Gemeenteraad stelt Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 vast

  •   keer gelezen

Buren - De gemeenteraad van Buren heeft op 23 juni het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 “Samen voor veiligheid” vastgesteld. De prioriteiten die voor de aankomende vier jaar gelden zijn: High Impact Crimes (HIC-feiten), ondermijning, zorg en veiligheid, veiligheid in het buitengebied en sociale veiligheid.


Veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. Het is het college van B&W er veel aan gelegen inwoners van de gemeente Buren een veilige woon- en leefomgeving te bieden. Gelukkig is in Nederland al jaren sprake van dalende criminaliteitscijfers. Dit geldt ook voor Buren. Maar die daling is geen vanzelfsprekendheid. Het realiseren van veiligheid is een gezamenlijke opgave waarbij veel partijen een rol hebben. We hebben elkaar hierbij nodig. Door informatiedeling komen we tot nieuwe en betere inzichten. Een mooie ontwikkeling hierbij is het informatiegestuurd werken. Hierdoor kunnen we gerichter optreden met meer resultaat. Veiligheid is een veelomvattend begrip. De vraag naar veiligheid is oneindig. Dat geldt niet voor de beschikbare capaciteit en middelen. Het is daarom noodzakelijk om prioritering aan te brengen. Dat gebeurt met dit Integraal Veiligheidsbeleid “Samen voor Veiligheid”. In dit beleid staan de onderwerpen waar wij ons in de periode 2020 – 2023 specifiek op willen richten. Deze prioriteiten zijn:

1. High Impact Crimes (HIC-feiten) Delicten zoals woninginbraken, overvallen, straatroven en geweld maken de meeste inbreuk op de persoon of de persoonlijke levenssfeer. Gezien de impact kunnen deze delicten van directe invloed zijn op het veiligheidsgevoel van inwoners. Vanuit die visie heeft de aanpak van HIC-feiten prioriteit. Het is van groot belang om hier blijvend aandacht voor te hebben.

2. Ondermijning In de gemeente Buren geeft het ondermijningsbeeld inzicht in de huidige problematiek en illegale activiteiten die met ondermijning te maken hebben. We zien een toename in het aantal drugsdumpingen. Overige fenomenen als hennepkwekerijen, XTC-labs, Outlaw Motorcycle Gang (OMG), fraude, illegale handel worden ook benoemd. Witte vlekken zijn bijvoorbeeld het illegaal gebruik van loodsen en schuren.

3. Zorg en veiligheid Op het gebied van zorg en veiligheid is de ketensamenwerking van groot belang. Het Zorgen Veiligheidshuis Gelderland-Zuid locatie Tiel is een belangrijke ketenpartner hierin. Met de ontwikkelingen omtrent de invoering van de wet verplichte GGZ wordt het belang van samenwerken nogmaals benadrukt. Straf en zorg zijn namelijk niet automatisch aan elkaar verbonden. Informatiedeling is met de nieuwe privacywet meer aan handen gebonden waardoor de onderlinge afstemming en het komen tot een aanpak lastiger, maar niet onmogelijk, is geworden. Situaties waarbij huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast door personen met verward gedrag voorkomt zijn vaak schrijnend. Goede ketensamenwerking is daarom noodzakelijk. Zowel op regionaal niveau als op lokaal niveau wordt hard gewerkt om processen te verbeteren.

4. Veiligheid in het buitengebied De gemeente Buren is in totaal 150 km2 . Ongeveer 10% hiervan is bebouwd, daarom is 135km2 buitengebied. Het hebben van een groot buitengebied brengt specifieke veiligheidsvraagstukken met zich mee. De huidige ontwikkelingen binnen bijvoorbeeld de agrarische sector, maakt dat er aandacht moet zijn voor veiligheidsvraagstukken in het buitengebied. In het buitengebied wordt gestart met het project om te komen tot het Keurmerk Veilig Buitengebied.

5. Sociale veiligheid Binnen de gemeente Buren is Kerngericht werken ontwikkeld om de bewoners meer en beter te bedienen. Het snijvlak tussen leefbaarheid en veiligheid is soms nauw en daarom is er een overlap tussen deze twee beleidsterreinen. Binnen dit thema is specifiek aandacht voor jeugd. Met de meeste jeugd gaat het goed en om die reden richten we ons vooral op de aanpak van jeugdoverlast en vroegtijdige ondersteuning van kwetsbare jongeren.

Het Integraal Veiligheidsbeleid stelt de veiligheid van inwoners en ondernemers van de gemeente Buren centraal. Het gaat immers om hun (gevoel van) veiligheid. Mede hierom wordt er dagelijks in goede samenwerking tussen diverse professionals als politie, brandweer, gezondheidszorg en de gemeente gewerkt aan uw veiligheid. Ten slotte. We leven in een dynamische wereld. Dit Integraal Veiligheidsbeleid bevat de prioriteiten voor de periode van 2020 – 2023 in de wetenschap dat we in deze periode nieuwe ontwikkelingen op ons pad tegenkomen. In de jaarlijkse uitvoeringsplannen zal worden bijgestuurd of worden accenten verlegd daar waar nodig.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten