• Veel meer aandacht in jeugdzorg voor sociale basis.
• Veel meer aandacht in jeugdzorg voor sociale basis. Foto: Stock

Betuwse gemeenten ontwikkelen regiovisie jeugdzorg

Nieuws 567 keer gelezen

REGIO • Bij hulpvragen van jongeren wordt nog wel eens te vaak en te snel overgeschakeld naar professionele hulp. Terwijl dat helemaal niet nodig is. “Veel problemen horen bij het leven en gaan ook min of meer vanzelf weer voorbij”, schrijven de opstellers van een nieuwe regionale visie Jeugdhulp voor de acht samenwerkende gemeenten in Rivierenland. 

Maar: “Soms is meer nodig; dan kijken we allereerst hoe we de problemen in het dagelijks leven van de jeugdige zo goed, zo snel en zo dichtbij mogelijk kunnen oplossen. Hiervoor bieden we een vangnet vanuit een stevige sociale infrastructuur.” 

Hervormingsagenda
Met deze gezamenlijke visie leggen de acht gemeenten hun ambitie vast als het gaat om goede en betaalbare jeugdhulp en hoe men dat wil realiseren. Tegelijkertijd met het opstellen van de regiovisie in Rivierenland zijn er gesprekken tussen het Rijk en de gemeenten gevoerd over het opstellen van een Hervormingsagenda jeugd.

Op landelijk, (boven)regionaal en lokaal niveau is veel consensus over de noodzaak het huidige jeugdhulpstelsel aan te passen. In het huidige stelsel floreren de lichtere vormen van hulp. Kinderen en jongeren met de meest complexe problematiek lijken het minst geholpen te worden en het langst te moeten wachten.

Brede blik
De acht gemeenten in Rivierenland willen toe naar een situatie waarbij hulpvragen voortaan niet alleen door een ‘jeugdhulpbril’ worden bekeken, maar met een brede blik. “Wat is er precies aan de hand? Is er sprake van armoede of schulden, hoe gaat het op school, is er sprake van een gezonde leefstijl, hoe is de relatie met de ouders? Dat doen we samen met het gezin, het netwerk er omheen, het onderwijs en zorgpartners. We verwachten dat alle partijen goed en duurzaam samenwerken. Eventuele hulp versterkt het gezin én de omgeving zodat zij weer zelfstandig verder kunnen.”

Thuis
In de regio Rivierenland hebben alle kinderen een thuis, zo luidt één van de vanzelfsprekend lijkende uitgangspunten. “Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gehoord en gezien wordt. Thuis is veilig en bij voorkeur een stabiele gezinssituatie. Ouders zijn hiervoor primair verantwoordelijk. Waar nodig krijgen ze hier ondersteuning bij. 

Voor alle jeugdigen is het belangrijk om een goede start te maken in het leven. Zo kunnen zij kansrijk, gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen tot veerkrachtige personen, die zoveel mogelijk zelfstandig hun plek kunnen vinden in de maatschappij.”

Omgeving
Er wordt bij lichte vormen van veelvoorkomende problemen bij jongeren volgens de opstellers van de visie te veel gefocust op de jeugdige als individu. “De oorzaak van het probleem ligt bij de jeugdige, terwijl de oorzaak steeds vaker samenhangt met hoe de omgeving is ingericht en de steeds hoge verwachtingen die de maatschappij aan de jeugdigen stelt. Om dit te keren moeten we meer accepteren dat er verschillen mogen bestaan in ontwikkeling en niet te snel spreken van een afwijkende of abnormale ontwikkeling. De afwijking en diagnose zet de deur open voor behandeling, en dat is lang niet altijd nodig.”

Dialoog
Het is de bedoeling om in de toekomst niet meer voor elk probleem professionele hulp in te schakelen. “Wel zetten we in op het voeren van de dialoog over deze ontwikkelingen en daarnaast op het versterken van het gewone leven. We organiseren de lichte ondersteuningsvormen zo dichtbij mogelijk: thuis in het gezin, in de eigen netwerken, op school, bij de kinderopvang. Deze vormen van ondersteuning moeten snel en met weinig drempels beschikbaar zijn.”

Wat is normaal?
Die dialoog gaat ook over de vraag wat nu precies moeten worden verstaan onder ‘normaal’ gedrag en ‘normale ontwikkeling’.

“Bijvoorbeeld emoties, onzekerheden, groepsinvloeden, stress en angsten horen bij de (pre)puberleeftijd. Gemeenten willen samen met zorgaanbieders, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en de kinderopvang hier concreet handen en voeten aan geven, om dit vervolgens actief toe te passen in de alledaagse leefomgeving van jeugdigen.”

Preventief en collectief aanbod
Ook zijn er plannen voor het opzetten van een regionaal preventief en collectief aanbod rondom psycho-educatie, scheidingsproblematiek, eenzaamheid, het versterken van weerbaarheid en veerkracht en de inzet van ervaringsdeskundigheid om problemen te voorkomen en het dagelijks leven te versterken. Samen met het onderwijs worden andere vormen van (lichte) jeugdhulp via vrij toegankelijke voorzieningen georganiseerd. “Dit moet tevens voorkomen dat de druk op het onderwijs te groot wordt.”

Dick Aanen

Redacteur van Het Kontakt-Culemborgse Courant (+ HK-West Betuwe en HK-Tiel)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app