Foto: Magda Ehlers

Verdere verkenning windenergie zoekgebied Avelingen

  •   keer gelezen

In de Regionale Energie Strategie regio Alblasserwaard werken we aan zo veel mogelijk energie besparen en duurzame energie opwekken. Dit doen betrokken partijen onder andere door de mogelijkheden voor windenergie bij zoekgebied Avelingen verder te onderzoeken. Komende periode starten verdiepende onderzoeken of het maatschappelijk, financieel en technisch mogelijk en wenselijk is om bij Avelingen windenergie op te wekken. In deze fase van verkennen gaat het nadrukkelijk om vooronderzoek.

Verdiepende onderzoeken
In een eerste stap wordt onderzocht of er volgens de wet ruimte is voor windmolens. Er wordt getoetst aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving voor natuur en ecologie (flora en fauna), milieu (geluid en slagschaduw), vaarwegen en veiligheid. Daarna wordt onderzocht hoeveel windmolens er op basis van stap 1 in theorie kunnen komen, hoe hoog ze kunnen zijn en op welke plaatsen of in welke opstelling ze zouden kunnen staan. Deze onderzoeken zijn naar verwachting najaar 2022 gereed.

Participatie
Tijdens het verdiepend onderzoek worden uitkomsten gedeeld met en aandachtspunten opgehaald bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De ingebrachte ideeën en aandachtspunten krijgen extra aandacht in het besluitvormingsproces en zijn weer onderwerp voor vervolgonderzoek in een (eventueel) volgende fase. In januari 2022 worden omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in een straal van circa 1.500 meter rond zoekgebied Avelingen per brief uitgenodigd voor (online) bijeenkomsten over de verdiepende onderzoeken. Omliggende gemeenten zijn hierover geïnformeerd. Op de gemeentelijk website: www.gorinchem.nl/windenergie staat actuele informatie over de voorgeschiedenis, status van de verkenning en de verdiepende onderzoeken.

Besluitvorming
Als het verdiepend onderzoek is afgerond en gesproken is met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties over het onderzoek én de resultaten, wordt besluitvorming voorbereid om al dan niet door te gaan naar de volgende onderzoeksfase. Dit besluit nemen de betrokken partijen: gemeente Gorinchem, provincie Zuid-Holland en de grondeigenaren Rijk en Staatsbosbeheer. Doorgaan naar een volgende fase betekent nog niet dat er windmolens komen. In een eventuele volgende fase is verdergaand onderzoek zoals een milieueffectrapportage (m.e.r.) noodzakelijk. Pas na afronding daarvan vindt definitieve besluitvorming plaats.

Onafhankelijk onderzoek publieke opinie
Tevens is provincie Zuid-Holland voornemens om Rijksuniversiteit Groningen een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de mening van de omgeving over de mogelijke plannen voor windmolens bij Avelingen. Het gaat om een brede steekproef over gemeentegrenzen heen waarin een dwarsdoorsnede van de samenleving wordt betrokken.

RES Alblasserwaard
Op 13 april 2021 hebben de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden de Regionale Energiestrategie RES 1.0 Alblasserwaard vastgesteld. Deze strategie gaat over hoe Gorinchem en Molenlanden een energieneutrale regio willen worden. In de RES Alblasserwaard 1.0 staat de ambitie om in 2030 in de regio 20% energie te besparen en 35% duurzame elektriciteit op te wekken door middel van zon en wind. Daarnaast laat de RES 1.0 zien hoe de regionale warmtestructuur is en hoe er wordt ingezet op innovatieve technieken. Zoekgebied Avelingen behoort tot de landelijk pilot ‘Hernieuwbare Energie op rijksgronden’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het zoekgebied ligt buiten het Groene Hart, langs infrastructuur, dichtbij energie-intensieve bedrijven en op een plek waar het elektriciteitsnet het aan kan. Met de in de RES geformuleerde ambities proberen we de CO2-uitstoot en daarmee de opwarming van de aarde te beperken, zodat iedereen kan blijven wonen in een prettige, veilige en gezonde omgeving.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.