Logo hetkontakt.nl/klaroen
• Nog niet zo lang geleden werd met man en macht gewerkt aan verzwaring van de Lekdijk.
• Nog niet zo lang geleden werd met man en macht gewerkt aan verzwaring van de Lekdijk. (Foto: Cees van der Wal)

Groot deel inwoners Molenlanden niet bezorgd over inklinken veenbodem

  •   104 keer gelezen

MOLENLANDEN • Als gevolg van het inklinken van de veenbodem en de stijging van de zeespiegel is de Alblasserwaard kwetsbaar voor overstromingen. Toch maakt het merendeel (69 procent) van de Molenlanders die in februari/maart deelnamen aan de enquête van TIP Molenlanden zich daarover geen zorgen. 

Deelnemers aan de enquête beantwoordden ook vragen over de aanpak van klimaatverandering en over andere vormen van agrarisch ondernemen.

Kunstmatige terpen
Een van de mensen die zich wél zorgen maken over bodemdaling schrijft: "De vraag is niet 'of' maar 'wanneer'. Blijven wonen op een dalende bodem geeft een steeds groter risico op grote rampen. Bouw alleen aan de dijken of op kunstmatige terpen. Voorkom dat een overstroming een ramp wordt. Denk eens na over de Alblasserwaard ontruimen in een periode van 100 jaar en alleen nog extensieve veehouderij overlaten met hoger gelegen vluchtplaatsen voor koeien. Volgens mij is deze vraagstelling de belangrijkste voor deze eeuw."

Panden verzakken
Een ander schrijft: "Ik maak me doorgaans zorgen over het verzakken van de polder. Denk aan al de waterovergangen die mee verzakken. Panden/woningen (historische en beeldbepalende) die verzakken."  

Grondwater
Weer een ander: "Wat mij ergert is dat er te veel rekening met boeren gehouden wordt omdat het grondwater verlaagd wordt. Daardoor is het twee keer prijs: dalend grondwater en te weinig doen om uitstoot vanuit landbouw te keren. Dat kan niet zo door gaan."

Land verliezen
Ook schrijft iemand: "Niet alleen de Alblasserwaard, we zullen grote delen van ons land gaan verliezen. Onze kleinkinderen gaan het gelag betalen." En: "Op een website las ik dat ons huis zover onder water zou kunnen komen te staan, dat we zelfs op de zolderverdieping niet meer veilig zijn."

Bomen planten
Gevraagd naar manieren om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan (wat invloed heeft op de klimaatverandering), wordt het vaakst gekozen voor het aanplanten van bomen en struiken. Op de tweede plaats eindigt: veevoer aanpassen zodat er minder methaan uit mest komt. Op de derde plaats: vanggewassen telen (gewas om het stikstof in de grond te beperken).

Biologisch
Deelnemers noemen ook andere opties, zoals: andere vormen van 'boeren' bijvoorbeeld het kweken van algen en/of het houden van insecten; biologisch boeren stimuleren; biologische kringlooplandbouw en veeteelt verplicht stellen; de chemische industrie aanpakken; CO2 opslaan; consuminderen.

Extensieve landbouw
Prof.dr.ir. Wim de Vries uit Wageningen hield onlangs lezingen in de regio. Hij vindt dat we in Nederland toe moeten naar extensieve, milieuvriendelijke landbouw rond natuurterreinen. Extensieve landbouw betekent onder andere: geen landbouwgif, weinig tot niet maaien en hoge grondwaterstanden. Bij extensieve landbouw wordt er weinig ingegrepen in de natuur.

De deelnemers aan de enquête werd ook gevraagd of ze het een goed idee zouden vinden in de Alblasserwaard toe te werken naar extensieve landbouw. Van de respondenten die niet werkzaam zijn in de agrarische sector vindt een groter deel (49 procent) dat een (zeer) goed idee dan onder agrariërs (38 procent). Van de deelnemers aan de enquête die grond beheren vindt 43 procent dat een (zeer) goed idee. 

Vlees exporteren
Iemand schrijft: "Ik zie geen andere oplossing. Waarom Nederland in gevaar brengen ( of extreem veel geld op tafel leggen om de gevolgen in te perken) zodat boeren vlees kunnen exporteren met winsten op externe markten? Laten we voor de eigen markt produceren en boeren waarderen met eerlijke prijzen."

Een ander denkt dat extensieve landbouw niet zomaar kan: "Economisch gezien is dat niet haalbaar voor boeren. Dus er moet een compensatie komen. Bijvoorbeeld in de vorm van belastingverlaging of bijvoorbeeld een extra subsidie op zonnepanelen op alle agrarische gebouwen (wel zonnepanelen op daken, niet op weiland)."

'Nederland loopt voorop'
Een van de mensen die géén voorstander is van het extensiveren van de landbouw schrijft: "Er is landbouw en veehouderij nodig in Nederland. Nederland loopt daar erg in voorop. Als we de landbouw en veehouderij gaan verkleinen, zal dit in het buitenland gecompenseerd worden. In het buitenland is deze sector een stuk minder milieuvriendelijk."

Meedoen aan enquête
Er namen 629 mensen deel aan de enquête. Het grootste deel (91 procent) van de deelnemers was niet werkzaam in de agrarische sector. Wie wil meedenken en praten over deze onderwerpen die de gemeente Molenlanden betreffen, kan zich aanmelden voor TipMolenlanden. Het invullen van een vragenlijst is eenvoudig, duurt slechts enkele minuten en is volledig anoniem. Aanmelden om mee te doen, kan via www.TipMolenlanden.nl. De resultaten worden door het onafhankelijke bureau Toponderzoek aan de redactie van Kontakt Mediapartners ter verwerking aangeboden.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier

HET KONTAKT OP FACEBOOK }