Foto: tortoon - stock.adobe.com

Jaarstukken en bezuinigingen

  •   46 keer gelezen
Foto: tortoon - stock.adobe.com

Op 14 juli heeft de gemeenteraad van Molenlanden de jaarrekening 2019, de zomernota 2020 en de Kadernota 2021 vastgesteld. De jaarrekening sluit met een positief saldo van ruim € 129.000,00. De accountant heeft de cijfers gecontroleerd en daarover een goedkeurende verklaring afgegeven.

De financiële positie van de gemeente zal de komende jaren aandacht blijven vragen. De financiële reserves van de gemeente Molenlanden zijn ruim voldoende om de risico’s die de gemeente loopt, op te kunnen vangen. Dit komt bijvoorbeeld door de verkoopopbrengst van Eneco. Daarentegen zien we dat de inkomsten die we jaarlijks ontvangen te laag zullen zijn om de uitgaven te dekken.We letten goed op de gemeentelijke portemonnee. Nu is er nog sprake van een klein financieel overschot, maar de Kadernota laat zien dat dit vanaf 2022 omslaat in een tekort. Belangrijkste oorzaken zijn het wegvallen van het Eneco-dividend, het vervallen van de precariobelasting en de toenemende kosten van het sociaal domein. Daarom worden nu bezuinigingen voorbereid. In de begroting 2021-2024 verwerken we bezuinigingen in de lagere uitgaven. Samen met inwoners van de gemeente kijken we nu welke bezuinigingen de minste impact op de samenleving hebben. De gemeenteraad bespreekt de begroting in november.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.