Foto: gemeente Molenlanden

Molenlanden investeert in frisse en duurzame onderwijshuisvesting

  •   keer gelezen

Het college van Molenlanden heeft ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan. Dit plan is het resultaat van een samenspel tussen schoolbesturen en de gemeente. Samen maken zij er werk van om de schoolgebouwen in Molenlanden in de komende 12 jaar weer fris en duurzaam te maken. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Goed onderwijs in duurzame en frisse schoolgebouwen
Dagelijks gaan ruim 4.000 kinderen naar school op één van de 28 basisscholen in 17 kernen van Molenlanden. Het beheer van de schoolgebouwen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de scholen en de gemeente. Ruim de helft van het aantal basisscholen in onze gemeente is 35 jaar oud of ouder. Het is niet de vraag óf deze schoolgebouwen op termijn ingrijpend moeten worden aangepakt, maar wannéér en op welke wijze. Het IHP is samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties geconcretiseerd en ingevuld.

Wethouder Bram Visser: “Met het huisvestingsplan houden we rekening met toekomstige investeringen voor de komende 12 jaar. Bij ieder vraagstuk wegen we renovatie tegen nieuwbouw af en daarbij is onze duurzaamheidsambitie een belangrijk uitgangspunt. Net als ventilatie en luchtkwaliteit in het gebouw. En bij iedere ontwikkeling kijken we ook breder, naar bijvoorbeeld de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik en om samen te werken.”

Investeren
De geschatte investeringskosten liggen tussen de 46 en 52 miljoen euro. Op dit moment kan niet het exacte bedrag van de investeringen worden bepaald, omdat de effecten van cofinanciering door schoolbesturen en mogelijke kosten voor tijdelijke huisvesting nu niet duidelijk zijn. Daarom stelt het college voor bij de uitvoering van het IHP over de exacte invulling en de financiële effecten van de projecten de raad apart besluiten te laten nemen.

Een actuele ontwikkeling is de zoektocht in Groot-Ammers
Gelijktijdig met het huisvestingsplan is in Groot-Ammers een verkenning gestart. In de kern staan drie basisscholen waarvan er 2 op de nominatie staan voor vervanging. De schoolbesturen namen zelf het initiatief om een samenwerking te verkennen met de gemeente, en andere partners, zoals kinderopvang WASKO. In de verkenning is gekeken naar een multifunctionele invulling, zoals bibliotheek op school. En ook breder, zoals vraagstukken op het gebied van verkeersstromen en verkeersafwikkeling in Groot Ammers. Wethouder Bram Visser: “Mooi om te zien hoe energiek het hele proces samen is doorlopen. Met elkaar is de ruimtebehoefte bepaald en op basis daarvan zijn vijf verschillende locaties onderzocht. De verkenning is afgerond en er is gekozen voor de locatie Molenbuurt. Een keuze waar alle betrokken partijen achter staan. Dat is een mooi resultaat.”

De volgende stap is om de locatie Molenbuurt verder uit te werken en voor te bereiden voor het onder-één-dak brengen van de drie scholen in Groot-Ammers, de schoolbibliotheek en de kinderopvangvoorzieningen.  

Het IHP is grotendeels een uitwerking van de uitgangspunten die de raad in januari 2021 heeft vastgesteld. Ook is het uitvoeringsprogramma van het IHP goed afgestemd op het nieuwe Vastgoed-, Accommodatie- en Tarievenbeleid.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.