Logo hetkontakt.nl/leerdam

Gelijke kansen voor alle kinderen in de gemeente Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Er zal de komende tijd alles aan gedaan worden om kinderen in Vijfheerenlanden een goede startpositie te geven in het onderwijs. De beleidsnota voor- en vroegschoolse educatie bevat tal van prachtige ambities.


Zo kan onder andere de doorgaande leerlijn nog wel verder worden versterkt, luidt één van de conclusies uit het document.

“Hoewel er wordt samengewerkt, worden er bijvoorbeeld weinig gesprekken gevoerd over de overgang van kinderopvang naar basisschool. Nu geschiedt dat vrijwel altijd op basis van leeftijd. Een echte doorgaande leerlijn impliceert een meer natuurlijk moment van overgang, namelijk wanneer het kind er klaar voor is. Dan moeten alle partijen echter wel eenzelfde beeld hebben van dat moment.”

Jeugdhulp
Al enkele jaren wordt gewerkt aan verhoging van de woordenschat van de kinderen. Daarvoor wordt het lesmateriaal gebruikt van Logo 3000. Logo 3000 wordt ingezet, los van denominatie of onderwijskundige visie van de scholen. Kinderen leren de woorden op een natuurlijke, snelle en speelse manier.

Ook de bibliotheken spelen een belangrijke rol bij de taalontwikkeling van alle kinderen. Dat gebeurt via Boekstart, een programma om ouders al vlak na de geboorte van hun kind op het belang van (voor)lezen te wijzen en dit te stimuleren.

Eén van de lastigste zaken is de aansluiting van de jeugdhulp. “Dit is al lastig te organiseren op en met de verschillende niveaus, voorschoolse voorzieningen, basisonderwijs, thuis, laat staan dat deze doorgaand georganiseerd kan worden.”

Verspreid over de gemeente is er een breed aanbod van voorschoolse voorzieningen dat bestaat uit kinder-, peuter- en gastouderopvang. In Vijfheerenlanden maakt 73% van de 2- en 3-jarigen gebruik van een voorschoolse opvang, aanzienlijk lager dan het landelijke gemiddelde van 87%.

“Naar de redenen voor niet-gebruik kunnen we nu slechts gissen.”

Meedoen
De gemeente heeft de opdracht voorschoolse voorzieningen toegankelijk te maken voor alle kinderen, dus ook voor de kinderen waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

De gemeente wil overigens af van de term ‘onderwijsachterstandenbeleid’. Het nieuwe beleid van Vijfheerenlanden is veel meer gericht op meedoen, vitaliteit, voor jezelf zorgen en leven lang ontwikkelen.

“Beperkingen moeten zoveel mogelijk worden weggenomen”, schrijft de gemeente in de notitie. “Dit doen we niet als gemeente of als instellingen alleen, maar in intensieve samenwerking met elkaar.”

Sommige kinderen hebben meer nodig dan het basisniveau om een goede start te hebben. “Het is zaak dat we die kinderen vroeg identificeren en doorgeleiden naar een passende voorziening, die in die extra ondersteuningsbehoefte kunnen voorzien.”

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben moeten volgens de gemeente straks zonder belemmeringen gebruik kunnen maken van één van de voorschoolse educatielocaties.

Peuterplus
Vijfheerenlanden experimenteert momenteel nog met Peuterplus, een gecombineerd product van peuteropvang en jeugdhulp. Hierin worden peuters geplaatst die door meervoudige problematiek eigenlijk niet op een reguliere peuteropvang passen. De Peuterplus werkt met kleine groepen onder leiding van een pedagogisch en een jeugdhulp medewerker.

Ook is de gemeente positief over het programma Opstapje. Dit programma is bedoeld om gezinnen met kinderen die een indicatie hebben voor Voorschoolse Educatie al eerder dan in de peuterleeftijd te ondersteunen.

Opstapje leert ouders en kinderen vanaf 18 maanden in groepen met elkaar spelen als voorbereiding op deelname aan de peuteropvang. Door corona ligt de uitvoering momenteel grotendeels stil. Op meerdere plekken in de gemeente wordt gesproken over invoering van Opstapje.

De nota ‘Naar een goede start voor alle kinderen in Vijfheerenlanden’ wordt besproken tijdens de commissievergadering op woensdag 7 april.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier