Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
<p>&bull; Een winput van Oasen, van zuiveringsstation Schuwacht in Krimpen aan de Lek.</p>

• Een winput van Oasen, van zuiveringsstation Schuwacht in Krimpen aan de Lek.

(Foto: Aangeleverd)

Keuze voor nieuw waterwingebied volgt in zomer

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De verwachte bevolkingsgroei maakt een zoektocht naar een nieuw waterwingebied in de Alblasserwaard of Krimpenerwaard noodzakelijk. Komende zomer zal duidelijk zijn welk van de zeven onderzoeksgebieden nader wordt bekeken.

De provincie Zuid-Holland heeft enkele gebieden met zoet grondwater aangewezen voor de drinkwatervoorziening. Binnen die gebieden heeft drinkwaterbedrijf Oasen zeven locaties gekozen, voor verder onderzoek naar een nieuwe waterwinning. Uit het onderzoek komt het beste alternatief naar voren. Daarna volgt een vergunningaanvraag bij de provincie. 

Locaties
Het gaat om de volgende locaties: een locatie halverwege de lijn Lekkerkerk-Bergambacht, een locatie direct ten westen van Bergambacht, een langgerekte strook (buitendijks) langs de Lek tussen Lekkerkerk en Bergambacht, twee locaties tussen Streefkerk en Groot-Ammers, een strook (buitendijks) langs de Lek ten westen van Groot-Ammers en een locatie ten zuiden van Waal (ten zuidoosten van Nieuwpoort). Op de website van Oasen is onder ‘projecten’ een kaartje te vinden, met daarop een globale aanduiding van de te onderzoeken locaties.

Beperkte voorraden
De voorraden beschikbaar zoet grondwater zijn beperkt in Zuid-Holland. Een woordvoerder van de provincie: “Er zijn slechts vier geschikte gebieden. Deze zijn als ASV-gebied aangewezen. (ASV staat voor: aanvullende strategische voorraden, red.)  De provincie heeft samen de met drinkwaterbedrijf Oasen binnen deze gebieden een selectie gemaakt. Er is rekening gehouden met de op dat moment voorgenomen uitbreiding van het bebouwde gebied. Oasen zal de keuze voor de uiteindelijke locatie moeten onderbouwen in een milieueffectrapportage.”

Milieueffecten
Waar kijkt Oasen naar bij de selectie van een gebied? Woordvoerder Bonnie van Doorn: “We kijken naar alle aspecten, zoals bodem, landschap, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening. Het gaat om de beste locatie voor de drinkwaterwinning, waarbij de minste negatieve effecten voor andere functies optreden. We letten daarbij op de hoeveelheid water die er te winnen is, de milieueffecten en meekoppelkansen voor andere functies. Bij de milieueffecten gaat het onder meer over de effecten voor de natuur, de bodem en het landschap. Ook effecten voor de landbouw komen in beeld. Vervolgens wordt gekeken naar de locatie waar de minst negatieve effecten zullen optreden. Extra bodemdaling is bijvoorbeeld een negatief effect.”

Brak water
Hoewel een watertekort het eerst ten noorden van de Lek wordt verwacht, kijkt Oasen voor de nieuwe winning ook naar de Alblasserwaard, ten zuiden van de Lek. Van Doorn: “Zowel ten noorden als ten zuiden van de Lek hebben we de unieke situatie dat we grote hoeveelheden zoet grondwater tot onze beschikking hebben. Doordat de rivier de Lek relatief hoog ligt, kan zoet water uit de Lek de aangrenzende polders bereiken. De polders ten noorden van de Krimpenerwaard liggen veelal dieper, waardoor hier geen grootschalige zoetwaterwinning mogelijk is. Een winning in deze polders zal leiden tot het aantrekken van brak en zout water in de ondergrond. Dit heeft nadelige gevolgen voor het landgebruik.”

Natuurgebied
In het waterwingebied komen pompen, geplaatst in groene huisjes, en een zuiveringsinstallatie. Oasen onderzoekt ook de zogenoemde ‘meekoppelkansen’; mogelijkheden om in het waterwingebied bijvoorbeeld een natuurgebied aan te leggen. “Dat levert een plus op voor de biodiversiteit.” Als voorbeeld noemt Van Doorn de Crezéepolder. “Het waterwingebied is afgeschermd met hekken, daaromheen ligt natuur- en recreatiegebied.”

Tijd dringt
De tijd dringt. Het project verkeert in de onderzoeksfase en neemt jaren in beslag. Het tekort aan water dreigt in 2030, dan moet de nieuwe winning gereed zijn. “In de tweede helft van dit jaar is duidelijk welke locatie de voorkeur heeft; deze locatie wordt in de milieueffectrapportage nader onderzocht.”

Reserve
Over twee jaar verwacht Oasen de vergunning voor de nieuwe winning bij de provincie aan te vragen. “Daarna volgt een traject van voorbereiding voor de uitvoering en realisatie dat naar verwachting in 2030 water uit de kraan op zal leveren. Mocht het niet lukken om de winning in 2030 gereed te hebben, dan zal tijdelijk een beroep gedaan worden op de reservecapaciteit die we hebben voor groot onderhoud of calamiteiten. Als drinkwaterbedrijf zijn we verplicht om voor dergelijke situaties een reserve te hebben van 10 procent. Daardoor komt de levering van drinkwater niet direct in gevaar.”

Zorgen
Raadsleden van de gemeente Molenlanden uitten onlangs hun zorgen over nieuwe waterwinning. Agrariërs zijn bang voor bodemdaling. “Die zorgen zijn begrijpelijk. In geval van schade aan de landbouw wordt een boer gecompenseerd. Er wordt met heel veel organisaties meegedacht. We zoeken met elkaar naar de beste oplossing.”

Klankbordgroep
Partijen die meedenken in een klankbordgroep zijn naast de provincie en de gemeenten Krimpenerwaard en Molenlanden: het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijf Dunea en natuur-, milieu- en landbouworganisaties.

Oasen verzorgt het drinkwater voor 790.000 inwoners in 21 gemeenten. Meer info op: www.oasen.nl/nieuwewinning

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten