Uit de collegevergadering gemeente Tiel

  •   keer gelezen

Tiel Dementievriendelijk
In het beleidsplan Wmo/Jeugd én in het coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken om de gemeente Tiel dementievriendelijk te maken. Op 6 maart 2020 ondertekenen we het convenant ‘Samen dementievriendelijk’. Hiermee willen we het taboe rondom dementie doorbreken en de Tielse gemeenschap nog meer bewust maken van de impact van dementie. De ondertekening vindt plaats op een symposium van de stichting Alzheimer Nederland, afdeling Rivierenland. De commissie Samenleving ontvangt een informatienota.


Toekomstvisie Tiel
Eind 2019 heeft de raad de Toekomstvisie Tiel vastgesteld. Dit is de basis voor de toekomstige ontwikkeling van Tiel. Het is noodzakelijk om de speerpunten uit te werken in acties, tijd en benodigde financiën. Deze elementen komen terug in een meerjarig uitvoeringsprogramma en worden opgenomen in een investeringsagenda. Vanuit de raad is een begeleidingsgroep samengesteld die bij de uitwerking van de Toekomstvisie betrokken is. Voor de uitwerking van de Toekomstvisie is € 50.000 beschikbaar. Er is overleg met de provincie over een financiële bijdrage aan dit traject en aan de verdere uitvoering/investeringsagenda.

Aanwijsprocedure lokale publieke media-instelling
Per gemeente mag, voor een periode van vijf jaar, aan één lokale omroepinstelling zendtijd worden toegewezen. Dit is een taak van het Commissariaat voor de Media (CvdM). Een voorwaarde is dat de omroepinstelling lokaal gebonden informatie verschaft en fungeert als communicatiemogelijkheid voor de plaatselijke gemeenschap. De gemeenteraad heeft hierin een adviserende stem.
De gemeente Tiel heeft twee aanvragen gekregen. Na een zorgvuldig proces stelt het college aan de gemeenteraad voor om het CvdM positief te adviseren over zendtijdtoewijzing aan de Stichting Stadsomroep Tiel (SST). SST voldoet aan de wettelijke vereisten en scoort aanzienlijk beter op de aanvullende criteria die we hebben opgesteld.
Aangezien de aanvragen betrekking hebben op meerdere gemeenten, moeten de betrokken gemeenteraden gezamenlijk advies uitbrengen. Het advies van de gemeenteraad aan het CvdM moet in maart 2020 worden uitgebracht. De volgende stap is het sluiten van een convenant meerjarenafspraken bekostiging lokale publieke media-instelling. Het convenant wordt voorgelegd aan de raad voor het uiten van eventuele wensen en bedenkingen.

Overige besluiten
Het college gaat een overeenkomst aan met MoreSupport voor verslaglegging van de raadsvergaderingen voor de periode januari t/m juli 2020 met de mogelijkheid tot verlenging van een half jaar.Het college vraagt aan de commissie Bestuur wat de AB vertegenwoordiger kan meenemen naar de AB vergadering van 13 februari 2020 over het voorstel “Kadernota Avri 2021”.De fracties van GroenLinks, ProTiel en Christen Unie hebben antwoord gekregen op hun artikel 41 vragen over bodemsanering Papesteeg.De fracties van CDA, Christen Unie, PvdA, VVD, PvdB, ProTiel, D66, GroenLinks en Kleurrijk hebben antwoord gekregen op hun artikel 41 vragen over “moties Grip op de GR”.Het college heeft ingestemd met het Uitvoeringsprogramma 2020- 2022. Het Uitvoeringsprogramma is een basisbron voor de sturing en werkwijze van het college en de ambtelijke organisatie.Het college heeft ingestemd met de antwoordbrief aan Bewonersvereniging behoud woongenot Nachtegaallaan eo. De commissie Ruimte krijgt een afschrift van deze brief bij de informatienota over het bouwplan aan de Echteldsedijk.Het college heeft het concept huisvestingsprogramma onderwijs 2020 definitief vastgesteld.Het college heeft kennisgenomen van de verkenning regionale subsidiewerving. Tiel heeft interesse om deel te nemen aan de tweejarige pilot. Tijdens deze pilot worden ervaringen opgedaan en gedeeld tussen subsidiewervingsambtenaren.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier