<p>De waterschapslasten stijgen komend jaar met 12 tot 14 euro.</p>

De waterschapslasten stijgen komend jaar met 12 tot 14 euro.

(Foto: stock)

Waterschapsbelasting volgend jaar 12 tot 14 euro duurder

  •   keer gelezen

TIEL/RIVIERENLAND • Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft vrijdag de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Hierin staat wat het waterschap in 2022 gaat doen, wat zij voor de uitvoering van haar taken gaat uitgeven en welke inkomsten er zijn. Gezinnen met een eigen woning van 250.000 euro betalen volgend jaar 396 euro waterschapsbelasting. Voor gezinnen in een huurwoning ligt de waterschapsbelasting 100 euro lager. Zij betalen volgend jaar dus 296 euro. 


Met de opbrengst van de waterschapsbelasting voert het waterschap een aantal vitale taken uit om het rivierengebied veilig en leefbaar te houden. Het waterschap zorgt onder meer voor veilige dijken. Zonder dijken staat het rivierengebied regelmatig onder water. Daarom ligt de prioriteit van het waterschap bij de bescherming van het gebied tegen hoogwater op de rivieren en het beperken van de gevolgen van overstromingen. De komende jaren vraagt dat om forse investeringen in de rivierdijken, zodat die aan de nieuwe normen voldoen. De projecten zijn onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Grond- en oppervlaktewater
Een veranderend klimaat vraagt om een robuust en veerkrachtig watersysteem, dat ook ecologisch gezond is. Het waterschap streeft naar voldoende water; niet te veel, niet te weinig. Om wateroverlast of watertekort te voorkomen, investeert het waterschap onder meer in de verbreding van sloten, de aanleg van waterberging en waterbuffers én in het onderhoud aan stuwen en gemalen. Daarnaast neemt het waterschap maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals een natuurvriendelijke inrichting van sloten, de aanleg van vispassages. Ook wordt ingezet op het terugdringen van vervuilende stoffen in het water. Zo zorgt het waterschap ervoor dat er in het gebied vrijwel altijd water van goede kwaliteit is. En dat er voldoende aan- en afvoercapaciteit is in het watersysteem.
Het waterschap zorgt voor het transport en zuiveren van afvalwater. De komende jaren investeert het in centralisatie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties en in energiebesparende technieken. Hierbij werkt Waterschap Rivierenland samen met gemeenten, om tot een efficiënte afvalwaterketen te komen.

Duurder
Afhankelijk van het type huishouden nemen de waterschapslasten komend jaar met tussen de 2,2 en 4,3 procent toe ten opzichte van dít jaar. De stijging is, naast de prijs- en loonontwikkeling, een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen. En van het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied. Ook de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst speelt een rol.

Tarieven 2022
In het gebied van Waterschap Rivierenland betaalt een gemiddeld gezin met een huurwoning in 2022 in totaal 296 euro aan waterschapslasten. Dit is zo’n 12 euro meer dan dit jaar. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 250.000 euro) betaalt komend jaar 396 euro, zo’, 14 euro meer dan in 2021.

Ook de komende jaren staat Waterschap Rivierenland voor grote opgaven, zoals dijkversterking, het toekomstbestendig inrichten van het watersysteem, het werken aan schoon en gezond water én het bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Dit doet het waterschap niet alleen, maar zoveel mogelijk samen met andere partijen. De ambities en maatregelen voor de komende jaren zijn vastgelegd in het waterbeheerprogramma 2022-2027, dat vrijdag door het algemeen bestuur van het waterschap werd vastgesteld.

Rob Zantinge
Redacteur
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier