Begroting Molenlanden 2020

  •   205 keer gelezen

Op 15 oktober heeft het college van Molenlanden de begroting voor 2020 vastgesteld. In deze begroting van Molenlanden zijn de ambities van het Samenlevingsprogramma 2019-2022 verwerkt.

Op 5 november vergadert de gemeenteraad over de plannen en op 12 november volgt de besluitvormende gemeenteraadsvergadering.

In de begroting van Molenlanden zijn de thema's van het Samenlevingsprogramma in programma's verwerkt. Dit betekent dat de budgetten ook aan de thema's van het gesprek in de samenleving zijn toegedeeld. In het proces om te komen tot het Samenlevingsprogramma zijn vele partijen betrokken geweest. Wethouder Financiën Bram Visser: "Het is een goede vertaling van plannen waarover we in gesprek zijn geweest. Een mooie basis om de Molenlandse koers in te zetten."

Indeling in thema's
In het programma zijn de bestuurlijke prioriteiten opgenomen. Voor het komende jaar kiest het college voor versnelling op de thema's 'Wonen en leven in Molenlanden'en 'Verkeer en vervoer in Molenlanden. Duurzaamheid is daarbij vanzelfsprekend van belang.

Uitdaging om zorg toegankelijk te houden
Prioriteit is ook de ontwikkeling van de zorgsector. Het is voor Molenlanden een uitdaging om de zorg goed en toegankelijk voor iedereen te houden. Het college ziet de noodzaak van forse sturing op de jeugdzorg. Om de kwalitatief juiste zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden, wil het college voorkomen dat er een keus moet worden gemaakt tussen 'geen kind tussen de wal en het schip' en het hanteren van een maximaal budget, oftewel 'op-is-op'. We geloven erin dat door het gezin centraal te stellen en bureaucratie te verminderen een daling van kosten mogelijk is. Hier zet het college deze periode actief op in.

Bezuinigen
De begroting 2020 sluit met een positief saldo van € 115.615. Het meerjarenperspectief is niet sluitend. De gemeente moet daarom bezuinigen. De uitkomst van het meerjarenperspectief laat wel zien dat vooral de jaren 2022 en 2023 aanzienlijk voordeliger zijn dan de kadernota aangaf, maar nog steeds is er een negatief saldo vanaf 2021. Het betekent wel dat de bezuinigingsopgave een stuk kleiner is. Wij hebben in de begroting 2020 een eerste ronde van meer technische bezuinigingen opgenomen. Daardoor, en als gevolg van een positieve bijstelling van de uitkering uit het Gemeentefonds, is het te bezuinigen bedrag lager.

Koersdocument bezuinigingen
Bezuinigingen realiseert Molenlanden het liefst 'onder de motorkap'. De gemeente past technische instrumenten toe waar een inwoner of ondernemer geen hinder van ondervindt. Het koersdocument bezuinigingen dat is opgesteld, schetst de aanpak op het moment dat de bezuiniging niet gehaald wordt met maatregelen die geen of minimale gevolgen hebben voor de samenleving.

Wethouder Bram Visser: "Dan moet aan andere knoppen worden gedraaid. Bij deze knoppen zoeken we samen met onze samenleving, net als bij het opstellen van het Samenlevingsprogramma, naar de balans tussen de ingezette koers en onze financiële mogelijkheden."

Woonlasten
In de begroting is een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de lokale lasten in Molenlanden in 2020. Een meerpersoonshuishouden in een woning met een gemiddelde waarde betaalt in 2020 € 805 aan gemeentelijke belastingen. Dit is een stijging van minder dan 1%. De woonlasten stijgen door de inflatiecorrectie op de OZB en de rioollasten. De afvalstoffenheffing daalt licht.


Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.