Gemeentenieuws Molenlanden

De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum uitvoering geven aan haar voornemen.
De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum uitvoering geven aan haar voornemen. Foto: gemeente molenlanden

Voornemen tot verkoop perceel Dorpsweg Arkel

do 12 jan. 2023, 13:14 Algemeen 164 keer gelezen

De gemeente Molenlanden heeft het voornemen om met de Stichting KleurrijkWonen een koopovereenkomst aan te gaan voor de verkoop van het perceel onbebouwde grond, gelegen aan de Dorpsweg 163 H, J en K te 4241 LC Arkel, kadastraal bekend als gemeente Arkel sectie D 008821 G 0006, groot 693 m², ten behoeve van de plaatsing van drie woonwagens. De gemeente is van mening dat er geen mededingingsruimte hoeft te worden geboden omdat deze partij om de navolgende redenen vaststaat dan wel redelijkerwijs is aan te nemen dat deze partij als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van het hiervoor genoemde perceel:

  • Met de verkoop voldoet de gemeente Molenlanden aan haar Woonvisie 2020 - 2024 waarin is opgenomen dat zij actief voorziet in de bestaande behoefte aan het uitbreiden van het aantal woonwagenplaatsen;
  • De voorgenomen koopovereenkomst is een vervolgovereenkomst op de Prestatieafspraken 2022-2024 tussen de gemeente en meerdere woningcorporaties, waaronder Stichting KleurrijkWonen;
  • Stichting KleurrijkWonen is een toegelaten instelling in het kader van de volkshuisvesting en daarom gebonden aan de waarborgen die voortvloeien uit de Woningwet;
  • Het te verkopen perceel grond mag uitsluitend gebruikt worden voor de plaatsing van woonwagens.
  • De gemeente Molenlanden en Stichting KleurrijkWonen geven met deze koopovereenkomst uitvoering aan het woonbeleid van de gemeente tot realisatie en langdurige exploitatie van sociale woonwagens.

Reactietermijn

De gemeente Molenlanden zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum uitvoering geven aan haar voornemen. Indien u van mening bent dat het de gemeente Molenlanden niet is toegestaan om deze koopovereenkomst aan te gaan omdat u op basis van de hierboven vermelde redenen ook als mogelijke gegadigde kan worden aangemerkt, dan dient u dat via e-mail binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie kenbaar te maken bij de projectleider, de heer Duijzer (patrick.duijzer@jouwgemeente.nl). Indien er binnen voornoemde termijn geen reactie is ontvangen, dan vervalt het recht om tegen het voornemen op te komen. Ook vervalt dan het recht op schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook. De reden voor het opnemen van deze vervaltermijn is dat de gemeente Molenlanden en haar contractspartij onredelijk benadeeld worden indien derden ook na voornoemde vervaltermijn nog tegen de koopovereenkomst zouden kunnen opkomen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding

Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.