Bouwstenenrapportage Regionale Energiestrategie Alblasserwaard gereed

  •   80 keer gelezen

Gemeenten Gorinchem en Molenlanden publiceerden op 10 september 2019 de bouwstenen voor de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard. Met de formulering van de bouwstenen wordt richting gegeven aan bestaande en nieuwe duurzame energieprojecten in de gemeenten Molenlanden en Gorinchem richting 2030 en verder.

Gezamenlijke inspanningen

De geformuleerde bouwstenen komen voort uit bijeenkomsten en gesprekken die vanaf januari 2019 hebben plaatsgevonden met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de gemeenten Gorinchem en Molenlanden. De bouwstenen vormen de opmaat voor en geven richting aan de Regionale Energiestrategie Alblasserwaard die in 2020 opgesteld moet zijn. Kern van deze strategie is dat in 2030 in de Alblasserwaard 20% energie wordt bespaard. Doelstelling is verder dat dan 35% van het totale energiegebruik opgewekt wordt via natuurlijke bronnen zoals zon, wind, water en bodem. Uiteindelijk moet de Alblasserwaard door gezamenlijke inspanningen en initiatieven van beide gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners in 2050 energieneutraal zijn.

Uitdagingen

Wethouder Eelke Kraaijeveld van gemeente Gorinchem benadrukt dat er grote uitdagingen liggen om klimaatverandering tegen te gaan en de Alblasserwaard energieneutraal te maken. "We moeten anders met de beschikbare energie omgaan. Het vereist energiebesparingen en bovenal het inzetten van duurzame energiebronnen zoals zon- en windenergie, aardwarmte en oppervlaktewater. Maar denk ook aan het hergebruiken van energie zoals restwarmte. Dat is de energietransitie waar we voor staan. Dat vraagt inzet van ons allemaal: gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De komende tijd gaan we met alle betrokkenen verder het gesprek hierover aan." 

Strategische vragen en oplossingen

De Regionale Energiestrategie bepaalt de richting om de gestelde klimaatdoelen in de Alblasserwaard te behalen. Gekeken wordt naar mogelijkheden om energie te besparen. En er wordt gekeken naar mogelijkheden om energie op een duurzame manier op te wekken. Zowel bestaande initiatieven als nieuwe mogelijkheden worden tegen het licht gehouden. Uitgangspunt daarbij is dat zorgvuldig wordt omgegaan met de waarden en het landschappelijke karakter van de Alblasserwaard.

Schouders eronder

Wethouder Teunis Jacob Slob van gemeente Molenlanden: "De overstap naar duurzame energie levert ons meer op dan alleen CO2-reductie. De lucht wordt schoner, er komen nieuwe banen bij en huizen worden comfortabeler. Ik verwacht ook dat we positief verrast blijven worden door allerlei initiatieven en technologische ontwikkelingen. We geven de ruimte aan pilots en innovatieve oplossingen die passen bij ons gebied. Daar waar onze inwoners en bedrijven hun schouders ergens onder zetten, werken we graag zoveel mogelijk mee. We zijn tenslotte bezig met de toekomst van de jeugd."

Vervolgstappen

De komende maanden gaan gemeenten Gorinchem en Molenlanden met de betrokken partijen en inwoners verder in gesprek over de kansen, belemmeringen en mogelijkheden. Dit proces moet in 2020 leiden tot een definitieve Regionale Energiestrategie voor de Alblasserwaard. De rapportage Bouwstenen RES Alblasserwaard is ook te vinden op de websites van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.