Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Het traject tussen Streefkerk en Nieuwpoort. In rood staat het deel dat als eerste aangepakt wordt.
• Het traject tussen Streefkerk en Nieuwpoort. In rood staat het deel dat als eerste aangepakt wordt. (Foto: Aangeleverd)

Waterschap bereidt zich voor op dijkversterking Streefkerk-Everdingen

  •   keer gelezen

STREEFKERK/EVERDINGEN • Waterschap Rivierenland is druk bezig met de voorbereidingen voor een dijkversterking tussen Streefkerk en Fort Everdingen. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2024 starten.


Landelijke veiligheidsnormen, die sinds 2017 gelden, vragen om versterking van dit stuk dijk langs de Lek. “We gaan dit stap voor stap doen”, meldt het Waterschap. “We beginnen op die locaties waar versterking van de dijk het hardst nodig is. De meest kwetsbare delen worden als eerste aangepakt. Dit zijn de dijkdelen die het meest afwijken van de veiligheidsnorm. Zo beschermen we iedereen tegen overstroming.”

Inmiddels weet het Waterschap exact waar de dijk als eerste versterkt moet worden. Hoe de dijk versterkt moet worden, staat nog niet helemaal vast. Dat wordt bepaald in de verkenningsfase, die nu volop aan de gang is. Het doel van de verkenningsfase is om zoveel mogelijk omgevingsinformatie op te halen om tot een ontwerp van de dijkversterking te kunnen komen.

Onderzoeken
Er zijn onderzoeken nodig op het gebied van onder andere natuurwaarden, milieu, ruimtelijke kwaliteit, archeologie en cultuurhistorie. Hierbij worden omwonenden betrokken. Na de zomer worden er uitnodigingen verstuurd voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst (fysiek of online i.v.m. het coronavirus). Tijdens deze bijeenkomst geeft het Waterschap een toelichting op de verkenning en het projectteam en wordt het ingenieursbureau voorgesteld dat betrokken is bij de plannen.

In deze fase van het project wordt ook de milieueffectrapportage gestart om alle (milieu)effecten in beeld te brengen.

Minder veilig
De dijk moet versterkt worden, omdat die in de loop der jaren minder veilig geworden is. Hogere waterstanden door klimaatverandering, natuurlijke bodemdaling en zettingen van de grond, maken de dijk minder sterk. Daarom is werk aan de dijk nooit af. Met de nieuwe normering geldt er een ‘basisbeschermingsniveau’ voor iedereen in Nederland.

Daarnaast worden gebieden waar veel slachtoffers kunnen vallen of waar de economische schade groot zal zijn, extra beschermd. In 2050 moeten alle dijken in Nederland voldoen aan de normen die sinds 1 januari 2017 van kracht zijn.

Kwetsbare delen
Het dijktraject van Streefkerk tot aan Fort Everdingen is 40 km lang. Hiervan voldoet 34 km niet aan de normen. Tot 2026 pakt het WaterschaP een traject op van 11,6 km. Dat zijn de meest kwetsbare delen van de 34 km die versterkt moet worden. De rest moet uiterlijk in 2050 versterkt zijn. Dit kan betekenen dat we op de 11,6 km nog een keer terug moeten komen, want het Waterschap gaat uit van voortschrijdend inzicht.

“Bij deze toekomstige dijkversterking zullen we gebruikmaken van de dan beschikbare informatie op het gebied van klimaatscenario’s en rekensystematiek. Deze kennisontwikkelingen staan niet stil. Door hierop te anticiperen, geeft dit ons in de toekomst meer zekerheid en het vergroot de kans op de meest efficiënte inzet van maatregelen.”

Het is de bedoeling dat de eerste fase van de dijkversterking gereed is in het jaar 2026.

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier