22 Juni 2012 | 10.28

'Dorpshuizen Neerijnen passief met activiteiten'

NEERIJNEN • Doprshuisbesturen in Neerijnen zijn van goede wil, maar moeten veel energieker dan nu activiteiten gaan ontplooien. Daarbij moeten ze vooral goed kijken naar wat de dorpsbevolking wil.
Dat was vorige week de boodschap van beleidsmedewerker Michel Brouwer van de gemeente Neerijnen in de commissie Welzijn. De fracties gaven daarin een eerste aanzet tot discussie over de toekomst van de acht dorpshuizen binnen de gemeentegrenzen. Als er al activiteiten worden georganiseerd, zei Brouwer, komen deze uit de koker van het dorpshuis zelf en wordt er nauwelijks gekeken naar wat de dorpelingen willen.

Leegstand
Dorpshuizen staan vaak leeg, vooral overdag. Besturen moeten beter aan de weg timmeren op de terreinen pr en communicatie en doen er goed aan om fondsen aan te boren. Volgens Brouwer zouden ze hun bestaansrecht in de dorpsgemeenschap dominanter moeten opeisen, vooral als dat in het straatje past van de gemeente. Brouwer dacht hierbij aan een prominente ontmoetingsplek voor ouderen, maar ook aan een grotere rol voor Stichting Welzijn Neerijnen.

Schril contrast
Het soms kwijnende bestaan van de dorpshuizen staat in schril contrast tot de redelijk tot goede staat van onderhoud van de gebouwen. Dat laatste is te danken aan de subsidiekraan die de gemeente in 2001 opendraaide om de accommodaties op orde te krijgen. Dat was onder voorwaarde dat de acht besturen gedurende tien jaar niet weer voor geld bij de gemeente zouden aankloppen. De enkele dorpshuizen die dat de voorbije jaren wel deden, kregen nul op het rekest.

Investeren in stenen
Tien jaar later is het de vraag, aldus Brouwer, of de gemeente opnieuw moet investeren in ‘stenen’. “De tijden zijn veranderd. Het dorpshuis kende een bloeitijd in de jaren vijftig, zestig en zeventig, maar vooral in de afgelopen tien jaar is er veel gebeurd en zijn termen als zelfredzaamheid en leefbaarheid in zwang geraakt. Dat vraagt om een ander product en een ander dorpshuis. Daarbij hebben we de opkomst gezien van mfc en kulturhus. Om al die redenen moeten we het draagvlak van de bevolking peilen.”

Enquête
Neerijnen gaat dat al op heel korte termijn doen met een enquête. Dat onderzoek moet inzichtelijk maken of de bevolking van de acht Neerijnense kernen letterlijk geld over heeft om de dorpshuizen overeind te houden. Van belang is daarom om te weten of het activiteitenaanbod aansluit bij de behoefte. Brouwer: “Als het dorpshuisbestuur beweert dat het dorpshuis oké is en in een behoefte voorziet, maar de bevolking tegelijkertijd aangeeft niks in het dorpshuis te zien, dan hebben we te maken met een discrepantie.”

Brouwer heeft haast, want de uitkomsten van dat onderzoek wil hij al in september aan de raad presenteren. Onduidelijk is nog hoe de enquête op poten wordt gezet. Steekproefgewijs levert te weinig bruikbaar materiaal op en een huis-aan-huis verspreide vragenlijst is de gemeente te kostbaar. De commissie vroeg zich hardop af of het verstandig is om de enquête in vakantietijd uit te voeren.

Flauwekul
Burgemeester Van Hedel zinspeelde daarom op enig uitstel. “Voor de representativiteit verkiest u zorgvuldigheid boven snelheid.”
De commissie welzijn voelde zich overigens overrompeld door de startnotitie over het Neerijnense dorpshuis. In het stuk wordt bijvoorbeeld gerept over de uitkomsten van een enquête die al afgelopen mei vrij zouden komen. Petra van Kuilenburg (Gemeentebelangen Neerijnen) noemde de startnotitie daarom merkwaardig, Ed van Tellingen van de gelijknamige Lijst van Tellingen had het over ‘volstrekte flauwekul.’

Ook voelde de commissie zich gepasseerd vanwege het feit dat de gemeente dorpshuisbesturen al over het onderwerp heeft bevraagd. Partijen lieten wel weten belang te hechten aan goed functionerende dorpshuizen in de voorzieningarme kernen van de gemeente.

André van der Vlerk

afbeelding van Marijke Verhoef
Dit artikel is geplaatst door:
Marijke Verhoef

coördinator Het Kontakt Media (magazines, etc.) en redacteur Het Kontakt editie Alblasserwaard

UITagenda