook eigen (financiële) bevoegdheden binnen de grenzen van de budgetten die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Hierbij zal het college dezelfde kaders aanhouden.

Voor de zomer behandelt uw raad de Kadernota 2022. In de kadernota wordt het financieel perspectief geschetst en hoe groot de ombuigingsopgave naar verwachting wordt.

(Uit: Raadsjournaal gemeente Buren)

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten