Afbeelding
Foto: 123RF.com

Molenlanden houdt ruim 4 ton over bij begroting voor 2022

Algemeen 337 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad van Molenlanden een sluitende begroting aan met een positief resultaat van 424.000 euro.

De begroting bevat minder nieuw beleid dan andere jaren, want 2022 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, waardoor bestuurlijke prioriteiten kunnen wijzigen.

Gevolgen corona onzeker
De coronacrisis heeft impact gehad in Molenlanden. Tegenslag is merkbaar op economisch, maatschappelijk en sociaal gebied. Wethouder Bram Visser: “In de coronaperiode hebben inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen veel steun gehad aan elkaar, verenigingen, de kerk en andere verbanden en ons als overheid. De gevolgen van de coronacrisis voor het komend begrotingsjaar zijn nog onzeker, maar we pakken dat op z’n Molenlands samen op. We hebben gesproken over wat nodig is om met aandacht voor de menselijke maat Molenlanden door te ontwikkelen. Dit komt terug in het Samenlevingsprogramma, deze begroting, maar bovenal in de vorm van maatwerk.”

Bij alle maatschappelijke opgaven wordt uitgegaan van de kracht en waarden die al in de gemeente aanwezig zijn, zoals de landschappelijke kwaliteit van ons open landschap. “We streven naar een balans tussen de behoeften die er zijn en de kwaliteit die ons gebied kent; ofwel een optimale leefbaarheid.”

“Belangrijke opgaven voor de komende jaren zijn het herstel en doorontwikkeling van de samenleving na de crisis. We sluiten met deze begroting aan op de vele initiatieven die onze dorpen en vestingstad leefbaar maken. Daar zit de energie om zaken in beweging te krijgen en te ontwikkelen. Verder zet de gemeente in op thema’s zoals het realiseren van betaalbare koopwoningen, economie en recreatie, meedoen en we hebben onverminderde aandacht voor de (sociale) veiligheid van onze inwoners.”

Extra geld
De behoefte aan (jeugd)zorg blijft groot, terwijl de betaalbaarheid onder druk staat. Het kabinet heeft extra geld beschikbaar heeft gesteld voor de tekorten in de jeugdzorg. Ook werkt de gemeente door aan de noodzakelijke verandering op het gebied van afval, duurzaamheid, energie en klimaat. Om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers waar te kunnen maken is vooral capaciteit en

kwaliteit een speerpunt voor de organisatie. En op de invoering van de Omgevingswet, de veenweidestrategie en de Green Deal zullen vanzelfsprekend ook ruimschoots aandacht krijgen in 2022. Net als de aanpak van eenzaamheid. Molenlanden houdt vast aan de geplande activiteiten op het gebied van verkeer en vervoer.

Financiën op orde
Wethouder Visser: “Ik ben blij dat we met elkaar tot een begroting met een positief saldo van 424.000 euro zijn gekomen. Ook het meerjarenperspectief is positief, maar vraagt blijvende financiële waakzaamheid met het oog op toekomstige investeringen. Om de stijging van de woonlasten te beperken, stelt het college voor aan de raad om inwoners in 2022 een tegemoetkoming van 50 euro per huishouden toe te kennen. Deze tegemoetkoming komt ten laste van de Algemene Reserve.”

De begroting wordt op 2 november in de gezamenlijke Commissievergadering en op 9 november in de Besluitvormende Raad behandeld door de gemeenteraad van Molenlanden.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie