Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: 123rf.com
update

Grauwe ganzen zorgen voor overlast en schade in Kinderdijk en omgeving

  •   keer gelezen

KINDERDIJK • De enorme populatie grauwe ganzen in de rietlanden van Kinderdijk en omgeving zorgen voor schade aan gewassen en gevaarlijke situaties. De gemeente Molenlanden gaat zich inzetten voor de bestrijding van de ganzen naar acceptabele aantallen.


De fracties van SGP en ChristenUnie in de gemeente Molenlanden hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de grauwe ganzen. “De populatie grauwe ganzen zorgt inderdaad voor overlast in de boezems van Kinderdijk”, reageert het college van B&W van Molenlanden. “Soms is de verkeersveiligheid hierdoor in het geding (overstekende ganzen) en is sprake van schade aan de rietlanden.”

Het aantal broedparen neemt hard toe in Kinderdijk. In 2015 waren circa 610 broedparen aanwezig, terwijl dat er in 2019 ongeveer 2210 waren.

Fourageren
De overlast is het grootst in Kinderdijk en de nabije omgeving. Veel groepen grauwe ganzen gebruiken Kinderdijk als slaapplaats en foerageren overdag op de graslanden in de polder. Dit gebeurt echter voornamelijk richting de Krimpenerwaard en in mindere mate in de Alblasserwaard. Wel zijn er soms grote groepen ongepaarde mannetjes aanwezig in polder Lekkerland en polder Blokweer bij Alblasserdam. Na het uitkomen van de eieren blijven niet alle ganzen in Kinderdijk, maar waaieren ook ‘gezinnen’ uit over de omliggende polders. Dit gebeurt vooral langs het Achterwaterschap, de polder direct ten zuiden van de kern Nieuw-Lekkerland.

Bij de gemeente zijn de afgelopen jaren geen meldingen of klachten over de grauwe gans binnengekomen. De gemeente is dan ook niet de aangewezen instantie voor dergelijke klachten. Aangezien de grauwe gans vooral in het buitengebied voorkomt en met name agrariërs overlast zullen ervaren en schade kunnen hebben, zullen meldingen en schades direct en rechtstreeks bij BIJ12 worden neergelegd.

BIJ12 werkt voor alle provincies en houdt zich bezig met taken op het gebied van faunaschade door natuurlijk in het wild levende dieren. Zij reiken handvatten aan om faunaschade te voorkomen en te bestrijden. Als dat niet (meer) mogelijk is, kunnen agrariërs in bepaalde gevallen bij BIJ12 terecht voor een tegemoetkoming in de schade.

BIJ12 laat weten dat de uitbetaalde schade als gevolg van de grauwe gans aan grasland in de Alblasserwaard in de afgelopen jaren is gestegen van ruim 44.000 euro in 2015 naar ruim 116.000 euro in 2019.

Schudden van eieren
Waterschap Rivierenland is als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer van Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk. Dit geldt dus ook voor het beheersen van het aantal ganzen. Jaarlijks vinden momenteel acties plaats om het aantal broedpaar te verminderen vanwege schade aan het gebied. Deze acties vinden plaats door middel van het schudden van eieren. Ieder jaar worden duizenden eieren geschud.

Dit gebeurt door medewerkers van Waterschap Rivierenland in samenwerking met de lokale Wildbeheereenheid (WBE). De acties worden afgestemd met Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard (NVWA), die hieraan overigens niet deelneemt. Daarnaast vindt ten behoeve van schadebestrijding ook jacht plaats rondom de boezems. Dit gebeurt op agrarisch terrein.

Bedreiging voor andere dieren
De aanwezigheid van de teveel grauwe ganzen heeft kwalijke gevolgen voor de instandhouding van sommige beschermde soorten die in Kinderdijk voorkomen. De ganzen zorgen bijvoorbeeld voor vraat aan riet, waardoor purperreigers niet meer nestelen en verdwijnen.

De gemeente Molenlanden speelt in het verhaal van de grauwe ganzen bij Kinderdijk een kleine rol. “Wel zullen we als gemeente bij de provincie Zuid-Holland en de lokale Faunabeheereenheid kenbaar maken dat er in ons gebied, in met name Kinderdijk en omgeving, een steeds groter wordende populatie aanwezig is die voor overlast en schade zorgt.”

Nieuw beheerplan
Momenteel wordt er door de provincie en het Waterschap gewerkt aan een nieuw beheerplan van Natura 2000 voor de boezems bij Kinderdijk. Als het beheer van de ganzen opgenomen is in het nieuwe Natura 2000 beheerplan, wordt bestrijding eenvoudiger.

“We zullen de urgentie van bestrijding van ganzen naar (blijvend) acceptabele aantallen bij de provincie en het Waterschap kenbaar maken en erop aandringen het beheer van ganzen ook daadwerkelijk op te nemen in het Natura 2000 beheerplan Boezems Kinderdijk”, stelt het gemeentebestuur van Molenlanden tot besluit.

Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier