Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
<p>&bull; De bedrijfsloods op het terrein van Betondak maakt plaats voor woningen.</p>

• De bedrijfsloods op het terrein van Betondak maakt plaats voor woningen.

(Foto: Geurt Mouthaan)

Opnieuw discussie over aantal betaalbare woningen Betondak Arkel

  •   keer gelezen

ARKEL • De plannen voor de bouw van maximaal 258 woningen op het voormalige bedrijfsterrein van Betondak in Arkel leverden dinsdag tijdens de raadsvergadering in Molenlanden opnieuw discussie op over het aantal ‘betaalbare woningen’. Een motie daarover haalde het niet.


Na een schorsing meldde raadslid Paul Verschoor (PM): “We dienen samen met SGP en CU een motie in.” De partijen zijn ontevreden over het aantal betaalbare woningen (tot 2 ton). “We roepen het college op om te onderzoeken of met behoud van het exploitatieresultaat en zonder de voortgang te belemmeren een groter aantal betaalbare woningen kan worden gerealiseerd. We vinden dat de verhouding scheef is.”

Meer woningen
Tijdens de vergadering van de commissie Wonen, Werken & Verkeer op 15 september sprak de raad ook al uitvoerig over het onderwerp. Bas de Groot (SGP) stelde toen voor: “Misschien kunnen we meer woningen toestaan op de locatie, om meer betaalbare woningen mogelijk te maken.”

Geen antwoord
Verschoor vroeg wethouder Johan Quik of hij met de initiatiefnemer had overlegd over de realisatie van meer betaalbare woningen en stelde later op de avond vast: “Wij constateren dat de wethouder geen antwoord heeft gegeven op de vraag naar welke actie hij de afgelopen twee weken heeft ondernomen.”

Starters
De Groot viel Verschoor bij: “Er zijn veel starters die het geld niet kunnen krijgen bij de bank. Verschillende mensen zeggen: we willen niet alles op twee inkomens financieren, als we een gezin krijgen willen we er ook voor de kinderen zijn. Voor die doelgroep willen we het opnemen.” Bert Snoek (VVD): “Ik respecteer dat De groot opkomt voor de doelgroep, maar wil hij dat probleem neerleggen bij de ontwikkelaar?” De Groot, doelend op het toestaan van meer woningen dan nu gepland: “Daarom willen we een knop toevoegen.”

Woonvisie
Pieter van Bruggen (CU) vindt het verkeerd dat al vóórdat de raad een woonvisie voor Molenlanden heeft vastgesteld, met het plan Betondak voor Arkel alle mogelijkheden voor woningbouw worden opgesoupeerd. “Daardoor is het dus extra belangrijk dat er nu gebouwd wordt voor de behoefte die er is. Er is in Arkel vooral behoefte aan betaalbare koopwoningen en sociale huur. In welke mate past dit plan binnen de woonvisie die we gaan vaststellen? Heeft het vaststellen van een woonvisie voor Arkel straks nog zin als dit plan is vastgesteld?”

Hogere prijsklasse
Curt Roth (Doe Mee) was het niet eens met de indieners van de motie. “We denken dat er ook sterke behoefte is aan woningen uit de wat hogere prijsklasse. Het zou kunnen helpen als mensen uit het dorp een woning kopen waardoor betaalbare woningen in het dorp vrijkomen. Arkel is het dorp in onze gemeente met de meeste betaalbare woningen. We horen uit dorp dat er behoefte is aan doorstroming, dat betaalbare woningen niet per se hoeven te komen uit nieuw te bouwen woningen.”

Exploitatieresultaat
Wethouder Quik beloofde in gesprek te blijven met de ontwikkelaar. “De indieners weten dat als we een hoger percentage sociale woningbouw invoeren het exploitatieresultaat niet gelijk kan blijven. Deze motie is wat mij betreft niet noodzakelijk.” De Groot probeerde het nog een keer: “We hebben tijdens de commissievergadering juist een knop meegegeven om extra woningen toe te voegen. Dat kan betekenen dat er misschien 300 woningen gerealiseerd worden. Arkel is een arbeidersdorp.”

Ondanks de pleidooien van SGP, CU en PM werd hun motie met 11 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen. Het omgevingsplan Betondak kreeg unanieme steun van de raad.

Geen doorsnee wijk
Op het voormalige terrein van Betondak wil een particuliere initiatiefnemer een woonwijk realiseren. Hij heeft daartoe een ontwerpbestemmingsplan met verbrede reikwijdte (ook wel ‘ontwerp-omgevingsplan’ genoemd) ingediend bij de gemeente. Het is zijn bedoeling dat er op termijn geen doorsnee woonwijk ontstaat maar een dorpsgebied met een grote variatie van functies en gebruiksmogelijkheden voor de omgeving.

Dorpse sfeer
Er komen maximaal 258 woningen, maximaal 10.000 vierkante meter bedrijvigheid en diverse recreatieve voorzieningen in een dorpse sfeer. Het uitgangspunt is dat er maximaal 26 woningen per jaar mogen worden gerealiseerd. Er zijn vier gebiedsdoelen: dorpse sfeer, ruimte voor ontmoeting, duurzame gebiedsontwikkeling en gezonde leefomgeving. De gemeente stelt hoge eisen aan de zuinigheid van de gebouwen bij dit project (een Energie Prestatie Coëfficiënt van nul.).

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier