Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: Stockfoto 123RF

Alblasserdam schrapt plannen om hogere OZB te voorkomen

  •   keer gelezen

ALBLASSERDAM • De gemeente Alblasserdam zet in de jaren 2021 en 2022 opnieuw de spaarpot in om tekorten in het sociaal domein op te vangen.


In de begroting 2020 en Perspectiefnota 2021 heeft de gemeente al maatregelen getroffen die oplopen tot 4 miljoen euro per jaar in 2023. Het college stelt in de begroting 2021 aanvullende maatregelen voor die oplopen tot € 0,6 miljoen per jaar in 2024 om een extra tekort op de kosten van jeugdzorg op te vangen.

Alle sectoren in de samenleving worden daarbij geraakt. Met deze maatregelen voorkomt de gemeente een ‘extra verhoging van de OZB van 4,2% per jaar ( gelijk aan 13,1% in 2023 ten opzichte van 2020) 2020).

Vanaf 2023 heeft de gemeente weer een financieel gezond huishoudboekje Dat blijkt uit de Begroting 2021 die het college op 19 oktober aan de raad heeft aangeboden.

Maatregelen
Een aantal maatregelen gaan direct in 2021 in. De gemeente stopt met het meetpunt luchtkwaliteit. Het brugcoachproject wordt in schooljaar 2020 2021 afgerond en stopt vanaf schooljaar 2021-2022. Het innovatiebudget voor het sociaal domein wordt verlaagd en de ambitie ‘Verhogen kwaliteit buitenruimte’ start minder intensief. In 2021 wordt het tarieven en subsidiebeleid geactualiseerd met de inzet om vanaf 2022 de huur tarieven van sportzalen en velden te verhogen zodat deze meer kostendekkend worden.

Groeiagenda niet verlengen
Een aantal andere maatregelen gaan in vanaf 2023. Als betrouwbare overheid komt de gemeente de afspraken over de in 2020 gestarte programmacoördinator Bibliotheek in De Rederij na tot en met 2022. Gezien de oplopende kosten in het sociaal domein stelt het college voor om het commitment van de gemeente Alblasserdam voor de Groeiagenda vooralsnog niet te verlengen na 2022. In de nieuwe collegeperiode kunnen deze ambities voor 2023 en verder worden heroverwogen.

In 2021 volgt een impactteam de landelijke ontwikkelingen en die van de Alblasserdamse samenleving als gevolg van de coronacrisis. Zo kan de gemeente tijdig maatregelen treffen om de cruciale voorzieningen in de samenleving in stand te houden. Voor de ambities vanuit de Samenlevingsagenda is aangegeven waar de gemeente in 2021 prioriteit aan geeft in de samenwerking met partners. Zo zet de gemeente in op het realiseren van één integrale toegang voor alle hulp en ondersteuning én het dichtbij en zichtbaar organiseren van de jeugdhulp. Dit vraagt om nog intensiever samenwerken met en tussen de partners. Daarnaast werkt de gemeente aan nog betere ondersteuning van kwetsbare ouderen, de aanpak van armoede en het project Kansrijk Alblasserdam.

Nieuwe bedrijven die zich vestigen op het Nedstaal terrein en Nieuwland Parc zorgen voor werkgelegenheid en economische groei. De gemeente faciliteert de ontwikkelingen op deze bedrijventerreinen. Om het centrumgebied te versterken en de bereikbaarheid te verbeteren rondt de gemeente in 2021 de plannen af om het Havengebied te ontwikkelen inclusief het transferium.

Weliswaar minder intensief dan gepland blijft de gemeente doorwerken aan verhoging van de beeldkwaliteit in de buitenruimte. Samen met Omgevingsdienst ZHZ, politie en boa’s wordt intensief in gezet op toezicht en handhaving.

Spaarpot
Wethouder Peter Verheij: “De grens is bereikt, de koek is op. Het is code rood voor wat betreft de gemeentefinanciën. Deze boodschap geven wij steeds af aan het Rijk om de noodzaak van voldoende financiële compensatie voor de oplopende kosten in het sociaal domein én de gevolgen van de coronacrisis te benadrukken. Dat blijkt ook uit onze begroting 2021. Met aanvullende pijnlijke maatregelen zijn we erin geslaagd om ook in dit jaar vanaf 2023 een structureel sluitende begroting te hebben. Wij moeten maximaal onze spaarpot inzetten om geen bezuinigingen door te moeten voeren die de sociale structuur of belangrijke voorzieningen in het dorp afbreken. Als we niet verder hadden ingegrepen in de uitgaven, zouden de woonlasten extra gestegen zijn tot wel 13 procent in 2023. Om dit te voorkomen zijn maatregelen nodig die alle sectoren raken.”

Vanaf 2023 zijn de structurele opbrengsten weer gelijk aan de structurele lasten. De spaarpot wordt meer aangesproken dan de grens die de raad daarvoor heeft gesteld. Het college stelt dan ook voor om uit een andere bestemmingsreserve de spaarpot aan te vullen tot het minimaal gewenst niveau. Het gaat hierbij om de bestemmingsreserve voor het opvangen van tekorten door pieken in de kapitaallasten.

Lobby naar het Rijk
Het college blijft zich de komende jaren inzetten voor een lobby naar het Rijk voor voldoende budgetten voor het sociaal domein. In regionaal verband zoekt zij samen met de Drechtstedengemeenten, de Sociale Dienst Drechtsteden en de serviceorganisatie Jeugd naar oplossingen om de sterk stijgende kosten voor de taken werk, zorg en jeugd te stabiliseren en beheersbaar te houden.

Wethouder Peter Verheij: “De jaarlijkse stijging van de OZB met 1,55 procent per jaar in 2021 tot en met 2023 is in vergelijking met andere gemeenten beperkt en is gelijk aan de gemiddelde inflatie in de afgelopen 10 jaar. Na jaren de nullijn hanteren, komen wij in 2021 voor de woonlasten uit op of net onder het landelijk gemiddelde.

De gemeenteraad van Alblasserdam behandelt de begroting op 10 november.

Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier