Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Jonge kievit.
• Jonge kievit. (Foto: Wim van den Boom)

Nieuw natuurgebied Krimpenerwaard trekt meer weidevogels

  •   359 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Weidevogels gedijen goed in de Berkenwoudse Driehoek en De Nesse. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

De twee polders (bij Ouderkerk aan den IJssel en Berkenwoude) werden in 2016 en 2017 omgevormd van agrarisch naar natuurgebied en geschikt gemaakt voor weidevogels. Een eerste meting geeft positieve resultaten. Zo zaten er in 2018 van vrijwel alle vogelsoorten meer exemplaren in het natuurgebied dan in 2017. Er broedden 120 paar kieviten, 60 paar grutto's, 35 paar tureluurs en 30 paar scholeksters. De kuikens groeiden ook goed op. Alle vogelsoorten hebben een voorkeur voor de plekken waar maatregelen zijn genomen en het landschap gevarieerder is geworden, bijvoorbeeld door afgraven.   

Hoge dichtheden
Er is ook gekeken of de vogels en hun kuikens wel voldoende voedsel zouden kunnen vinden. De aantallen insecten en regenwormen wisselden sterk per locatie, maar hoge dichtheden komen op alle verschillende soorten land voor. Weidevogels hebben daardoor genoeg mogelijkheden om zich te voeden. De grotere variatie in droge en natte plekken is gunstig voor de aanwezigheid van insecten en regenwormen.

Op basis van deze eerste meting zijn er volgens de provincie 'voorzichtige lessen' te trekken voor het inrichten van andere natuurgebieden in de Krimpenerwaard. Er komt in de komende jaren nog ruim 1.500 hectare natuur bij, waarvan een flink deel bedoeld is voor weidevogels. "Het lijkt erop dat inrichtingsmaatregelen als greppels en afgevlakte oevers goed werken. Het rapport beveelt aan om grotere aaneengesloten stukken te maken met plas-dras (nat en vochtig). Met het oog op droge jaren beveelt het rapport aan om te zorgen voor extra natte plekken en/of waterberging."

Droogteperiode
Het waren twee bijzondere jaren die zijn onderzocht. In 2017 werd de laatste hand gelegd aan de aanleg van nieuwe natuur. Het waterpeil was nog niet aangepast. In 2018 was het waterpeil inmiddels verhoogd, maar was tijdens de metingen de extreme droogteperiode al begonnen. De natuur ontwikkelt zich sowieso in deze beginjaren nog sterk.

In het onderzoek is uitsluitend gekeken naar de effecten voor weidevogels. Voor het natuurgebied, waartoe ook het zuidelijk deel van Oudeland behoort, gelden nog meer natuurdoelen, zoals verbetering van de waterkwaliteit en toename van biodiversiteit: meer planten en dieren die van nature thuishoren in de Krimpenerwaard, zoals dotterbloem, krabbenscheer, ringslang, waterspitsmuis en kamsalamander. Die andere natuurdoelen zijn niet in dit onderzoek meegenomen. Het hele onderzoek is terug te vinden op onderstaande website.

www.veenweidenkrimpenerwaard.nl

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }