Kansrijke plannen voor A2 ter inzage

19 nov 2019, 15:05

regio • Het A2-traject Deil-Vught is één van de grootste verkeersknelpunten van Nederlanden. De fileproblemen zullen in de toekomst alleen nog maar toenemen.

Als er niks wordt gedaan leidt dat tot negatieve gevolgen voor de economische ontwikkeling van het gebied. Maar ook de verkeersveiligheid komt in het geding. Met name op de bruggen over de Waal en de Maas is de situatie complex door versmalling van de weg en het samenvoegen van verkeer.

Al vanaf 2017 zijn de huidige en toekomstige bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsopgaven uitvoerig in kaart gebracht. In juni 2018 is minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat voor het traject een zogenaamde Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gestart. In de startfase is het volledige probleem nog een keer in kaart gebracht, inclusief de aandachtspunten en kansen. De groslijst van alternatieven is vervolgens gefilterd, met als resultaat een longlist en uiteindelijk een lijst met vier kansrijke alternatieven.

De minst ingrijpende is het alternatief zonder structurele capaciteitsuitbreiding. Deze variant is weliswaar het meest milieuvriendelijk, maar ook het minst effectief om het probleem op te lossen. De drie andere alternatieven hebben betrekking op uitbreiding van de A2 naar 2x4 of zelfs 2x5 rijstroken. De verbrede A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Empel begint in zuidelijke richting vanaf aansluiting Waardenburg en sluit tussen aansluiting Kerkdriel en knooppunt Empel aan op de parallelstructuur van de Ring 's-Hertogenbosch. In noordelijke richting loopt de weg van knooppunt Empel (aansluitend op de parallelstructuur) tot aan knooppunt Deil. Ook ter hoogte van de brug over de Maas ontstaat hier een verbreding naar vier of vijf rijstroken. Op het verbrede traject blijft de maximumsnelheid van 120 km/u gelden, gelijk aan de huidige situatie. Een belangrijk onderdeel van het tracé tussen knooppunt Deil en knooppunt Empel zijn de bruggen over de Waal en de Maas. Op beide bruggen is onvoldoende ruimte beschikbaar om de verbreding in te passen.

Mer-procedure

Omdat aanpassingen aan de A2 grote impact kunnen hebben op de omgeving moet een zogenaamde m.e.r.-procedure worden doorlopen: een millieu effectrapportage. De alternatieven staan uitvoerig beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Tot en met 4 december heeft iedereen de gelegenheid om een reactie te geven op de voorgestelde werkwijze in de NRD. Tijdens deze periode kan input gegeven worden of bijvoorbeeld de kansrijke alternatieven logisch zijn en of de juiste en volledige informatie gebruikt gaat worden voor beoordeling op de thema's. Ontbreken er nog belangrijke onderwerpen in de beschrijving van de huidige en toekomstige situatie? Alle benodigde documenten kunnen onder andere worden ingezien op het gemeentehuis van West Betuwe, Kuipershof 2 in Geldermalsen.