Tiel - nieuwsbrief voor de gemeenteraad

  •   keer gelezen

Tiel - Uit de collegevergadering (dinsdag 20 juli):


  • In het schoolgebouw aan de Hoge Hof in Kapel Avezaath komen de kinderen van de onderbouw van Brede Zorgschool De Cambier. Het aantal leerlingen op de Cambier is dermate gegroeid dat het schoolgebouw in Tiel te klein is. Het college draagt het schoolgebouw om niet (=gratis) aan het bestuur van de Cambier, Stichting Punt Speciaal. Verder ontvangt het schoolbestuur € 10.000,- om afgescheiden verschoningsruimtes te maken. Met deze kleine aanpassing is het gebouw geschikt voor gebruik door de Cambier. De commissie Samenleving ontvangt een informatienota.
  • De commissie Samenleving ontvangt een memo over de landelijke en lokale ontwikkelingen Jeugdhulp en Wmo. In de memo wordt ingegaan op de kostenontwikkeling van Jeugdhulp en Wmo, de zorgvraag en zorgkosten, de oorzaken van de stijging van de kosten en de maatregelen die landelijke en lokaal worden genomen. Het lokale beeld wordt in de memo afgezet tegen de landelijke ontwikkelingen en onderbouwd met de uitkomsten van de onlangs verschenen onderzoeken. Ook gaat de memo in op de (beperkte) mogelijkheden van gemeenten om te sturen op de kosten.
  • Het college heeft ingestemd met de gebiedsvisie Veilingterrein en Teisterbantlaan. En vraagt de raad om de visie vast te stellen. De gebiedsvisie geeft voor beide locaties een ruimtelijk kader voor de verandering van het Veilingterrein en Teisterbantlaan tot respectievelijk een hoogwaardig woon-, werk- en studeermilieu en een aantrekkelijke woonbuurt. In juni van dit jaar was er ruimte voor inspraak en het geven van reacties. Dat kon online of op de dialoogavonden op de locaties. In de gebiedsvisie is toegelicht welke inbreng is verwerkt en welke (nog) niet. De raad ontvangt een raadsvoorstel.
  • Voor de verkenning van de haalbaarheid van de uitbreiding van de wijk Passewaaij sluiten we een intentieovereenkomst met de dertien grondeigenaren in het uitbreidingsgebied. In de intentieovereenkomst staan de afspraken over de samenwerking tijdens de verkenningsfase. Wethouder Groen ondertekent de intentieovereenkomst.

Uitgangspunt voor de verkenning is het Inspiratiedocument 2.0 dat de gemeenteraad vaststelde in de raadsvergadering van 14 juli jongstleden. Hierin staan onze ambities voor de uitbreiding van de wijk. De verkenningsfase loopt tot eind november van dit jaar en moet leiden tot een haalbaarheidsdocument, een lijst van aanvullende randvoorwaarden en eventuele te heroverwegen uitgangspunten van partijen en een kort plan van aanpak voor het vervolg.

  • Het college heeft drie nieuwe leden van de WmoRaad benoemd.
  • Voor de gemeenteraadsverkiezingen moet de gemeente een hoofdstembureau instellen. De burgemeester is op grond van de Kieswet voorzitter van het hoofdstembureau. Het college heeft voor de periode 2022-2025 de plaatsvervangend voorzitter en andere leden en hun eventuele plaatsvervangers benoemd.
  • Het college stelt de raad voor om de deelverordening stimuleringssubsidie transformatie kernwinkelgebied vast te stellen. De subsidies zijn een stimulans om de aantrekkelijkheid van de aanloopstraten te vergroten en leegstand in het kernwinkelgebied tegen te gaan. Er is € 300.000,- subsidie beschikbaar. De deelverordening is gemaakt in nauwe samenwerking met de winkeliers en vastgoedeigenaren.
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten