Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
<p>&bull; Voorbeeld van een tiny house.</p>

• Voorbeeld van een tiny house.

(Foto: Linda den Besten)

Krimpenerwaard: pilot met tiny houses

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Gemeente Krimpenerwaard neigt naar een pilot met tiny houses. Dit blijkt uit een raadsinformatiebrief. De looptijd van de proefperiode, waarvan nog niet bekend is wanneer deze van start gaat, is vijf jaar.


In 2017 werd de Woonvisie vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de gemeente Krimpenerwaard concreet wil werken aan innovatieve concepten zoals tiny houses. 

‘Af en toe wordt de gemeente al benaderd met vragen over deze nieuwe woonvorm’, meldt B&W in de raadsinformatiebrief. ‘Op dit moment zijn er nog geen kaders of beleidsregels opgesteld. Er lijkt voldoende belangstelling te bestaan om een pilotperiode te starten. De looptijd hiervan wordt vijf jaar. Daarna volgt een evaluatie en wordt bekeken of dit beleid een permanent karakter krijgt’. 

Experimenteren
Het doel van de pilot is volgens B&W om ervaring op te doen met deze woonvorm: ‘Omdat de woningen een tijdelijk karakter hebben kan worden geëxperimenteerd zonder dat er een onomkeerbare situatie ontstaat. Dit laatste is vooral van belang, omdat het beleid van andere overheden nog niet voldoende voorziet in dergelijke woonvormen’.

Bewoners van een tiny house kunnen mensen zijn die bewust en duurzaam willen leven, maar ook starters op de woningmarkt of bewoners die tijdelijk een tiny house betrekken ter overbrugging naar een permanente woning. 

Balans
Of een tiny house op een specifieke locatie geplaatst kan worden hangt mede af van het beleid van andere overheden, zoals de provincie en het hoogheemraadschap, aldus B&W: ‘De beleidsregels geven alleen antwoord op de vraag in hoeverre vanuit de gemeente kan worden meegewerkt met een initiatiefvoorstel. Binnen de bebouwde kom kunnen tiny houses solitair of geclusterd worden geplaatst. Daarvoor is een omgevingsvergunning dan wel een procedure nodig om tijdelijk af te wijken van de regels van het bestemmingsplan’.

Geen medewerking wordt verleend aan het plaatsen van tiny houses op een bedrijventerrein, volkstuinen(complex), camping of andere recreatieve bestemming. Uitgangspunten bij de beoordeling zijn: ‘tijdelijkheid (maximaal vijf jaar met een eventuele verlenging van nog eens vijf jaar), het aansluiten van het uiterlijk van het tiny house bij de ruimtelijke kenmerken van de omgeving en, bij geclusterde plaatsing, een goede balans tussen diversiteit en inpassing in de omgeving’.

Maximaal
Tiny houses mogen maximaal 50m2 groot zijn en een hoogte van 4 meter hebben. De woningen moeten verplaatsbaar zijn, energieneutraal en gebouwd van duurzame materialen

Plaatsing van solitaire tiny houses in het buitengebied is onder voorwaarden mogelijk binnen alle daar aanwezige bestemmingen, met uitzondering van de bestemming ‘bedrijventerrein’.

Clusteren
Het geclusterd plaatsen van tiny houses in het buitengebied valt volgens B&W buiten de reikwijdte van de beleidsregels: ‘Dergelijke initiatieven worden apart beoordeeld conform de uitgangspunten die zijn opgenomen in de omgevingsverordening van de provincie’.

Tiny houses mogen niet worden gebruikt voor recreatieve doeleinden of als tweede woning en dienen bewoond te worden door de eigenaar/vergunninghouder. 

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten