Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

VHL Lokaal overwoog motie van treurnis

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De fractie van VHL Lokaal in de gemeente Vijfheerenlanden heeft overwogen om een motie van treurnis in te dienen in verband met de chaotische totstandkoming van de jaarrekening Vianen over het jaar 2018.


In verband met de coronacrisis, waardoor vorige week maandag slechts met drie leden van de gemeenteraad werd vergaderd, heeft de oppositiepartij daar uiteindelijk van afgezien.

VHL Lokaal benadrukte in de schriftelijke bijdrage nog eens het krakkemikkige besluitvormingsproces. Vorig jaar constateerde de accountants dat het financiële afsluitproces van de gemeenterekening Vianen niet op orde was. "Onderbouwende specificaties en analyses voor de jaarrekeningposten waren niet of gedeeltelijk aanwezig en daar waar onderbouwingen wel aanwezig waren, hadden deze veelal niet de diepgang welke wij mogen verwachten", zo stelde men vast.

Correcties
Daarnaast constateerden de accountants fouten in de basisvastlegging van de financiële administratie. "Enerzijds heeft dit tot nu toe al geleid tot een fors aantal correcties. Anderzijds heeft dit geleid tot een zeer intensief controleproces." Ook de herziene jaarrekening bevatte volgens het onderzoeksrapport een groot aantal omissies ten opzichte van de opmerkingen, die de accountants gedurende de controle aan de gemeente hadden doorgegeven. "Wij achten het noodzakelijk dat de organisatie voor de controle van de jaarrekening 2019 van de gemeente Vijfheerenlanden strakker wordt gecoördineerd."

'Wanhopige strijd'
Fractievoorzitter Wim van Dijk van VHL Lokaal constateerde in zijn schriftelijke bijdrage dat hij nog nooit zo'n 'wanhopige strijd' gezien heeft om deskundigen een jaarrekening te laten opstellen. "Zelden ook zo'n afschuiven gezien van verantwoordelijkheden naar accountants die maar moeilijke vragen stelden, in de ogen van het college dan, omdat juist door het niet goed aanleveren van producten deze vragen logisch waren. Het college had blijkbaar geen benul van wat er speelde, in ieder geval ontbrak het juiste leiding-gevoel om tot een eindresultaat op tijd te kunnen komen." Als blijkt dat een zelfsturende organisatie niet werkt, dient de leiding eerder wakker te zijn en maatregelen te treffen, vindt Van Dijk. "Als dat in de toekomst gebeurt, hebben we in ieder geval wat geleerd."

Verbeterplan
De overige raadsleden waren een stuk milder in hun oordeel. In aanloop naar deze raadsvergadering was immers al een intensief debat gevoerd over het bijzondere begrotingsjaar 2018. Alle problemen met de accountant en de organisatie kwamen uitvoerig aan de orde tijdens de vaststelling van de jaarstukken van Leerdam, Zederik en de BVO (bedrijfsvoeringorganisatie). De ChristenUnie fractie was in elk geval blij dat er inmiddels een financieel verbeterplan (Ontwikkelplan Financiële Functie) ligt en dat er een auditcommissie is ingesteld. "Het zijn belangrijke instrumenten om die controlerende taak goed te kunnen uitvoeren", aldus fractievoorzitter Dico Baars. "We spreken daarbij het vertrouwen uit naar het college en de organisatie, die de verbeteringen daadwerkelijk vorm moeten gaan geven."

'Geen schoonheidsprijs
Volgens Klaas de Zwaan (D66) verdient de hele gang van zaken bepaald niet de schoonheidsprijs. Maar de stukken voldoen inmiddels wel aan de eisen, vindt hij. "Dus accepteren we voorliggende documenten met een goedkeurende verklaring van de account." Maar dit mag voor de jaarrekening 2019 niet meer voorkomen. "Er is immers geïnvesteerd in goede externe ondersteuning. Er is maar één jaarrekening i.p.v. de 4 in 2018, het personeel ondergaat een bij- en herscholing, de verordeningen zijn of worden geharmoniseerd. Dus alles is erop gericht om een goede verantwoordingscyclus te doorlopen. Wij als D66 hebben er vertrouwen in dat dit met alle extra maatregelen gaat lukken."

De jaarrekening Vianen over het jaar 2018 sluit overigens af met een fors verlies, mede doordat er een voorziening van 40 miljoen euro moest worden gecreëerd in verband met de claim van Niemans Beton.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten