Afbeelding
Foto: Boerderij & Erf

Provincie verruimt subsidieregeling restauraties agrarisch en religieus erfgoed

Algemeen 481 keer gelezen

REGIO • De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 van de provincie Zuid-Holland is aangepast, zo hebben Gedeputeerde Staten onlangs besloten. Per 1 december 2022 wordt deze op een aantal onderdelen verruimd en is er een extra subsidiemogelijkheid voor agrarisch erfgoed gecreëerd.

De verruiming is, onder voorwaarden, van toepassing op de volgende rijksmonumenten: pastorieën en kosterswoningen in kerkelijk gebruik, klinkend erfgoed, zoals kerkorgels en klokkenspelen (nu ook mogelijk in combinatie met rijkssubsidie) en groot onderhoud van daken in de categorie agrarisch erfgoed (nieuwe eenvoudige subsidiemogelijkheid).

Willy de Zoete, gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed: “Met deze verruiming van de subsidiemogelijkheden hoopt de provincie nog meer monumenteigenaren en hun betrokken vrijwilligers te ondersteunen bij het behoud van dit erfgoed. Daarbij biedt de subsidieregeling ook kansen voor mogelijke herbestemming. Zo kunnen we allemaal, nu en in de toekomst, ons erfgoed blijven bezoeken en ervan genieten.”

Met de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 verstrekt de provincie subsidies voor de restauratie van rijksmonumenten. Daarnaast kunnen bij herbestemming van een rijksmonument subsidies worden verstrekt voor maatregelen ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke of zintuigelijke beperking en voor verduurzaming van het rijksmonument. Rijksmonumentale woonhuizen vallen overigens niet onder deze subsidiemogelijkheden.

Bij historische boerderijen zijn vaak de daken in een slechte staat. Daarom is aan deze subsidieregeling een nieuwe paragraaf toegevoegd voor groot onderhoud aan daken van rijksmonumentale boerderijen en bollenschuren. Ook bijgebouwen komen hiervoor in aanmerking, mits deze onder de bescherming vallen. Via een eenvoudige aanvraagprocedure kan subsidie worden verstrekt voor de vervanging van de dakbedekking en de onderliggende constructie. Bij het vernieuwen van een rieten dak is brandveiligheid van groot belang, daarom komen brandveiligheidsvoorzieningen bij herstel van een rieten dak ook in aanmerking voor subsidie.

De indieningstermijnen voor het aanvragen van deze subsidies zijn voor rijksmonumenten van 1 december 2022 tot 1 maart 2023, voor verduurzamings- en toegankelijkheidsmaatregelen bij herbestemming: van 1 mei 2023 tot 1 juli 2023 een voor groot onderhoud aan daken van agrarische rijksmonumenten van 1 februari 2023 tot 1 september 2023.

Bij de toekenning van de subsidie voor de restauratie van rijksmonumenten en de subsidie voor verduurzamings- en toegankelijkheidsmaatregelen bij herbestemming geldt een tendersystematiek. Dat betekent dat de subsidieaanvraag uiterlijk tot de sluitingsdatum ingediend kan worden. Na de sluitingsdatum worden alle binnengekomen subsidieaanvragen gerangschikt en beoordeeld, waarna de subsidie al dan niet (deels) toegekend wordt.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie