Foto: Gemeente Molenlanden

College: ‘Eerst leefbaarheidseffecten randweg Groot-Ammers onderzoeken voor goed onderbouwd besluit’

  •   keer gelezen

Het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden stelt de gemeenteraad voor om de leefbaarheidseffecten van een randweg in Groot-Ammers te laten onderzoeken. Om een zorgvuldig besluitvormingsproces te kunnen doorlopen vindt het college het noodzakelijk dat er een belangenafweging kan worden gemaakt aan de hand van alle relevante aspecten en niet alleen de technische aspecten die in de haalbaarheidsstudie zijn onderzocht. 

Daarnaast stelt het college voor om naast de noordelijke randweg (Noord) en de zuidelijke randweg (Zuid 60) nog twee varianten voor de noordelijke randweg en een variant voor de zuidelijke randweg mee te nemen in het verdiepingsonderzoek.

In de afgelopen periode hebben meer dan 100 inwoners en andere betrokkenen gereageerd op de haalbaarheidsstudie randweg Groot-Ammers. Uit deze reacties blijkt dat er zorgen zijn over zaken als leefbaarheid, woonkwaliteit, verkeersveiligheid en natuurwaarden. Om recht te doen aan deze inspraakreacties wordt voorgesteld om de leefbaarheidseffecten te onderzoeken. Het verdiepingsonderzoek en de haalbaarheidsstudie moeten samen voldoende inzicht geven om tot een keuze voor een noordelijke of een zuidelijke randweg te komen.

Goed onderbouwd besluit nemen

Johan Quik, wethouder verkeer en vervoer: “Ik begrijp het als betrokkenen teleurgesteld zijn dat het college voorstelt om nu eerst een verdiepingsonderzoek te laten uitvoeren. Het was voor ons een moeilijk besluit want ook het college wil graag snel een oplossing voor het verkeersvraagstuk in Groot-Ammers. Tegelijkertijd zijn we van mening dat als we een goed onderbouwd besluit willen nemen, we ook alle mogelijke effecten goed in beeld moeten hebben. Daarom stellen we aan de gemeenteraad voor om te kiezen voor een verdiepingsonderzoek.”

Extra varianten noordelijke en zuidelijke randweg

Het college stelt ook aan de gemeenteraad voor om de Noord variant Sluis–De haven en Noord variant eenrichtingsverkeer in het onderzoek mee te nemen. Het college wil deze varianten onderzoeken om na te gaan of deze resulteren in een verminderde aantasting van leefbaarheid en verkeersveiligheid. Daarnaast wordt voorgesteld om de Zuid 60 variant, die voor een deel parallel loopt aan de Molenkade aan het onderzoek toe te voegen. Om zo na te gaan of dit een vermindering van de aantasting van agrarische belangen en natuurwaarden oplevert. Op deze wijze ontstaat er een volledig beeld van kansrijke varianten en kan beter beargumenteerd een keuze worden gemaakt. In het verdiepingsonderzoek worden de drie toegevoegde varianten op dezelfde wijze onderzocht als in de haalbaarheidsstudie is gedaan. Daarnaast worden alle vijf varianten onderzocht op leefbaarheidseffecten.

Zuidelijke variant 80 km niet verder onderzoeken

De haalbaarheidsstudie biedt wel voldoende inzicht om te besluiten de variant zuidelijke randweg 80 km per uur (Zuid80) niet verder te onderzoeken. Deze variant maakt voor een deel geen gebruik van bestaande infrastructuur en doorsnijdt agrarische percelen met natuurwaarden en een deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN-gebied). Een andere reden om deze variant niet mee te nemen in het verdiepingsonderzoek is dat de provincie Zuid-Holland niet financieel zal bijdragen aan deze hoge investering.

Besluitvorming

Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad besproken op 7 december 2021 tijdens de commissievergadering die online plaatsvindt en is te volgen via raad.molenlanden.nl. Inwoners en andere betrokkenen die tijdens deze vergadering willen inspreken, kunnen contact opnemen met de griffie via griffie@jouwgemeente.nl. De besluitvormende raadsvergadering is gepland op 21 december 2021.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.