RES 1.0 vastgesteld: op naar een duurzame en energieneutrale Alblasserwaard

  •   keer gelezen

De gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden hebben op 13 april 2021 de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) Alblasserwaard vastgesteld. In de RES 1.0 staat de ambitie om in 2030 in de regio 35% duurzame elektriciteit op te wekken. Om dit te bereiken is samen met veel betrokken partijen gekeken naar mogelijkheden voor grootschalige opwek van duurzame energie door middel van zon en wind. Daarnaast stelt de regio zich ten doel om 20% energie te besparen in 2030.

De RES 1.0 laat, naast de afspraken over energiebesparing, zon en wind, ook zien hoe de regionale warmtestructuur is en hoe er wordt ingezet op innovatieve technieken. Beide gemeenteraden onderschreven dinsdagavond de ambities in de RES 1.0. Wel hebben beide raden nog specifiek aandacht gevraagd voor lokaal eigenaarschap van windmolens of zonneparken én in het geval van Gorinchem ook voor de afstand tot woongebieden als het gaat om windmolens. Nu de gemeenteraden de RES 1.0 en daarmee de zoekgebieden hebben vastgesteld, wordt de RES ter besluitvorming voorgelegd aan het waterschap en Provinciale Staten.

Eelke Kraaijeveld, wethouder duurzaamheid gemeente Gorinchem: ‘Ik ben blij dat de Regionale Energiestrategie 1.0, die door gezamenlijke inspanningen tot stand is gekomen, nu is vastgesteld. Hiermee leggen we een belangrijke basis voor een duurzame en energieneutrale toekomst in de regio Alblasserwaard. Omdat keuzes in de RES impact hebben op de directe leefomgeving, zijn maatschappelijke betrokkenheid en draagvlak van groot belang. Nu de gemeenteraden de RES hebben vastgesteld, vervolgen we onze dialoog met de omgeving. Alleen samen kunnen we de stap zetten naar een duurzame toekomst voor iedereen in onze mooie regio. We nodigen inwoners en ondernemers dan ook graag uit om zorgen, ideeën en aandachtspunten met ons te (blijven) delen.’

Teunis Jacob Slob, wethouder duurzaamheid gemeente Molenlanden: ‘De RES is een veelomvattend plan om onze regio te verduurzamen. En daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. Met eigen initiatieven, groot of klein en door te blijven innoveren. Het is iets wat we echt gezamenlijk moeten doen. De RES biedt goede mogelijkheden om nieuwe verbanden te leggen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Zo proberen we de CO2-uitstoot en daarmee de opwarming van de aarde te beperken, zodat iedereen kan blijven wonen in een prettige, veilige en gezonde omgeving.’

Duurzame opwek van elektriciteit
De bijdrage van RES-regio Alblasserwaard aan het Nationaal Klimaatakkoord is vastgesteld op 0,32 TWh duurzame opwek door middel van zon en wind. Een combinatie van beide is belangrijk voor balans op het elektriciteitsnet en het beheersbaar houden van de maatschappelijke kosten van het net. Met zonne-energie wordt primair ingezet op grootschalige opwek op bedrijfsdaken en boerenschuren. Met windenergie worden (on)mogelijkheden in de zoekgebieden Avelingen en A15-Oost verder in beeld gebracht. Deze zoekgebieden liggen buiten het Groene Hart, langs infrastructuur en vaarwegen en direct bij industrie.

Zoekgebieden
Nu de gemeenteraden de RES 1.0 hebben vastgesteld, werkt de regio aan de verdere uitvoering van het proces. Daarin wordt de dialoog met de omgeving verder geïntensiveerd. Als de provincie heeft ingestemd met de verdere uitwerking van deze zoekgebieden volgt een eventuele volgende stap in het proces. Waaronder bijvoorbeeld grondig onderzoek naar verschillende effecten van de mogelijke komst van windmolens. Daarbij valt te denken aan onderzoeken naar geluidshinder, slagschaduw, natuur, veiligheid, bodemkwaliteit, grondwaterstand, archeologie, cultuurhistorie en ecologie.

Steun
Om de plannen van de RES 1.0 te kunnen realiseren en vervolgstappen te nemen, zijn financiële middelen en steun vanuit het Rijk en de provincie essentieel. Alleen met extra Rijksmiddelen is het mogelijk uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord en daarmee aan de RES.

Vervolg
Op 1 juli 2021 levert elke RES-regio de RES 1.0 in bij het Nationaal Programma RES. De RES is geen eindpunt, maar een belangrijke mijlpaal in een langjarig proces richting 2030 en uiteindelijk 2050. Elke twee jaar past iedere energieregio de RES aan op nieuwe ambities en technische ontwikkelingen en op maatschappelijke en/of landschappelijke inzichten. Op die manier levert iedere RES-regio een bijdrage aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Kijk voor meer informatie over de RES op de website van gemeente Molenlanden.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.