Gemeentenieuws Molenlanden

Er is een lijst gemaakt met zes mogelijke locaties voor windenergie.
Er is een lijst gemaakt met zes mogelijke locaties voor windenergie. Foto: Aangeleverd

Voorstel mogelijke windlocaties Molenlanden en Gorinchem bekend

Nieuws 2.429 keer gelezen

Op 8 november hebben de colleges van Molenlanden en Gorinchem een gezamenlijk voorstel aan de gemeenteraden gestuurd met een lijst van zes mogelijke locaties voor windenergie. Het voorstel komt voort uit een bestuurlijke afspraak om te zoeken naar alternatieven voor locatie Avelingen. Er is gekeken naar diverse locaties op het grondgebied van beide gemeenten. Naar verwachting zijn uiteindelijk een of twee locaties nodig om windenergie te realiseren. De voorgestelde locaties sluiten aan bij de uitgangspunten die door de gemeenteraden zijn vastgesteld. Op 28 november nemen beide gemeenteraden een besluit over de voorgestelde locaties. In het eerste kwartaal van 2024 volgt een participatietraject met inwoners en andere belanghebbenden. Een plan voor participatie is tevens onderdeel van het raadsvoorstel dat voorligt. Het besluit over definitieve locaties voor windenergie volgt medio 2024.

Voorgestelde locaties
De colleges stellen zes locaties voor windturbines aan de gemeenteraden voor. Vijf locaties liggen in de gemeente Molenlanden, onder meer langs de A27 en langs de N214, in het midden en zuidwesten van de gemeente. Eén locatie bevindt zich ten noorden van Gorinchem, grotendeels op Gorinchems grondgebied. Bij de keuze van de voorgestelde locaties zijn natuurgebieden en erfgoed vermeden. Daarnaast is geprobeerd de impact op open landschappen zo beperkt mogelijk te houden. Uiteindelijk zijn naar verwachting een of twee locaties nodig om zes tot tien windturbines te plaatsen die samen ruim een kwart van het huidige elektriciteitsverbruik in Gorinchem en Molenlanden zouden kunnen opwekken.

De colleges gaan ook in op de wijze waarop zij uitvoering geven aan de motie die de gemeenteraad van Molenlanden heeft aangenomen. In die motie vraagt de raad van Molenlanden om vanuit de uitgangspunten ook te kijken naar locatie Avelingen en zoveel als mogelijk windlocaties in Gorinchem. De colleges benoemen vanuit de uitgangspunten van de raden ook overwegingen bij Avelingen en duiden de invulling van locatie Gorinchem Noord.

Online enquête
Bij de samenstelling van de voorlopige lijst is gekeken naar locaties die geen wettelijke of technische belemmeringen kennen. Vervolgens zijn deze locaties vergeleken met de uitgangspunten die door de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden zijn vastgesteld en het beleid van provincie Zuid-Holland. Inwoners hebben in augustus en september 2023 hun mening kunnen geven over de uitgangspunten voor de windverkenning. De resultaten van de online enquête waaraan 1.800 inwoners hebben deelgenomen, zijn ook meegewogen bij het samenstellen van de voorlopige lijst met zoeklocaties.

Mee laten delen
Wethouder Jan Lock, gemeente Molenlanden: “Begin dit jaar hebben we met beide raden belangrijke uitgangspunten voor het maken van een keuze vastgesteld. In die uitgangspunten hebben raden aangegeven wat zij belangrijk vonden en vinden. Die uitgangspunten zijn vertaald naar praktische handvatten. De manier waarop we die vertaling gemaakt hebben, is getoetst bij de raden. Het is dan spannend of er nog wel gebieden zijn die overblijven. We zijn met volledig respect voor de uitgangspunten van de raad tot zes locaties in onze RES-regio gekomen. Als wethouder duurzaamheid besef ik dat dit voorstel voor inwoners tweeledig is. De opwek van duurzame windenergie is, zeker gezien de netcongestie die is afgekondigd voor een deel van onze gemeente, zeer noodzakelijk. Juist ook om onze bedrijven vitaal te houden en te laten bijdragen aan een vitaal Molenlanden. Ik besef ook het sentiment rond windenergie. Daarom hecht ik in de participatie heel erg aan het mee laten delen van onze inwoners en de samenleving in de opbrengsten van windenergie. Daarover gaan we de komende maanden graag met onze inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek.”

Tussenstap
De lijst met voorlopige locaties is een tussenstap op weg naar het vaststellen van definitieve nieuwe locaties voor het plaatsen van windturbines in de Alblasserwaard. In het eerste kwartaal van 2024 worden extra onderzoeken uitgevoerd, bewonersparticipatie georganiseerd en gesprekken gevoerd met grondeigenaren en mogelijke initiatiefnemers. Op basis van deze informatie stellen de gemeenteraden medio 2024 de definitieve locaties voor windturbines vast. Provincie Zuid-Holland beoordeelt deze locaties vervolgens ook nog, naar verwachting in 2025. In het afwegingsproces tot nog toe heeft de provincie al volop meegedacht, zodat het provinciale beleid zo goed mogelijk is meegenomen.

Schouders eronder
Wethouder Mark de Boer, gemeente Gorinchem: “We staan aan het begin van een uitdagend traject, daar ben ik mij erg van bewust. De klimaatopgave is groot en daarom voel ik mij als wethouder Duurzaamheid extra verantwoordelijk voor een zorgvuldig traject waarbij inwoners, ondernemers en andere betrokkenen zich gehoord voelen. Draagvlak is cruciaal om vaart te houden in de energietransitie. Ik ben er ook trots op dat we met dit voorstel als twee best verschillende gemeenten samen de schouders zetten onder de klimaatopgave, uiteindelijk is er meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.”

In contact met inwoners en omgeving
In het participatievoorstel presenteren de colleges een methode waarin jong en oud, voor- en tegenstanders, kunnen meepraten over windenergie in de Alblasserwaard, in het bijzonder rondom de voorgestelde mogelijke zoeklocaties. Er worden onder meer werkgroepen per locaties voorgesteld. Inwoners, ondernemers, grondeigenaren of andere belanghebbenden uit Gorinchem en Molenlanden die betrokken willen worden in het participatieproces kunnen zich melden via duurzaam@gorinchem.nl. Rondom de geselecteerde locaties worden inwoners, ondernemers en grondeigenaren actief benaderd door beide gemeenten.

Regionale Energiestrategie Alblasserwaard
Gorinchem en Molenlanden werken samen met provincie Zuid-Holland en waterschap Rivierenland aan de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard. De overheden zien het opwekken van 1.150 terajoule hernieuwbare energie, bestaande uit 51% zon en 49% wind, als essentiële ingrediënten van het zogenaamde RES-bod uit 2021. De huidige verkenning naar nieuwe zoekgebieden voor windenergie is onderdeel van een bredere inspanning om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelen en voor het realiseren van energiezekerheid voor de Alblasserwaard. Naast het realiseren van meer windenergie zijn de RES-partners ook bezig met het uitvoeren van een ambitieus programma zon-op-dak, energiebesparing, netcapaciteit en innovaties op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie over de windverkenning is te vinden op de websites van gemeente Molenlanden en van gemeente Gorinchem.

Kaart met voorlopige zoeklocaties windverkenning Alblasserwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding

Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.

Meest gelezen