• Jeannette Baljeu
• Jeannette Baljeu (Foto: Provincie ZH)

Provincie beoordeelt vanaf 11 oktober weer vergunningen

  •   707 keer gelezen

REGIO • De provincie Zuid-Holland zal vanaf 11 oktober weer vergunningen beoordelen. Dat meldt Jeannette Baljeu, gedeputeerde Zuid-Holland en verantwoordelijk voor de stikstofaanpak.

Verder zegt Baljeu: "Bovendien komt er een gebiedsgerichte aanpak waarbij we gaan bekijken wat nodig en mogelijk is, ook voor wat betreft bouwprojecten. De provincie Zuid-Holland beseft dat, naast het Rijk, alle provincies een rol hebben en kunnen spelen bij de aanpak van het stikstofprobleem. De provincie wil dat ook."

Balans
Gevraagd naar de keuze voor het bieden van stikstofruimte aan landbouw of woningbouw, zegt ze: "De provincie streeft naar een balans, waarbij de nadruk ligt op een gebiedsgerichte aanpak. Je kunt dan niet vooraf en per categorie aangeven welke sector prioriteit heeft."

Er bevinden zich veel veehouderijen in de buurt van bijvoorbeeld natuurgebied De Donkse Laagten en de Boezems van Kinderdijk. Of het voor Baljeu een optie is bedrijven uit te kopen, kan ze nog niet zeggen. "Alle bedrijven en projecten worden eerst nog in kaart gebracht."

Natuur beschermen
Verder zegt Baljeu: "We hebben ervoor gekozen om kwetsbare natuurgebieden te beschermen. Het is dus niet zozeer een juridische exercitie, want we hebben een concreet doel. We zoeken daarbij een balans tussen bescherming van het milieu enerzijds en ruimte bieden voor de economie anderzijds. Dat is waar we nu mee bezig zijn."

De provincie maakte gisteren bekend dat toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten weer mogelijk wordt zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging van stikstofbelasting. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie (neerslag op de grond) met zekerheid zal afnemen of niet stijgen.

Maatschappelijke urgentie
Peter Drenth, gedeputeerde Gelderland, namens de twaalf provincies: "De provincies als bevoegde gezagen zijn zich bewust van de grote maatschappelijke urgentie om beweging te krijgen in de vergunningverlening voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt na de uitspraak van de Raad van State. Dit kan echter niet zonder meer, de uitstoot mag niet toenemen, moet waar mogelijk zelfs verminderen. Daarom stellen we ook strikte voorwaarden door middel van de in alle GS (Gedeputeerde Staten) vastgestelde juridische spelregels. Zo willen we recht doen aan de uitspraak van de Raad van State, want nieuwe vergunningen moeten wel juridisch houdbaar zijn. De samenleving staat nu stil. Het op gang brengen van de vergunningsverlening is dan ook een belangrijke eerste stap."

Gebiedsgerichte aanpak
In aanvulling op de beleidsregels zijn de provincies voor nieuwe activiteiten met (beperkte) uitstoot in overleg met het Rijk, over het nemen van bronmaatregelen. Het kabinet heeft daarnaast de provincies een regierol toebedeeld voor een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. Over de verdere invulling van een gebiedsgerichte aanpak van stikstof en de daarvoor benodigde middelen zijn de provincies in overleg met het Kabinet.

Over vergunningverlening:
De nieuwe beleidsregels voor het verlenen van vergunningen leiden tot afnemende stikstofuitstoot door intern en extern salderen. Samengevat betekent dat:

• Initiatiefnemers die aan kunnen tonen dat ze per saldo geen stikstof uitstoten of aan kunnen tonen dat dit geen significante effecten heeft op Natura 2000 gebieden kunnen ook weer vergund worden. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door te salderen.
• Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door een beperkte stijging van de emissie te salderen met een veel grotere daling van een andere bron; het extern salderen.
• Die projecten die wel effect zouden hebben op de natuur kunnen, als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn, gebruik maken van de ADC-toets en de effecten compenseren.

ADC staat voor Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compensatie. Dat betekent dat er geen alternatieven mogen zijn die tot minder schade aan Natura 2000-gebieden leiden. Ook moet sprake zijn van één van de in de wet vermelde 'dwingende redenen van groot, openbaar belang'. En tot slot moeten alle compenserende maatregelen aantoonbaar effectief zijn om schade aan de natuur te voorkomen.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }