• Luchtfoto met in het midden het IHC-terrein.
• Luchtfoto met in het midden het IHC-terrein.

IHC-terrein Krimpen a/d Lek: ‘We gaan er iets moois van maken’

Nieuws 3.431 keer gelezen

KRIMPEN AAN DE LEK • ‘Als het ons niet lukt, lukt het niemand’. Gebiedsontwikkelaar DBL werkt aan een nieuwe invulling van het IHC-terrein in Krimpen aan de Lek. ‘We doen een uiterste poging om er iets moois van te maken’.

In het verleden zijn er al diverse pogingen gedaan om het buitendijks gelegen terrein van scheepsbouwer IHC te transformeren tot een woongebied. Dat liep steeds op niets uit. DBL heeft overeenstemming met IHC over aankoop van het inmiddels al veertig jaar braakliggende terrein. De raadsadviescommissie van Krimpenerwaard liet zich dinsdagavond bijpraten over de stand van zaken rond de ontwikkelingen.

‘Iedereen vroegtijdig erbij betrekken’
“Waarom het ons wel gaat lukken?”, herhaalde Ard de Jong van de ontwikkelcombinatie uit Amersfoort de vraag. “Je kan met een dichtgetimmerd plan komen en dat vervolgens presenteren. Dat levert je geheid een hoop commentaar op. Maar als je, net als wij, niet bekend bent met de omgeving, de mensen die er wonen en instellingen die er zijn, hoe maak je dan zo’n plan? Wij betrekken liever belanghebbenden vroegtijdig bij zo’n project.”

Als er nu niets gebeurt met het voormalige scheepsbouwterrein, gaat het achteruit, vervolgde De Jong. “Het verdient veel beter. We kijken naar kansen om de kwaliteit te verbeteren op het gebied van flora en fauna. Waar mensen wonen en dorpsbewoners kunnen recreëren en genieten van de rivier de Lek. Een unieke plek. Met een divers aanbod aan woningen: voor jong en oud, huur en koop, zowel betaalbaar als midden-duur. Dus niet alleen voor de high-society, maar voor een dwarsdoorsnede van de bevolking.”

Buitendijkse ligging uitdaging
De buitendijkse ligging vormt volgens De Jong zeker een uitdaging. “De getijden van de rivier horen bij Krimpen aan de Lek, zeker bij dit deel van het dorp. We werken ermee en houden er rekening mee. We zien het niet als een bedreiging, maar juist als een kans voor de ontwikkeling van dit gebied.”

Ooibos blijft behouden
Het oorspronkelijke Ooibos op het lager gelegen deel van het terrein wordt hersteld en aangepast, gaf De Jong aan. “Het heeft een grote waarde voor vogels, planten en mensen. Maar het kan niet zomaar blijven zoals het nu is. Het vraagt onderhoud en beheer om het waardevol en veilig te houden voor mensen. Voor het hoger gelegen deel van het terrein wordt gekeken naar woningbouw. Van belang is ook een goed landschapsontwerp, energieneutrale woningen, ruimte voor voetgangers en fietsers, deelvervoer en andere maatregelen die we onderzoeken.”

‘Van de Lek genieten’
De cultuurhistorische waarde van het IHC-terrein moet terugkeren bij de ontwikkeling.

De Jong: “We willen de geschiedenis voortzetten met een nieuwe bestemming, zodat het verhaal doorgaat en niet stopt. Op dit moment is het in Krimpen aan de Lek niet mogelijk om echt van de Lek te genieten. We zien mogelijkheden voor wandelen, vissen, varen en horeca langs het water. We werken stapsgewijs, beginnend met inventarisatie en het leggen van contacten. We werken nu aan verschillende modellen waarin woningbouw, natuurbehoud, horeca en recreatie worden gecombineerd. De scouting en de watersport zijn waardevol voor het gebied en zullen behouden blijven, mogelijk zelfs versterkt. In een denktank met belanghebbenden werken we toe naar een haalbaar scenario. Dit zal worden voorgelegd aan iedereen die betrokken is of zich voelt bij het gebied, waarna het verder zal worden uitgewerkt. Rond de zomer hopen we met een plan naar de gemeente te komen.”

Drijvende woningen
Wat betreft de toekomstige woningtypes op het terrein, merkte De Jong op dat drijvende woningen niet voor de hand liggen, zoals Mary-Beth Verolme-van Zoest (D66) vroeg. “Hoewel technisch mogelijk, vormen ze wel een uitdaging voor deze locatie, waarmee grote investeringen gemoeid zijn,” voegde hij toe.

Verolme-van Zoest informeerde ook naar de bodemvervuiling op het terrein. De Jong: “We weten waar de vervuiling zit. Er wordt nagedacht over de verwijdering ervan en waar het, afhankelijk van de inrichting, ingesloten kan worden.”

Hoog water
Anthony Tom (ChristenUnie) was benieuwd hoe er omgegaan wordt met hoog water en of er al ideeën zijn voor de verkeersafwikkeling. De Jong: “We kijken nu op welke plek van het terrein je veilig kan wonen. Recent met het hoge water waren sommige delen gelukkig uitstekend droog gebleven. Dat zijn de gebieden die voor bewoning in aanmerking komen. Als die dan bij extreem hoog water, eens in de 100 jaar, toch dreigen te overstromen, moeten we zorgen dat de mensen daar veilig wonen. Voor de verkeersafwikkeling hebben we een quickscan gedaan op het bestaande wegennet. Er zijn mogelijkheden, maar niet onbeperkt. Als we een definitief plan hebben met daarbij de doelgroepen en hoeveelheid en soorten woningen in het gebied, kun je daar verder aan gaan werken.”

‘Twee moeten akkoord geven’

Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering, kan zich niet voorstellen dat er buitendijks gebouwd gaat worden in Krimpen aan de Lek. “Het is wellicht in het belang van de gemeente om te bouwen aan de rivier, maar voor de rivier zelf en een belangrijk deel van het terrein is Rijkwaterstaat bevoegd gezag. Die zal daar een watervergunning voor moeten afgeven. Ik begreep echter dat er volgens het huidig wetgevend kader niet mag worden gebouwd op dit deel van het rivierbed, tenzij de rivier nadien meer ruimte krijgt om water te kunnen afvoeren. Het lijkt me stug dat dat hier kan. Ook al zou de gemeente het willen, er moeten er twee hier toestemming geven. Al weet je het nooit bij het Rijk, maar dan moet er wel heel groot maatschappelijk belang zijn.”

Vellinga hield een presentatie over de gevolgen van de klimaatverandering. Daarbij wees hij op wetsvoorstellen die voor liggen, om iedere vorm van bouw in een rivierbed te verbieden. “Door de val van het kabinet zijn de wetsvoorstellen nog niet behandeld. Dus als je nog wil bouwen, moet je het nu doen, want de wet is er nog niet.”

Ard de Jong van gebiedsontwikkelaar DBL gaf aan reeds een aantal gesprekken te hebben gevoerd met Rijkswaterstaat. “We weten wat voor eisen ze zullen stellen, als hier ooit gebouwd zou kunnen en mogen worden. Dan weten we hoe Rijkswaterstaat de initiatieven zal toetsen.”

Drijvende woningen: ‘ingewikkeld’

Voorzitter Chiel Marckmann van Mooi Crempene somde nogmaals de principes van zijn stichting op over de toekomstige ontwikkelingen op het IHC-terrein, zoals beschreven in een artikel vorige week in deze krant: behoud het ooibos, bouw geen buitendijkse woningen en kies een invulling met zo min mogelijk saneringskosten.

“Toekomstige woningen op het terrein - 40 in totaal, in combinatie met groen en recreatie - moeten wat ons betreft drijvend zijn. De projectontwikkelaar zal vast zeggen dat vaste woningbouw verantwoord is volgens de huidige wetten en wetenschap. Niemand weet echter wat over veertig jaar de klimaatgevolgen voor de waterstanden in Krimpen aan de Lek zijn. Dijken zijn om veilig achter te wonen, dus laten we er niet voor gaan wonen.”

“Drijvende woningen zijn technisch gezien in theorie mogelijk, maar voor deze plek uiterst ingewikkeld”, haakte Ard de Jong van DBL in. “Dat heeft te maken met de grote stijging en daling van het water. Het kan er stormachtig zijn. De woningen zullen te allen tijde voor iedereen toegankelijk moeten zijn, dus bijvoorbeeld ook voor rolstoelgebruikers. Je moet dit bij alle woningen regelen. We staan zeker niet afwijzend tegenover drijvende woningen. We zouden ze zelfs hier graag realiseren, maar je moet wel de garantie hebben dat het daadwerkelijk kan. Hier is het niet de beste oplossing.”

Martijn Kuiler

Redacteur Het Kontakt-Krimpenerwaard en Het Kontakt-Goudse Post

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Afbeelding
Krimpenerwaard: einde aan wonen onder hoogspanningslijnen Nieuws 11 uur geleden
• Luchtfoto met in het midden het IHC-terrein.
Ontwikkelcombinatie DBL presenteert planstudie IHC-terrein Krimpen aan de Lek Nieuws 13 uur geleden
• Eerdere editie van 'Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet'.
Zaterdag 4 mei: 3e editie Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet Nieuws 14 uur geleden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden