Concept-RES vastgesteld: op naar een energieneutrale Alblasserwaard

  •   38 keer gelezen

De concept Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard is vastgesteld door de beide gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden. Met de concept-RES ligt er een voorstel voor een evenwichtige energiemix, die past bij het eigen karakter van de Alblasserwaard. In het voorstel staan zoekgebieden voor grootschalige opwek van energie, die nu samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nader onderzocht gaan worden. 

Samen voor schone energie
In de concept-RES staat hoeveel duurzame energieproductie de regio in 2030 met zon en wind mogelijk wil maken. In de Alblasserwaard willen we 1.150 TJ (0,32 TWh) duurzame elektriciteit opwekken. Het komende jaar gaan we aan de slag en werken aan de definitieve versie, de RES 1.0. Een belangrijke opgave voor de toekomst van onze regio, want daarin worden de ambities doorvertaald naar concrete projecten. Alleen in samenwerking met alle betrokkenen wordt de energietransitie een succes. Energietransitie is mensenwerk waar uiteindelijk iedereen mee te maken krijgt.

Hoe nu verder
De RES 1.0 moet op 1 juli 2021 opgeleverd worden. Daarna wordt er elke twee jaar bekeken of, op grond van nieuwe inzichten, innovaties en bewezen technieken of ervaringen, de Regionale Energiestrategie moet worden aangepast. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs. Uiteindelijk moet de Alblasserwaard door gezamenlijke inspanningen en initiatieven van de beide gemeenten, bedrijven, organisaties en inwoners in 2050 energieneutraal zijn.

ACHTERGRONDINFORMATIE 

Zoekgebieden
Met de huidige ruimte en mogelijkheden in de Alblasserwaard, zijn de gebieden rond de snelwegen A15 en A27 in onze regio de meest voor de hand liggende zoekgebieden voor windenergie. De daken van boerenschuren en bedrijven worden, waar mogelijk, gebruikt om zonne-energie op te wekken. Op deze manier ontstaat er een evenwichtige energiemix die past bij het eigen karakter van de Alblasserwaard met het open landschap en de waardevolle cultuurhistorie. Zo is het mogelijk om in de regio in 2030 1.150 TJ (0,32 TWh) duurzame elektriciteit op te wekken. Daarnaast wordt stevig ingezet op het besparen van energie. Want alle energie die niet nodig is, hoeft ook niet opgewekt te worden. Inwoners, organisaties, ondernemers en overheid zijn intensief betrokken bij de totstandkoming van de concept-RES.

Eelke Kraaijeveld, wethouder duurzaamheid gemeente Gorinchem: “Er is door veel partijen serieus en enthousiast meegedacht. Daar kreeg ik letterlijk veel energie van. Met de concept-RES leggen we een solide basis voor een duurzame en energieneutrale toekomst van de regio. En dat is een toekomst met veel kansen voor al deze partijen.

Geldstroom binnen de regio houden
Door meer energie zelf op te wekken en te leveren blijft er meer geïnvesteerd vermogen in de regio Alblasserwaard. Op deze manier profiteert de lokale gemeenschap van de financiële opbrengsten van nieuwe wind- en zonneparken. Ook levert de energietransitie werkgelegenheid op en zorgt voor groeikansen in met name de bouw- en installatiebranche en in de metaalelektro industrie.

Duurzame samenwerking
De gemeenten doen een zogeheten ‘bod’ in de concept-RES. Dit is samen met de samenleving tot stand gekomen. Op weg naar de concept-RES is tijdens bijeenkomsten verkend waar er in de regio mogelijkheden liggen om duurzame energie op te wekken. De ideeën die hieruit zijn voortgekomen, maken onderdeel uit van de concept-RES. Regio Alblasserwaard gaat nu verder in gesprek om samen de definitieve RES op te stellen. Dat gaat wederom via participatie en in samenwerking met alle betrokkenen in beide gemeenten plaatsvinden.

Zoals Teunis Jacob Slob, wethouder gemeente Molenlanden, aangeeft: “Het is een regionale uitwerking, een veelomvattend plan om onze lokale samenleving te verduurzamen. Gezamenlijk - overheid, inwoners, bedrijven en onderwijs - pakken we dit op. Ik zie mogelijkheden voor nieuwe verbanden, voor nieuwe samenwerkingen.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.