• Wethouder Teunis Jacob Slob gaat duurzame initiatiefnemers helpen om aan subsidie te komen voor hun plannen.
• Wethouder Teunis Jacob Slob gaat duurzame initiatiefnemers helpen om aan subsidie te komen voor hun plannen. Foto: Molenlanden

Bijna anderhalf miljoen voor start programma Duurzaamheid en Klimaat Molenlanden

10 dec, 13:22 Algemeen 653 keer gelezen

MOLENLANDEN • Bij het toewerken naar een duurzamere samenleving en een circulaire economie verwacht de gemeente Molenlanden veel van inwoners, bedrijven en organisaties. ‘Laat maatschappelijke initiatiefnemers het werk doen en voorzie hen.’

Raadsleden hadden donderdagavond tijdens de vergadering van de commissie Samenleving, Duurzaamheid en Bedrijfsvoering vooral lovende woorden over het plan en de financiële onderbouwing. Lastig is nog wel dat gemeenten nog niet weten hoeveel geld er van het Rijk zal komen voor de regionale energiestrategie, warmtetransitie, klimaatadaptatie, aanpak van bodemdaling en het omschakelen naar een circulaire economie.

Programma
Het college van burgemeester en wethouders heeft de plannen voor bovengenoemde thema’s beschreven in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en Klimaat Molenlanden 2022-2025. De raadsleden werd donderdag gevraagd geld ter beschikking te stellen voor de uitvoering.

Geld van Rijk
Om te kunnen starten met de uitvoering van het programma voor het jaar 2022 is bijna 1,5 miljoen euro nodig. Dit bedrag is ter overbrugging, totdat het geld van het Rijk komt. De gemeente had verwacht dat eerder duidelijk zou zijn hoeveel de landelijke overheid bijdraagt, maar als gevolg van de trage formatie in Den Haag is dit nog ongewis. Wel is op Prinsjesdag bekend gemaakt dat er voor het jaar 2022 een bedrag van 73 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor het klimaatakkoord. Het is echter nog niet duidelijk hoe dit geld verdeeld zal worden over lagere overheden.

Subsidies
Jan Lock (SGP) drong er bij de wethouder op aan dat de gemeente subsidies probeert vrij te krijgen bij de Europese Unie, in Den Haag of de Provincie. “Laat maatschappelijke initiatieven het werk doen en voorzie hen. Als die initiatiefnemers subsidie aanvragen en ze hebben 30 procent eigen bijdrage nodig, zorg dan dat wij dat leveren zodat zij het werk kunnen doen. Dan kunnen we met onze relatief beperkte capaciteit veel los maken.”

Start maken
Wethouder Teunis Jacob Slob reageerde: “Dat is hoe we te werk willen gaan. Dit neemt niet weg dat we wel de start willen maken, om die beweging te verkrijgen met de maatschappelijke organisaties. Daarbij willen we de ambtelijke organisatie niet onnodig vergroten.”

Niet optellen
De VVD wilde bij monde van Rijkus Krabbendam weten of het geld dat straks uit Den Haag komt niet wordt opgeteld bij het bedrag dat de raad nu ter beschikking stelt. Het antwoord van Slob dat wat nu wordt ingezet niet kan worden terugbetaald, vond Krabbendam ‘vaag’. Krabbendam: “Ik wil weten of het bedrag dat nu ter beschikking komt terugvloeit in de algemene reserve op het moment dat de rijksbijdrage bekend is.” Krabbendam kreeg bijval van Lock, waarna Slob reageerde: “Het wordt niet bij elkaar opgeteld.”

Verstopping Stedin
Verder vindt Krabbendam dat de gemeente eerst moet inzetten op energiebesparing. “Want als ik de kaart van Stedin bekijk, zie ik dat meer dan de helft van ons gebied een congestieprobleem heeft. Je kan allerlei dingen bedenken om energie op te wekken, maar als je het niet kunt transporteren stellen we mensen teleur.”

Slob reageerde: “We zijn in gesprek met Stedin. Dat wil niet zeggen dat we alles gaan ophouden met Stedin. Onlangs hebben we een presentatie gehad van energiebedrijf Greenchoice, over nieuwe ontwikkelingen in de opslag van energie. De ontwikkelingen gaan enorm snel. We gaan kijken waar dit toegepast kan worden.”

Niet gerust
Bart Toonen van Progressief Molenlanden is niet helemaal gerust op de rijksbijdrage. “Wat als het Rijk toch niet of niet voldoende met subsidies komt? Of pas heel laat?” Wethouder Slob deelt die zorg niet. “Ik verwacht substantiële bijdragen. We vragen nu voor één jaar een overbruggingskrediet om een start te maken. Medio 2022, als duidelijk wordt wat andere overheidsbijdragen worden, brengen we u op de hoogte en gaan we met u in gesprek over het uitvoeringsprogramma.”

Risico beperken
De woorden van Toonen waren voor Lock aanleiding om opnieuw het belang te benadrukken van overleg met inwoners en particuliere organisaties. “Kijk waar zij subsidiemogelijkheden zien. Haal met elkaar die doelen. Dan beperk je het risico dat we als gemeente lopen, waar de heer Toonen bang voor is. We moet breder naar subsidiemogelijkheden en financieringsmogelijkheden kijken.”

De wethouder is het met Lock eens. “Dit is precies de manier van werken en dit passen we al toe, bijvoorbeeld met de plattelandssubsidies. Dus wat u vraagt wil ik toezeggen. En na een jaar evalueren.”

Hamerstuk
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 december staat het onderwerp opnieuw op de agenda. De raad vindt het niet nodig er dan opnieuw over te debatteren, wat betekent dat het een ‘hamerstuk’ wordt.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie